Întâia carte a Cronicilor

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29]

Capitolul 1

SPIȚELE NEAMURILOR*

*1Cron. 1-9; Fap. 17:26;

Cei zece patriarhi de la Adam până la Noe

1. Adam, Set*, Enoș,
*Gen. 4:25, 26; Gen. 5:3, 6;
2. Chenan, Mahalaleel, Iered,
3. Enoh, Metușelah, Lemec,

Fiii lui Noe – Urmașii lui Iafet și Ham

4. Noe. Sem, Ham și Iafet.
5. Fiii* lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras.
*Gen. 10:2, etc.;
6. Fiii lui Gomer: Așchenaz, Difat și Togarma. –
7. Fiii lui Iavan: Elișa, Tarsisa, Chitim și Rodanim.
8. Fiii* lui Ham: Cuș, Mițraim, Put și Canaan. –
*Gen. 10:6, etc.;
9. Fiii lui Cuș: Saba, Havila, Sabta, Raema și Sabteca. – Fiii lui Raema: Seba și Dedan.
10. Cuș* a născut pe Nimrod; el a început să fie puternic pe pământ. –
*Gen. 10:8, etc.;
11. Mițraim a născut pe ludiți, anamiți, lehabiți, naftuhiți,
12. patrusiți, casluhiți, din care au ieșit filistenii și caftoriții*. –
*Deut. 2:23;
13. Canaan* a născut pe Sidon, întâiul lui născut, și pe Het,
*Gen. 10:15, etc.;
14. și pe iebusiți, amoriți, ghirgasiți,
15. heviți, archiți, siniți,
16. arvadiți, țemariți, hamatiți.

Fiii lui Sem

17. Fiii lui Sem*: Elam, Asur, Arpacșad, Lud și Aram; Uț, Hul, Gheter și Meșec. –
*Gen. 10:22; Gen. 11:10;
18. Arpacșad a născut pe Șelah; și Șelah a născut pe Eber.
19. Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că pe vremea lui s-a împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan.
20. Ioctan* a născut pe Almodad, pe Șelef, pe Hațarmavet, pe Ierah,
*Gen. 10:26;
21. pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla,
22. pe Ebal, pe Abimael, pe Seba,
23. pe Ofir, pe Havila și pe Iobab.
Toți aceștia au fost fii ai lui Ioctan.

Cei zece patriarhi de la Sem la Avraam

24. Sem*, Arpacșad, Șelah,
*Gen. 11:10, etc.; Luc. 3:36, etc.;
25. Eber*, Peleg, Rehu,
*Gen. 11:15;
26. Serug, Nahor, Terah,
27. Avram*, adică Avraam.
*Gen. 17:5;

Fiii lui Avraam

28. Fiii lui Avraam: Isaac* și Ismael**.
*Gen. 21:2, 3.; **Gen. 16:11, 15;
29. Iată sămânța lor:
Nebaiot, întâiul născut* al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,
*Gen. 25:13-16;
30. Mișma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
31. Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia sunt fiii lui Ismael.
32. Fiii Cheturei*, țiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocșan, Medan, Madian, Ișbac și Șuah. –
Fiii lui Iocșan: Seba și Dedan. –
*Gen. 25:1, 2;
33. Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida și Eldaa. – Aceștia sunt toți fiii Cheturei.

Fiii lui Isaac și Esau

34. Avraam* a născut pe Isaac. –
Fiii lui Isaac**: Esau și Israel.
*Gen. 21:2, 3.; **Gen. 25:25, 26;
35. Fiii lui* Esau: Elifaz, Reuel, Ieuș, Iaelam și Core. –
*Gen. 36:9, 10;
36. Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Țefi, Gaetam, Chenaz, Timna și Amalec. –
37. Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Șama și Miza.
38. Fiii* lui Seir: Lotan, Șobal, Țibeon, Ana, Dișon, Ețer și Dișan. –
*Gen. 36:20;
39. Fiii lui Lotan: Hori și Homam. Sora lui Lotan: Timna. –
40. Fiii lui Șobal: Alian, Manahat, Ebal, Șefi și Onam. – Fiii lui Țibeon: Aia și Ana. –
41. Fiul lui Ana: Dișon*. Fiii lui Dișon: Hamran, Eșban, Itran și Cheran. –
*Gen. 36:25;
42. Fiii lui Ețer: Bilhan, Zaavan și Iaacan. Fiii lui Dișan: Uț și Aran.

Împărații Edomului

43. Iată împărații* care au domnit în țara Edomului, înainte ca să fi domnit un împărat peste copiii lui Israel. – Bela, fiul lui Beor; numele cetății lui era Dinhaba. –
*Gen. 36:31, etc.;
44. Bela a murit; și, în locul lui, a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra. –
45. Iobab a murit; și, în locul lui, a domnit Hușam din țara temaniților. –
46. Hușam a murit; și, în locul lui, a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetății lui era Avit. –
47. Hadad a murit; și, în locul lui, a domnit Samla din Masreca. –
48. Samla a* murit; și, în locul lui, a domnit Saul din Rehobot pe Râu. –
*Gen. 36:37;
49. Saul a murit; și, în locul lui, a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. –
50. Baal-Hanan a murit; și, în locul lui, a domnit Hadad. Numele cetății lui era Pahi; și numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. –

Căpeteniile Edomului

51. Hadad a murit.
Căpeteniile Edomului* au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,
*Gen. 36:40;
52. căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
53. căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar,
54. căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.

Capitolul 2

Fiii lui Iacov

1. Iată fiii lui Israel:
Ruben*, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,
*Gen. 29:32; Gen. 30:5, etc.; Gen. 35:18, 22; Gen. 46:8, etc.;
2. Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad și Așer.
3. Fiii lui* Iuda: Er, Onan, Șela; aceștia trei i s-au născut din fata lui Șua**, canaanita. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l-a omorât.
*Gen. 38:3; Gen. 46:12; Num. 26:19.; **Gen. 38:2.; Gen. 38:7;
4. Tamar*, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereț și Zerah. Toți fiii lui Iuda au fost cinci.
*Gen. 38:29, 30; Mat. 1:3;
5. Fiii lui Pereț*: Hețron și Hamul.
*Gen. 46:12; Rut 4:18;
6. Fiii lui Zerah: Zimri, Etan*, Heman, Calcol și Dara. De toți: cinci. –
*1Împ. 4:31;
7. Fiii lui* Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel când a săvârșit o fărădelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite** cu desăvârșire. –
*1Cron. 4:1.; **Ios. 6:18; Ios. 7:1;
8. Fiul lui Etan: Azaria.
9. Fiii care s-au născut lui Hețron au fost Ierahmeel, Ram și Chelubaia.
aSau: Caleb
10. Ram a născut* pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahșon, domnul** fiilor lui Iuda.
*Rut 4:19, 20; Mat. 1:4.; **Num. 1:7; Num. 2:3;
11. Nahșon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz.
12. Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai.
13. Isai* a născut pe Eliab, întâiul lui născut; pe Abinadab, al doilea; pe Șimea, al treilea;
*1Sam. 16:6;
14. pe Netaneel, al patrulea; pe Radai, al cincilea;
15. pe Oțem, al șaselea; pe David, al șaptelea.
16. Surorile lor erau: Țeruia și Abigail. Fiii Țeruiei* au fost: Abișai, Ioab și Asael, trei.
*2Sam. 2:18;
17. Abigail* a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, ismaelitul.
*2Sam. 17:25;

Fiii lui Caleb

18. Caleb, fiul lui Hețron, a avut copii cu nevasta sa Azuba și cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieșer, Șobab și Ardon.
19. Azuba a murit; și Caleb a luat pe Efrat*, care i-a născut pe Hur.
*1Cron. 2:50;
20. Hur a născut pe Uri, și Uri a născut pe Bețaleel*. –
*Exod. 31:2;
21. În urmă, Hețron a intrat la fiica lui Machir*, tatăl lui Galaad, și avea șaizeci de ani când a luat-o; ea i-a născut pe Segub.
*Num. 27:1;
22. Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci și trei de cetăți în țara Galaadului.
23. Gheșuriții* și sirienii le-au luat târgurile lui Iair cu Chenatul și cetățile care țineau de el: șaizeci de cetăți. Toți aceștia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad.
*Num. 32:41; Deut. 3:14; Ios. 13:30;
24. După moartea lui Hețron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Hețron, i-a născut pe Așhur, tatăl lui Tecoa*.
*1Cron. 4:5;
25. Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Hețron, au fost: Ram, întâiul născut, Buna, Oren și Oțem, născuți din Ahia.
26. Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. –
27. Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaț, Iamin și Echer. –
28. Fiii lui Onam au fost Șamai și Iada. Fiii lui Șamai: Nadab și Abișur.
29. Numele nevestei lui Abișur era Abihail, și ea i-a născut pe Ahban și Molid.
30. Fiii lui Nadab: Seled și Apaim.
Seled a murit fără fii.
31. Fiul lui Apaim: Ișei. Fiul lui Ișei: Șeșan. Fiul* lui Șeșan: Ahlai.
*1Cron. 2:34, 35;
32. Fiii lui Iada, fratele lui Șamai: Ieter și Ionatan. Ieter a murit fără fii.
33. Fiii lui Ionatan: Pelet și Zaza. – Aceștia sunt fiii lui Ierahmeel. –
34. Șeșan n-a avut fii, dar a avut fete. Șeșan avea un rob egiptean, numit Iarha.
35. Și Șeșan a dat pe fiica sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai.
36. Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe* Zabad;
*1Cron. 11:41;
37. Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed;
38. Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria;
39. Azaria a născut pe Haleț; Haleț a născut pe Elasa.
40. Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Șalum;
41. Șalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elișama.
42. Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meșa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, și fiii lui Mareșa, tatăl lui Hebron.
43. Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem și Șema.
44. Șema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Șamai.
45. Fiul lui Șamai: Maon; și Maon, tatăl lui Bet-Țur.
46. Efa, țiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moța și Gazez. Haran a născut pe Gazez.
47. Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheșan, Pelet, Efa și Șaaf.
48. Maaca, țiitoarea lui Caleb, a născut pe Șeber și Tirhana.
49. Ea a mai născut pe Șaaf, tatăl lui Madmana, și pe Șeva, tatăl lui Macbena și tatăl lui Ghibeea. Fata lui Caleb era Acsa*.
*Ios. 15:17;
50. Aceștia au fost fiii lui Caleb: Șobal, fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei și tatăl lui Chiriat-Iearim;
51. Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader.
52. Fiii lui Șobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Hați-Hamenuhot.
53. Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriții, putiții, șumatiții și mișraiții; din aceste familii au ieșit țoreatiții și eștaoliții.
54. Fiii lui Salma: Betleem și netofatiții, Atrot-Bet-Ioab, Hați-Hamanahti, țoreiții;
55. și familiile cărturarilor care locuiau la Iaebeț, tireatiții, șimeatiții și sucatiții. Aceștia sunt cheniții*, ieșiți din Hamat, tatăl casei lui Recab**.
*Jud. 1:16.; **Ier. 35:2;

Capitolul 3

Familia lui David

1. Iată fiii lui David, care i s-au născut la Hebron:
întâiul născut, Amnon*, cu Ahinoam din Izreel**; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel;
*2Sam. 3:2.; **Ios. 15:56;
2. al treilea, Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheșurului; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei;
3. al cincilea, Șefatia, cu Abital; al șaselea, Itream, cu nevasta sa Egla*.
*2Sam. 3:5;
4. Aceștia șase i s-au născut la Hebron. El a domnit* acolo șapte ani și șase luni, iar la Ierusalim** a domnit treizeci și trei de ani.
*2Sam. 2:11.; **2Sam. 5:5;
5. Iată cei ce i s-au născut* la Ierusalim:
Șimea, Șobab, Natan și Solomon**, patru, cu Bat-Șua, fata lui Amiel;
*2Sam. 5:14; 1Cron. 14:4.; **2Sam. 12:24;
6. Ibhar, Elișama, Elifelet,
7. Noga, Nefeg, Iafia,
8. Elișama, Eliada și Elifelet, nouă*.
*2Sam. 5:14-16;
9. Aceștia sunt toți fiii lui David, afară de fiii țiitoarelor. Și Tamar* era sora lor.
*2Sam. 13:1;

Urmașii lui Solomon

10. Fiul lui Solomon: Roboam*. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său;
*1Împ. 11:43; 1Împ. 15:6;
11. Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său;
12. Amația, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său;
13. Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său;
14. Amon, fiul său; Iosia, fiul său.
15. Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Șalum.
16. Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.
17. Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Șealtiel;
18. Malchiram, Pedaia, Șenațar, Iecamia, Hoșama și Nedabia.
19. Fiii lui Pedaia: Zorobabel și Șimei. Fiii lui Zorobabel: Meșulam și Hanania; Șelomit, sora lor;
20. și Hașuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iușab-Hesed, cinci.
21. Fiii lui Hanania: Pelatia și Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Șecania.
22. Fiul lui Șecania: Șemaia. Fiii lui Șemaia: Hatuș*, Igheal, Bariah, Nearia și Șafat, șase.
*Ezra 8:2;
23. Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia și Azricam, trei.
24. Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliașib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia și Anani, șapte.

Capitolul 4

Urmașii lui Iuda

1. Fiii lui Iuda: Pereț*, Hețron, Carmi, Hur și Șobal.
*Gen. 38:29; Gen. 46:12;
2. Reaia, fiul lui Șobal, a născut pe Iahat; Iahat a născut pe Ahumai și Lahad. Acestea sunt familiile țoreatiților.
3. Iată urmașii tatălui lui Etam: Izreel, Ișma și Idbaș; numele surorii lor era Hațelelponi.
4. Penuel era tatăl lui Ghedor, și Ezer tatăl lui Hușa. Aceștia sunt fiii lui Hur*, întâiul născut al Efratei, tatăl lui Betleem.
*1Cron. 2:50;
5. Așhur*, tatăl lui Tecoa, a avut două neveste, Helea și Naara.
*1Cron. 2:24;
6. Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni și pe Ahaștari: aceștia sunt fiii Naarei.
7. Fiii Heleii: Țeret, Țohar și Etnan.
8. Coț a născut pe Anub și Hațobeba, și familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.
9. Iaebeț era mai cu vază* decât frații săi; mama sa i-a pus numele Iaebeța zicând: „Pentru că l-am născut cu durere.”
aSau: Trist
*Gen. 34:19;
10. Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis: „Dacă mă vei binecuvânta și-mi vei întinde hotarele, dacă mâna Ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință!…” Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse.
11. Chelub, fratele lui Șuha, a născut pe Mechir, care a fost tatăl lui Eșton.
12. Eșton a născut casa lui Rafa, Paseah și Techina, tatăl cetății lui Nahaș. Aceștia sunt bărbații de la Reca.
13. Fiii lui Chenaz: Otniel* și Seraia. Fiul lui Otniel: Hatat.
*Ios. 15:17;
14. Meonotai a născut pe Ofra. Seraia a născut pe Ioab, tatăl văii* lucrătorilor; căci erau lucrători.
*Neem. 11:3;
15. Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela și Naam, și fiii lui Ela, și Chenaz.
16. Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria și Asareel.
17. Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer și Ialon. Nevasta lui Mered a născut pe Miriam, pe Șamai și pe Ișbah, tatăl lui Eștemoa.
18. Nevasta sa, iudaica, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Eber, tatăl lui Soco, și pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceștia sunt fiii Bitiei, fata lui faraon, pe care a luat-o Mered de nevastă.
19. Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham; tatăl lui Chehila, garmitul, și Eștemoa, maacatitul.
20. Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan și Tilon. Fiii lui Ișei: Zohet și Ben-Zohet.
21. Fiii lui Șela, fiul* lui Iuda: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareșa, și familiile casei unde se lucrează pânza, din casa lui Așbea,
*Gen. 38:1, 5; Gen. 46:12;
22. și Iochim, și oamenii lui Cozeba, și Ioas și Saraf, care au stăpânit asupra Moabului, și Iașubi-Lehem. Aceste lucruri sunt vechi.
23. Ei erau olari și locuiau în livezi și în lunci; locuiau acolo lângă împărat și lucrau pentru el.

Urmașii lui Simeon

24. Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul.
25. Fiul lui Saul: Șalum; Mibsam, fiul său; Mișma, fiul său.
26. Fiii lui Mișma: Hamuel, fiul său. Zacur, fiul său; Șimei, fiul său.
27. Șimei a avut șaisprezece fii și șase fiice. Frații săi n-au avut mulți fii. Și toate familiile lor nu s-au înmulțit atât cât fiii lui Iuda.
28. Ei locuiau la Beer-Șeba*, la Molada, la Hațar-Șual,
*Ios. 19:2;
29. la Bilha, la Ețem, la Tolad,
30. la Betuel, la Horma, la Țiclag,
31. la Bet-Marcabot, la Hațar-Susim, la Bet-Birei și la Șaaraim. Acestea au fost cetățile lor, până la domnia lui David,
32. și satele lor. Ei mai aveau și Etam, Ain, Rimon, Tochen și Așan, cinci cetăți;
33. și toate satele din împrejurimile acestor cetăți, până la Baal. Iată locuințele lor și spița neamului lor.
34. Meșobab; Iamlec; Ioșa, fiul lui Amația;
35. Ioel, Iehu, fiul lui Ioșibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel;
36. Elioenai, Iaacoba, Ieșohaia, Asaia, Adiel, Iesimiel, Benaia;
37. Ziza, fiul lui Șifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Șimri, fiul lui Șemaia.
38. Aceștia, numiți pe nume, erau domni în familiile lor, și casele lor părintești au crescut mult.
39. Ei s-au dus înspre Ghedor până la răsăritul văii, să caute pășune pentru turmele lor.
40. Au găsit pășuni grase și bune și o țară întinsă, liniștită și pașnică, fiindcă cei ce o locuiau mai înainte se coborau din Ham.
41. Oamenii aceștia, scriși pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda; au sfărâmat* corturile lor și pe maoniți, care se aflau acolo, i-au nimicit cu desăvârșire până în ziua de azi și s-au așezat în locul lor, căci acolo erau pășuni pentru turmele lor.
*2Împ. 18:8;
42. Și dintre fiii lui Simeon s-au dus la muntele Seir, în număr de cinci sute de oameni. Aveau în frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia și Uziel, fiii lui Ișei.
43. Au bătut rămășița* de amaleciți care scăpase cu viață și s-au așezat acolo până în ziua de azi.
*1Sam. 15:8; 1Sam. 30:17; 2Sam. 8:12;

Capitolul 5

Urmașii lui Ruben

1. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel. – Căci el era întâiul* născut, dar, pentru că a spurcat** patul tatălui său, dreptul lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel; totuși Iosif n-a fost scris în spițele de neam ca întâi născut.
*Gen. 29:32; Gen. 49:3.; **Gen. 35:22; Gen. 49:4.; Gen. 48:15, 22;
2. Iuda* a fost în adevăr puternic** printre frații săi, și din el a ieșit un domnitor; dar dreptul de întâi născut este al lui Iosif.
*Gen. 49:8, 10; Ps. 60:7; Ps. 108:8.; **Mica 5:2; Mat. 2:6;
3. Fiii lui Ruben*, întâiul născut al lui Israel: Enoh, Palu, Hețron și Carmi.
*Gen. 46:9; Exod. 6:14; Num. 26:5;
4. Fiii lui Ioel: Șemaia, fiul său; Gog, fiul său; Șimei, fiul său;
5. Mica, fiul său; Reaia, fiul său; Baal, fiul său;
6. Beera, fiul său, pe care l-a luat rob Tiglat-Pilneser, împăratul Asiriei; el era domnul rubeniților. –
7. Frații lui Beera, după familiile lor, așa cum* sunt scriși în spițele neamului după neamurile lor: cel dintâi, Ieiel; Zaharia;
*1Cron. 5:17;
8. Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Șema, fiul lui Ioel. Bela locuia la Aroer* și până la Nebo și la Baal-Meon;
*Ios. 13:15, 16;
9. la răsărit, locuia până la intrarea pustiului de la râul Eufrat, căci turmele lor erau în mare număr în țara* Galaadului.
*Ios. 22:9;
10. Pe vremea lui Saul au făcut război cu hagareniții*, care au căzut în mâinile lor, și au locuit în corturile lor pe toată partea de răsărit a Galaadului.
*Gen. 25:12;

Urmașii lui Gad

11. Fiii lui Gad locuiau în fața lor, în țara Basanului*, până la Salca.
*Ios. 13:11, 24;
12. Ioel, cel dintâi; Șafam, al doilea; Iaenai și Șafat, în Basan.
13. Frații lor, după casele părinților lor: Micael, Meșulam, Șeba, Iorai, Iaecan, Zia și Eber, șapte.
14. Iată fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieșișai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz;
15. Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era căpetenia caselor părinților lor.
16. Ei locuiau în Galaad, în Basan și în cetățile lor și în toate împrejurimile Saronului* până la marginile lor.
*1Cron. 27:29;
17. Toți au fost scriși în spițele de neamuri pe vremea lui Iotam*, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam**, împăratul lui Israel.
*2Împ. 15:5, 32.; **2Împ. 14:16, 28;
18. Fiii lui Ruben, gadiții și jumătate din seminția lui Manase aveau oameni viteji, care purtau scut și sabie, trăgeau cu arcul și erau deprinși cu războiul, în număr de patruzeci și patru de mii șapte sute șaizeci, în stare să meargă la oaste.
19. Au făcut război cu hagareniții, cu Ietur*, cu Nafiș și cu Nodab.
*Gen. 25:15; 1Cron. 1:31;
20. Au* primit ajutor împotriva lor, și hagareniții și toți cei ce erau cu ei au fost dați în mâinile lor. Căci, în timpul luptei, strigaseră către Dumnezeu, care i-a ascultat, pentru că se încrezuseră** în El.
*1Cron. 5:22.; **Ps. 22:4, 5;
21. Și le-au luat turmele, cincizeci de mii de cămile, două sute cincizeci de mii de oi, două mii de măgari și o sută de mii de inși;
22. căci au fost mulți morți, pentru că lupta venea de la Dumnezeu. Și s-au așezat în locul lor până în vremea când au fost luați în robie*.
*2Împ. 15:29; 2Împ. 17:6;

Jumătatea seminției lui Manase

23. Fiii jumătății seminției lui Manase locuiau în țară, de la Basan până la Baal-Hermon și Senir, și pe muntele Hermon; erau mulți la număr.
24. Iată căpeteniile caselor părinților lor: Efer, Ișei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia și Iahdiel, oameni viteji, oameni vestiți, căpeteniile caselor părinților lor.
25. Dar au păcătuit împotriva Dumnezeului părinților lor și au curvit* după dumnezeii popoarelor țării, pe care Dumnezeu le nimicise dinaintea lor.
*2Împ. 17:7;
26. Dumnezeul lui Israel a ațâțat duhul lui Pul*, împăratul Asiriei, și duhul lui** Tiglat-Pilneser, împăratul Asiriei; și Tiglat-Pilneser a luat robi pe rubeniți, gadiți și jumătate din seminția lui Manase și i-a dus la Halah, la Habor, la Hara și la râul Gozan, unde au rămas până în ziua de azi.
*2Împ. 15:19.; **2Împ. 15:29.; 2Împ. 17:6; 2Împ. 18:11;

Capitolul 6

Urmașii lui Levi

1. Fiii lui Levi: Gherșon*, Chehat și Merari.
*Gen. 46:11; Exod. 6:16; Num. 26:57; 1Cron. 23:6;
2. Fiii lui Chehat: Amram, Ițehar, Hebron și Uziel.
3. Fiii lui Amram: Aaron și Moise, și Maria. Fiii lui Aaron: Nadab*, Abihu, Eleazar și Itamar.
*Lev. 10:1;
4. Eleazar a născut pe Fineas; Fineas a născut pe Abișua;
5. Abișua a născut pe Buchi; Buchi a născut pe Uzi;
6. Uzi a născut pe Zerahia; Zerahia a născut pe Meraiot;
7. Meraiot a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub;
8. Ahitub* a născut pe Țadoc; Țadoc** a născut pe Ahimaaț;
*2Sam. 8:17.; **2Sam. 15:27;
9. Ahimaaț a născut pe Azaria; Azaria a născut pe Iohanan;
10. Iohanan a născut pe Azaria, care a fost preot* în Casa** pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim;
*2Cron. 26:17, 18.; **1Împ. 6; 2Cron. 3;
11. Azaria* a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub;
*Ezra 7:3;
12. Ahitub a născut pe Țadoc; Țadoc a născut pe Șalum;
13. Șalum a născut pe Hilchia; Hilchia a născut pe Azaria;
14. Azaria a născut pe Seraia*; Seraia a născut pe Iehoțadac.
*Neem. 11:11;
15. Iehoțadac a plecat și el când a dus Domnul în robie* pe Iuda și Ierusalimul prin Nebucadnețar.
*2Împ. 25:18;

Urmașii fiilor lui Levi

16. Fiii lui Levi: Gherșon*, Chehat și Merari. –
*Exod. 6:16;
17. Iată numele fiilor lui Gherșon: Libni și Șimei. –
18. Fiii lui Chehat: Amram, Ițehar, Hebron și Uziel.
19. Fiii lui Merari: Mahli și Muși. –
Acestea sunt familiile lui Levi, după părinții lor.
20. Din Gherșon: Libni, fiul său; Iahat, fiul său; Zima*, fiul său;
*1Cron. 6:42;
21. Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah, fiul său; Ieatrai, fiul său. –
22. Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său; Asir, fiul său;
23. Elcana, fiul său; Ebiasaf, fiul său; Asir, fiul său;
24. Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul său; Saul, fiul său.
25. Fiii lui Elcana: Amasai* și Ahimot;
*1Cron. 6:35, 36;
26. Elcana, fiul său; Elcana-Țofai, fiul său; Nahat, fiul său;
27. Eliab, fiul său; Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său;
28. și fiii lui Samuel, întâiul născut: Vașni și Abia. –
29. Fiii lui Merari: Mahli; Libni, fiul său; Șimei, fiul său; Uza, fiul său;
30. Șimea, fiul său; Haghia, fiul său; Asaia, fiul său.

Leviții cântăreți: Heman, Asaf și Etan

31. Iată aceia pe care i-a pus David pentru cârmuirea cântării în Casa Domnului, de când a avut chivotul un loc* de odihnă:
*1Cron. 16:1;
32. ei împlineau slujba de cântăreți înaintea locașului Cortului întâlnirii, până când a zidit Solomon Casa Domnului la Ierusalim, și își făceau slujba după rânduiala care le era poruncită.
33. Iată cei ce slujeau cu fiii lor. Dintre fiii chehatiților: Heman, cântărețul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel,
34. fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,
35. fiul lui Țuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,
36. fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Țefania,
37. fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf*, fiul lui Core,
*Exod. 6:24;
38. fiul lui Ițehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. –
39. Fratele său Asaf, care stătea la dreapta sa, Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Șimea,
40. fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,
41. fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,
42. fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Șimei,
43. fiul lui Iahat, fiul lui Gherșon, fiul lui Levi. –
44. Fiii lui Merari, frații lor, la stânga: Etan, fiul lui Chiși, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,
45. fiul lui Hașabia, fiul lui Amația, fiul lui Hilchia,
46. fiul lui Amți, fiul lui Bani, fiul lui Șemer,
47. fiul lui Mahli, fiul lui Muși, fiul lui Merari, fiul lui Levi.

Familia lui Aaron

48. Frații lor, leviții, erau însărcinați cu toată slujba locașului Casei lui Dumnezeu.
49. Aaron și fiii săi aduceau jertfe pe altarul* arderilor de tot și tămâie pe altarul** tămâiei, împlineau toate slujbele în Locul Preasfânt și făceau ispășire pentru Israel, potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu.
*Lev. 1:9.; **Exod. 30:7;
50. Iată fiii lui Aaron: Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său; Abișua, fiul său;
51. Buchi, fiul său; Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său;
52. Meraiot, fiul său; Amaria, fiul său; Ahitub, fiul său;
53. Țadoc, fiul său; Ahimaaț, fiul său.

Locurile date leviților

54. Iată locuințele* lor, după satele lor, în hotarele care le-au fost însemnate. Fiilor lui Aaron din familia chehatiților, ieșiți cei dintâi la sorți,
*Ios. 21;
55. li s-a dat Hebronul*, în țara lui Iuda, și locurile lui de pășunat;
*Ios. 21:11, 12;
56. dar câmpia* cetății și satele ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune.
*Ios. 14:13; Ios. 15:13;
57. Fiilor lui Aaron* li s-a dat cetatea de scăpare Hebron, Libna și locurile ei de pășunat, Iatir, Eștemoa cu locurile ei de pășunat,
*Ios. 21:13;
58. Hilen cu locurile lui de pășunat, Debir cu locurile lui de pășunat,
59. Așan cu locurile lui de pășunat, Bet-Șemeș cu locurile lui de pășunat;
60. și din seminția lui Beniamin: Gheba cu locurile lui de pășunat, Alemet cu locurile lui de pășunat, Anatot cu locurile lui de pășunat. Toate cetățile lor erau treisprezece cetăți, după familiile lor.
61. Celorlalți fii ai lui Chehat li s-au dat prin sorți* zece cetăți din familiile seminției lui Efraim, din seminția lui Dan și din jumătatea** seminției lui Manase.
*1Cron. 6:66.; **Ios. 21:5;
62. Fiii lui Gherșon, după familiile lor, au căpătat treisprezece cetăți din seminția lui Isahar, din seminția lui Așer, din seminția lui Neftali și din seminția lui Manase în Basan.
63. Fiii lui Merari, după familiile lor, au căpătat prin sorți douăsprezece* cetăți din seminția lui Ruben, din seminția lui Gad și din seminția lui Zabulon.
*Ios. 21:7, 34;
64. Copiii lui Israel au dat astfel leviților cetățile și locurile lor de pășunat.
65. Au dat prin sorți, din seminția lui Iuda, din seminția fiilor lui Simeon și din seminția fiilor lui Beniamin, aceste cetăți, pe care le-au numit pe nume.
66. Cât pentru celelalte* familii ale fiilor lui Chehat, cetățile ținutului lor au fost luate din seminția lui Efraim.
*1Cron. 6:61;
67. Le-au* dat: cetatea de scăpare Sihem cu locurile lui de pășunat, pe muntele lui Efraim, Ghezer cu locurile lui de pășunat,
*Ios. 21:21;
68. Iocmeam* cu locurile lui de pășunat, Bet-Horon cu locurile lui de pășunat,
*Ios. 21:22-35;
69. Aialon cu locurile lui de pășunat și Gat-Rimon cu locurile lui de pășunat;
70. și din jumătatea seminției lui Manase au dat: Aner cu locurile lui de pășunat și Bileam cu locurile lui de pășunat, pentru familia celorlalți fii ai lui Chehat.
71. Fiilor lui Gherșon le-au dat: din familia jumătății seminției lui Manase, Golan în Basan cu locurile lui de pășunat și Aștarot cu locurile lui de pășunat;
72. din seminția lui Isahar, Chedeș cu locurile lui de pășunat, Dobrat cu locurile lui de pășunat,
73. Ramot cu locurile lui de pășunat și Anem cu locurile lui de pășunat;
74. din seminția lui Așer, Mașal cu locurile lui de pășunat, Abdon cu locurile lui de pășunat,
75. Hucoc cu locurile lui de pășunat și Rehob cu locurile lui de pășunat;
76. și din seminția lui Neftali, Chedeș din Galileea cu locurile lui de pășunat, Hamon cu locurile lui de pășunat și Chiriataim cu locurile lui de pășunat.
77. Celorlalți leviți, fiilor lui Merari, le-au dat: din seminția lui Zabulon, Rimono cu locurile lui de pășunat și Taborul cu locurile lui de pășunat,
78. iar de cealaltă parte a Iordanului, în fața Ierihonului, la răsărit de Iordan: din seminția lui Ruben, Bețer, în pustiu, cu locurile lui de pășunat, Iahța cu locurile lui de pășunat,
79. Chedemot cu locurile lui de pășunat și Mefaat cu locurile lui de pășunat;
80. și din seminția lui Gad, Ramot din Galaad cu locurile lui de pășunat, Mahanaim cu locurile lui de pășunat,
81. Hesbonul cu locurile lui de pășunat și Iaezer cu locurile lui de pășunat.

Capitolul 7

Urmașii lui Isahar

1. Fiii lui Isahar: Tola*, Pua, Iașub și Șimron, patru.
*Gen. 46:13; Num. 26:23;
2. Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam și Samuel, căpeteniile caselor părinților lor, anume ai lui Tola, oameni viteji în neamul lor; pe vremea lui David numărul* lor era de douăzeci și două de mii șase sute.
*2Sam. 24:1, 2; 1Cron. 27:1;
3. Fiul lui Uzi: Izrahia. Fiii lui Izrahia: Micael, Obadia, Ioel, Ișia, de toți cinci căpetenii;
4. aveau cu ei, după neamurile lor, după casele părinților lor, treizeci și șase de mii de oameni, ostași înarmați pentru război, căci aveau multe neveste și fii.
5. Frații lor, după toate familiile lui Isahar, oameni viteji, erau de toți optzeci și șapte de mii, scriși în spițele de neam.

Urmașii lui Beniamin

6. Fiii lui Beniamin*: Bela, Becher și Iediael, trei.
*Gen. 46:21; Num. 26:39; 1Cron. 8:1, etc.;
7. Fiii lui Bela: Ețbon, Uzi, Uziel, Ierimot și Iri, cinci căpetenii ai caselor părinților lor, oameni viteji și scriși în spițele de neam, în număr de douăzeci și două de mii treizeci și patru. –
8. Fiii lui Becher: Zemira, Ioaș, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot și Alamet; toți aceștia erau fii ai lui Becher
9. și scriși în spițele de neam după neamurile lor, drept căpetenii ale caselor părinților lor, oameni viteji, în număr de douăzeci de mii două sute. –
10. Fiul lui Iediael: Bilhan. Fiii lui Bilhan: Ieuș, Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis și Ahișahar;
11. toți aceștia erau fii ai lui Iediael, căpetenii ale caselor părinților lor, oameni viteji, în număr de șaptesprezece mii două sute, în stare să poarte armele și să meargă la război.
12. Șupim* și Hupim, fiii lui Ir; Hușim, fiul lui Aher.
*Num. 26:39;

Urmașii lui Neftali

13. Fiii lui Neftali: Iahțiel, Guni, Iețer și Șalum*, fiii Bilhei.
*Gen. 46:24;

Urmașii lui Manase

14. Fiii lui Manase: Asriel, pe care l-a născut țiitoarea sa siriană; ea a născut pe Machir, tatăl lui Galaad.
15. Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim și Șupim. Numele surorii lui era Maaca. Numele celui de al doilea fiu era Țelofhad; și Țelofhad a avut fete.
16. Maaca, nevasta lui Machir, a născut un fiu și i-a pus numele Pereș; numele fratelui său era Șereș, și fiii săi erau Ulam și Rechem.
17. Fiul lui Ulam: Bedan*. Aceștia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.
*1Sam. 12:11;
18. Sora sa, Hamolechet, a născut pe Ișhod, pe Abiezer* și pe Mahla.
*Num. 26:30;
19. Fiii lui Șemida erau: Ahian, Sihem, Lichi și Aniam.

Urmașii lui Efraim

20. Fiii lui Efraim*: Șutelah; Bered, fiul său; Tahat, fiul său; Eleada, fiul său; Tahat, fiul său;
*Num. 26:35;
21. Zabad, fiul său; Șutelah, fiul său; Ezer și Elead. Oamenii din Gat, născuți în țară, i-au omorât, pentru că se coborâseră să le ia turmele.
22. Efraim, tatăl lor, s-a jelit multă vreme, și frații săi au venit să-l mângâie.
23. Apoi a intrat la nevasta sa, și ea a zămislit și a născut un fiu; el i-a pus numele Beriaa pentru că nenorocirea era în casă.
aSau: În nenorocire
24. A avut ca fiică pe Șeera, care a zidit Bet-Horonul de jos și Bet-Horonul de sus, și pe Uzen-Șeera.
25. Refah, fiul său, și Reșef; Telah, fiul său; Tahan, fiul său;
26. Laedan, fiul său; Amihud, fiul său; Elișama, fiul său;
27. Nun, fiul său; Iosua, fiul său.
28. Ei aveau în stăpânire și ca locuință Betelul cu satele lui; la răsărit: Naaran*; la apus: Ghezer cu satele lui, Sihemul cu satele lui, până la Gaza cu satele ei.
*Ios. 16:7;
29. Fiii lui Manase* stăpâneau Bet-Șeanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Meghidoul** cu satele lui, Dorul cu satele lui. În aceste cetăți au locuit fiii lui Iosif, fiul lui Israel.
*Ios. 17:7.; **Ios. 17:11;

Urmașii lui Așer

30. Fiii lui Așer*: Imna, Ișva, Ișvi și Beria; și Serah, sora lor.
*Gen. 46:17; Num. 26:44;
31. Fiii lui Beria: Eber și Malchiel.
32. Malchiel a fost tatăl lui Birzavit. Și Eber a născut pe Iaflet, pe Șomer și pe Hotam, și pe sora lor Șua. –
33. Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal și Așvat. Aceștia sunt fiii lui Iaflet. –
34. Fiii lui Șamer: Ahi, Rohega, Huba și Aram. –
35. Fiii lui Helem, fratele său: Țofah, Imna, Șeleș și Amal.
36. Fiii lui Țofah: Suah, Harnefer, Șual, Beri, Imra,
37. Bețer, Hod, Șama, Șilșa, Itran și Beera.
38. Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa și Ara. –
39. Fiii lui Ula: Arah, Haniel și Riția. –
40. Toți aceștia erau fiii lui Așer, căpeteniile caselor părinților lor, oameni aleși și viteji, căpeteniile domnilor, scriși în număr de douăzeci și șase de mii de oameni, în stare să poarte armele și să meargă la război.

Capitolul 8

Urmașii lui Beniamin

1. Beniamin a născut pe Bela*, întâiul lui născut, pe Așbel, al doilea, Ahrah, al treilea,
*Gen. 46:21; Num. 26:38; 1Cron. 7:6;
2. Noha, al patrulea, și Rafa, al cincilea.
3. Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud,
4. Abișua, Naaman, Ahoah,
5. Ghera, Șefufan și Huram.
6. Iată fiii lui Ehud, care erau capi de familie între locuitorii din Gheba și care i-au strămutat la Manahat*:
*1Cron. 2:52;
7. Naaman, Ahia și Ghera. Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza și pe Ahihud.
8. Șaharaim a avut copii în țara Moabului, după ce a îndepărtat pe nevestele sale: Hușim și Baara.
9. Cu nevasta sa Hodeș a avut pe: Iobab, Țibia, Meșa, Malcam,
10. Ieuț, Șochia și Mirma. Aceștia sunt fiii săi, capii de familie.
11. Cu Hușim a avut pe: Abitub și Elpaal.
12. Fiii lui Elpaal: Eber, Mișeam și Șemer, care a zidit Ono, Lod și satele lui.
13. Beria și Șema, care erau capi de familie între locuitorii Aialonului, au pus pe fugă pe locuitorii din Gat.
14. Ahio, Șașac, Ieremot,
15. Zebadia, Arad, Eder,
16. Micael, Ișfa și Ioha erau fiii lui Beria. –
17. Zebadia, Meșulam, Hizchi, Eber,
18. Ișmerai, Izlia și Iobab erau fiii lui Elpaal. –
19. Iachim, Zicri, Zabdi,
20. Elienai, Țiltai, Eliel,
21. Adaia, Beraia și Șimrat erau fiii lui Șimei.
22. Ișpan, Eber, Eliel,
23. Abdon, Zicri, Hanan,
24. Hanania, Elam, Antotia,
25. Ifdeia și Penuel erau fiii lui Șașac. –
26. Șamșerai, Șeharia, Atalia,
27. Iaareșia, Elia și Zicri erau fiii lui Ieroham. –
28. Aceștia sunt capi de familie, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

Spița neamului lui Saul

29. Tatăl lui Gabaon locuia la Gabaon, și numele nevestei* lui era Maaca.
*1Cron. 9:35;
30. Abdon era fiul său întâi născut, apoi Țur, Chis, Baal, Nadab,
31. Ghedor, Ahio și Zecher.
32. Miclot a născut pe Șimea. Și ei locuiau tot la Ierusalim lângă frații lor, împreună cu frații lor. –
33. Ner* a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Șua, pe Abinadab și pe Eșbaal.
*1Sam. 14:51;
34. Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica*.
*2Sam. 9:12;
35. Fiii lui Mica: Piton, Melec, Taerea și Ahaz.
36. Ahaz a născut pe Iehoada; Iehoada a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri; Zimri a născut pe Moța;
37. Moța a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa*; Eleasa a fost fiul acestuia; Ațel a fost fiul acestuia;
*1Cron. 9:43;
38. Ațel a avut șase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Toți aceștia erau fiii lui Ațel. –
39. Fiii fratelui său Eșec: Ulam, întâiul lui născut, Ieus, al doilea, și Elifelet, al treilea.
40. Fiii lui Ulam au fost oameni viteji care trăgeau cu arcul, și au avut mulți fii și nepoți, o sută cincizeci. Toți aceștia sunt fiii lui Beniamin.

Capitolul 9

Locuitorii Ierusalimului după întoarcerea din robie

1. Tot* Israelul este scris în spițele de neam și trecut în cartea împăraților lui Israel. Și Iuda a fost luat rob în Babilon, din pricina fărădelegilor lui.
*Ezra 2:59;
2. Cei dintâi* locuitori care au locuit în moșiile lor, în cetățile lor, erau israeliții, preoții, leviții și netiniții**.
*Ezra 2:70; Neem. 7:73.; **Ios. 9:27; Ezra 2:43; Ezra 8:20;
3. La Ierusalim* locuiau fii de ai lui Iuda, fii de ai lui Beniamin și fii de ai lui Efraim și Manase. –
*Neem. 11:1;
4. Fii de ai lui Pereț, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani.
5. Dintre șiloniți: Asaia, întâiul născut, și fiii săi.
6. Fii de ai lui Zerah: Ieuel și frații săi, șase sute nouăzeci. –
7. Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua;
8. Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Meșulam, fiul lui Șefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia;
9. și frații lor, după neamurile lor, nouă sute cincizeci și șase. Toți oamenii aceștia erau capi de familie în casele părinților lor.

Preoții

10. Din* preoți: Iedaeia, Iehoiarib, Iachin,
*Neem. 11:10, etc.;
11. Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai marele Casei lui Dumnezeu;
12. Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meșulam, fiul lui Meșilemit, fiul lui Imer;
13. și frații lor, căpetenii ale caselor părinților lor, o mie șapte sute șaizeci, oameni viteji, puși în slujba Casei lui Dumnezeu.

Leviții și slujbele Sfântului Locaș

14. Din leviți: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, din fiii lui Merari;
15. Bacbacar, Hereș, Galal, Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf;
16. Obadia, fiul lui Șemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele netofatiților.
17. Și ușierii: Șalum, Acub, Talmon, Ahiman și frații lor; Șalum era căpetenia lor,
18. și până în ziua de azi el este la ușa împăratului, la răsărit. Aceștia sunt ușierii taberei fiilor lui Levi.
19. Șalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, și frații săi din casa tatălui său, coreiții, împlineau slujba de păzitori ai pragurilor Cortului; părinții lor păziseră intrarea în tabăra Domnului,
20. și Fineas*, fiul lui Eleazar, fusese odinioară căpetenia lor, și Domnul era cu el.
*Num. 31:6;
21. Zaharia, fiul lui Meșelemia, era ușier la intrarea Cortului întâlnirii.
22. De toți erau două sute doisprezece, aleși ca ușieri ai pragurilor și scriși în spițele de neam, după satele lor. David și* văzătorul** Samuel îi puseseră în slujba lor.
*1Sam. 9:9.; **1Cron. 16:1, 2;
23. Ei și copiii lor păzeau ușile Casei Domnului, adică ale casei Cortului.
24. Erau ușieri în cele patru vânturi: la răsărit, la apus, la miazănoapte și la miazăzi.
25. Frații lor, care locuiau în satele lor, trebuiau să vină din timp în timp la ei* șapte zile.
*2Împ. 11:5;
26. Căci aceste patru căpetenii ale ușierilor, acești leviți, erau întotdeauna în slujbă și mai aveau privegherea asupra odăilor și vistieriilor Casei lui Dumnezeu;
27. petreceau noaptea în jurul Casei lui Dumnezeu, a cărei pază o aveau și pe care trebuiau s-o deschidă în fiecare dimineață.
28. Unii din leviți aveau grijă de uneltele pentru slujbă, pe care le numărau la intrare și le numărau și la ieșire.
29. Alții îngrijeau de unelte, de toate uneltele Sfântului Locaș, și de floarea făinii, de vin, de untdelemn, de tămâie și de miresme.
30. Fii de ai preoților pregăteau tămâia* mirositoare.
*Exod. 30:23;
31. Matitia, unul din leviți, întâiul născut al lui Șalum, coreitul, avea grijă de* turtele coapte în tigaie.
*Lev. 2:5; Lev. 6:21;
32. Și unii din frații lor, dintre chehatiți, erau însărcinați să pregătească pentru fiecare Sabat pâinile* pentru punerea înaintea Domnului.
*Lev. 24:8;
33. Aceștia sunt cântăreții*, capii de familie ai leviților, care locuiau în odăi, scutiți de alte slujbe, pentru că lucrau zi și noapte.
*1Cron. 6:31; 1Cron. 25:1;
34. Aceștia sunt capii de familie ai leviților, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

Locuitorii din Gabaon și casa lui Saul

35. Tatăl lui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon, și numele nevestei lui era Maaca*.
*1Cron. 8:29;
36. Abdon a fost fiul său întâi născut, apoi Țur, Chis, Baal, Ner, Nadab,
37. Ghedor, Ahio, Zaharia și Miclot.
38. Miclot a născut pe Șimeam. Și ei locuiau tot la Ierusalim lângă frații lor, cu frații lor.
39. Ner* a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Șua, pe Abinadab și pe Eșbaal.
*1Cron. 8:33;
40. Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica.
41. Fiii lui Mica: Piton, Melec și Tahrea.
42. Ahaz* a născut pe Iaera; Iaera a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri; Zimri a născut pe Moța;
*1Cron. 8:35;
43. Moța a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost fiul acestuia; Ațel a fost fiul acestuia.
44. Ațel a avut șase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Aceștia sunt fiii lui Ațel.

Capitolul 10

ISTORIA LUI DAVID*

*1Cron. 10-29; 2Sam. 23:3-5;

Moartea lui Saul

1. Filistenii* s-au luptat cu Israel, și oamenii lui Israel au luat-o la fugă înaintea filistenilor și au căzut morți pe muntele Ghilboa.
*1Sam. 31:1, 2;
2. Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan, Abinadab și Malchi-Șua, fiii lui Saul.
3. Învălmășeala luptei a prins și pe Saul; arcașii l-au ajuns și l-au rănit.
4. Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: „Scoate-ți sabia și străpunge-mă cu ea, ca nu cumva să vină acești netăiați împrejur să mă batjocorească.” Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci se temea. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea.
5. Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit.
6. Astfel a pierit Saul și cei trei fii ai lui, și toată casa lui a pierit în același timp.
7. Toți bărbații lui Israel care erau în vale, văzând fuga și văzând că Saul și fiii lui au murit, și-au părăsit cetățile și au fugit și ei. Și filistenii au venit și s-au așezat acolo.
8. A doua zi, filistenii au venit să jefuiască morții și au găsit pe Saul și pe fiii lui căzuți pe muntele Ghilboa.
9. L-au jefuit și i-au luat capul și armele. Apoi au trimis să dea de știre prin toată țara filistenilor, idolilor lor și poporului.
10. Au pus* armele lui Saul în casa dumnezeului lor și i-au atârnat țeasta capului în templul lui Dagon.
*1Sam. 31:10;
11. Când au auzit toți locuitorii din Iabesul din Galaad tot ce au făcut filistenii lui Saul,
12. s-au sculat toți oamenii viteji, au luat trupul lui Saul și trupurile fiilor lui și le-au dus la Iabes. Le-au îngropat oasele sub stejar, la Iabes, și au postit șapte zile.
13. Saul a murit, pentru că s-a făcut vinovat de fărădelege față de Domnul, al cărui cuvânt* nu l-a păzit, și pentru că a întrebat** și cerut sfatul celor ce cheamă morții.
*1Sam. 13:13; 1Sam. 15:23.; **1Sam. 28:7;
14. N-a întrebat pe Domnul: de aceea Domnul l-a omorât, și împărăția a dat-o* lui David, fiul lui Isai.
*1Sam. 15:28; 2Sam. 3:9, 10; 2Sam. 5:3;

Capitolul 11

David împărat

1. Tot Israelul* s-a strâns la David la Hebron, zicând: „Iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta.
*2Sam. 5:1;
2. Odinioară, chiar când era Saul împărat, tu duceai și aduceai pe Israel înapoi. Domnul Dumnezeul tău ți-a zis: „Tu vei paște* pe poporul Meu, Israel, și tu vei fi căpetenia poporului Meu, Israel.”
*Ps. 78:71;
3. Astfel toți bătrânii lui Israel au venit la împărat la Hebron, și David a făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea Domnului. Au uns* pe David împărat peste Israel, după cuvântul Domnului spus prin Samuel**.
*2Sam. 5:3.; **1Sam. 16:1, 12, 13;
4. David a mers* cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo** erau iebusiții, locuitorii țării.
*2Sam. 5:6.; **Jud. 1:21; Jud. 19:10;
5. Locuitorii Iebusului au zis lui David: „Nu vei intra aici.” Dar David a luat cetățuia Sionului: aceasta este cetatea lui David.
6. David zisese: „Oricine va bate cel dintâi pe iebusiți va fi căpetenie și domn.” Ioab, fiul Țeruiei, s-a suit cel dintâi, și a ajuns căpetenie.
7. David s-a așezat în cetățuie; de aceea au numit-o cetatea lui David.
8. Au făcut zid împrejurul cetății, de la Milo de jur împrejur; și Ioab a dres cealaltă parte a cetății.
9. David ajungea din ce în ce mai mare, și Domnul oștirilor era cu el.

Vitejii lui David

10. Iată* căpeteniile vitejilor care erau în slujba lui David și care l-au ajutat, împreună cu tot Israelul, să-și întărească stăpânirea, ca să-l pună împărat, după cuvântul** Domnului cu privire la Israel.
*2Sam. 23:8.; **1Sam. 16:1, 12;
11. Iată, după numărul lor, vitejii care erau în slujba lui David: Iașobeam, fiul lui Hacmoni, unul din căpitanii de seamă. El și-a învârtit sulița peste trei sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-o singură dată.
12. După el, Eleazar, fiul lui Dodo, ahohitul, unul din cei trei războinici.
13. El era cu David la Pas-Damim, unde se strânseseră filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz: și poporul fugea dinaintea filistenilor.
14. S-au așezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit și au bătut pe filisteni. Și Domnul a dat o mare izbăvire.
15. Trei din cele treizeci de căpetenii s-au* coborât la David pe stâncă, în peștera Adulam, când tabăra filistenilor era în valea** refaimiților.
*2Sam. 23:13.; **1Cron. 14:9;
16. David era atunci în cetățuie, și o ceată a filistenilor era la Betleem.
17. David a avut o dorință și a zis: „Cine-mi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului?”
18. Atunci cei trei bărbați au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David; dar David n-a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului.
19. El a zis: „Să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu sângele acestor oameni, care s-au dus cu primejdia vieții lor? Căci cu primejdia vieții lor au adus-o.” Și n-a voit s-o bea. Iată ce au făcut acești trei viteji.
20. Abișai*, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El și-a învârtit sulița peste trei sute de oameni și i-a omorât; și i-a mers faima între cei trei.
*2Sam. 23:18;
21. El* era cel mai cu vază din cei trei din rândul al doilea și a fost căpetenia lor; dar n-a ajuns pe cei trei dintâi;
*2Sam. 23:19;
22. Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabțeel, om de preț și vestit prin isprăvile lui. El* a ucis cei doi lei ai Moabului. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu, într-o zi când căzuse zăpada.
*2Sam. 23:20;
23. El a ucis pe un egiptean care avea o statură de cinci coți și avea în mână o suliță ca sulul unui țesător; s-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls sulița din mâna egipteanului și l-a ucis cu ea.
24. Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada; și i-a mers faima printre cei trei viteji.
25. Era cel mai cu vază din cei treizeci; dar n-a ajuns pe cei trei dintâi. David l-a primit în sfatul celor mai aproape de el.
26. Vitejii oștirii:
Asael*, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem;
*2Sam. 23:24;
27. Șamot din Haror; Heleț din Palon;
28. Ira, fiul lui Icheș, din Tecoa; Abiezer din Anatot;
29. Sibecai, hușatitul; Ilai din Ahoah;
30. Maharai din Netofa; Heled, fiul lui Baana, din Netofa;
31. Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea fiilor lui Beniamin; Benaia din Piraton;
32. Hurai din Nahale-Gaaș; Abiel, din Araba;
33. Azmavet din Baharum; Eliahba din Șaalbon;
34. Bene-Hașem din Ghizon; Ionatan, fiul lui Șaghe, din Harar;
35. Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar; Elifal, fiul lui Ur;
36. Hefer din Mechera; Ahia din Palon;
37. Hețro din Carmel; Naarai, fiul lui Ezbai;
38. Ioel, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri;
39. Țelec, amonitul; Nahrai, din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Țeruiei;
40. Ira din Ieter; Gareb din Ieter;
41. Urie, hetitul; Zabad, fiul lui Ahlai;
42. Adina, fiul lui Șiza, rubenitul, căpetenia rubeniților, și treizeci împreună cu el;
43. Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat din Mitni;
44. Ozia din Aștarot; Șama și Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer;
45. Iediael, fiul lui Șimri; Ioha, fratele său, tițitul;
46. Eliel din Mahavim; Ieribai și Ioșavia, fiii lui Elnaam; Itma, moabitul;
47. Eliel, Obed și Iaasiel-Mețobaia.

Capitolul 12

Războinicii lui David în timpul lui Saul

1. Iată* cei ce s-au dus la David la Țiclag**, pe când se ținea el departe de fața lui Saul, fiul lui Chis. Ei făceau parte din vitejii care i-au dat ajutor în timpul războiului.
*1Sam. 27:2.; **1Sam. 27:6;
2. Erau arcași, cu mâna dreaptă și cu mâna stângă* aruncau pietre, iar cu arcul trăgeau săgeți: erau din Beniamin, din numărul fraților lui Saul.
*Jud. 20:16;
3. Căpetenia Ahiezer și Ioas, fiii lui Șemaa din Ghibeea; Ieziel și Pelet, fiii lui Azmavet; Beraca, Iehu din Anatot;
4. Ișmaia din Gabaon, viteaz între cei treizeci și căpetenie peste treizeci; Ieremia, Iahaziel, Iohanan, Iozabad din Ghedera;
5. Eluzai, Ierimot, Bealia, Șemaria, Șefatia din Harof;
6. Elcana, Ișia, Azareel, Ioezer și Iașobeam, coreiți;
7. Ioela și Zebadia, fiii lui Ieroham din Ghedor.
8. Dintre gadiți, niște viteji au plecat să se ducă la David în cetățuia din pustiu, ostași deprinși la război, înarmați cu scut și cu suliță, ca niște lei, și iuți ca niște căprioare* de pe munți.
*2Sam. 2:18;
9. Ezer, căpetenia; Obadia, al doilea; Eliab, al treilea;
10. Mișmana, al patrulea; Ieremia, al cincilea;
11. Atai, al șaselea; Eliel, al șaptelea;
12. Iohanan, al optulea; Elzabad, al nouălea;
13. Ieremia, al zecelea; Macbanai, al unsprezecelea.
14. Aceștia erau fiii lui Gad, căpetenii ale oștirii; unul singur, cel mai mic, putea să se lupte cu o sută de oameni, și cel mai mare cu o mie.
15. Aceștia au trecut Iordanul în luna întâi, când ieșea* din matcă pe tot cursul lui, și ei sunt aceia care au pus pe fugă pe toți locuitorii din văi, la răsărit și la apus.
*Ios. 3:15;
16. Și din fiii lui Beniamin și ai lui Iuda au fost unii care s-au dus la David în cetățuie.
17. David le-a ieșit înainte și le-a vorbit astfel: „Dacă veniți la mine cu gânduri bune, ca să mă ajutați, inima mea se va uni cu voi; dar, dacă veniți să mă înșelați în folosul vrăjmașilor mei, când nu fac nicio silnicie, Dumnezeul părinților noștri să vadă și să judece!”
18. Amasai*, unul din căpitanii de seamă, a fost apucat de Duhul și a zis: „Suntem cu tine, Davide, și cu tine, fiul lui Isai! Pace, pace ție și pace celor ce te ajută, căci Dumnezeul tău ți-a ajutat!” Și David i-a primit și i-a pus între căpeteniile oștirii.
*2Sam. 17:25;
19. Niște oameni din Manase s-au unit cu David, când* a pornit cu război împotriva lui Saul cu filistenii. Dar n-au fost de ajutor filistenilor; căci, după ce s-au sfătuit, domnii filistenilor au trimis înapoi pe David, zicând: „S-ar putea ca el să treacă de partea stăpânului său Saul, și să ne pună astfel în primejdie capetele** noastre.”
*1Sam. 29:2.; **1Sam. 29:4;
20. Când s-a întors la Țiclag, iată cei ce s-au unit cu el din Manase: Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu și Țiltai, căpetenia miilor lui Manase.
21. Au dat ajutor lui David împotriva cetei* (jefuitorilor amaleciți)căci toți erau oameni viteji, și au ajuns căpetenii în oștire.
*1Sam. 30:1, 9, 10;
22. Și din zi în zi veneau oameni la David să-l ajute, până ce a avut o tabără mare, ca o tabără a lui Dumnezeu.

Războinicii celor douăsprezece seminții

23. Iată numărul oamenilor înarmați pentru război, care s-au dus* la David în Hebron, ca să treacă** asupra lui domnia lui Saul, după porunca Domnului:
*2Sam. 2:3, 4; 2Sam. 5:1; 1Cron. 11:1.; **1Cron. 10:14.; 1Sam. 16:1, 3;
24. Fiii lui Iuda, care purtau scutul și sulița, șase mii opt sute înarmați pentru război.
25. Din fiii lui Simeon, oameni viteji la război, șapte mii o sută.
26. Din fiii lui Levi, patru mii șase sute;
27. și Iehoiada, mai marele aaroniților, și cu el trei mii șapte sute;
28. și Țadoc*, tânăr viteaz, și casa tatălui său, douăzeci și două de căpetenii.
*2Sam. 8:17;
29. Din fiii lui Beniamin, frații lui Saul, trei mii; căci până atunci cea mai mare* parte dintre ei rămăseseră credincioși casei lui Saul.
*2Sam. 2:8, 9;
30. Din fiii lui Efraim, douăzeci de mii opt sute, oameni viteji, oameni cu faimă, după casele părinților lor.
31. Din jumătatea seminției lui Manase, optsprezece mii, care au fost numiți pe nume să se ducă să pună împărat pe David.
32. Din fiii lui Isahar, care se pricepeau* în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel, două sute de căpetenii, și toți frații lor erau puși sub porunca lor.
*Est. 1:13;
33. Din Zabulon, cincizeci de mii în stare să meargă la oștire, înarmați pentru luptă cu toate armele de război și gata să se lupte cu o inimă hotărâtă.
34. Din Neftali, o mie de căpetenii, și cu ei treizeci și șapte de mii care purtau scutul și sulița.
35. Din daniți, înarmați pentru război douăzeci și opt de mii șase sute.
36. Din Așer, în stare să meargă la oaste și gata de luptă, patruzeci de mii.
37. Și de cealaltă parte a Iordanului, din rubeniți, din gadiți și din jumătatea seminției lui Manase, cu toate armele de război, o sută douăzeci de mii.
38. Toți acești bărbați, oameni de război, gata de luptă, au venit la Hebron cu inima neprefăcută, ca să pună pe David împărat peste tot Israelul. Și toți ceilalți din Israel erau tot cu un gând să facă împărat pe David.
39. Au stat acolo trei zile cu David, mâncând și bând, căci frații lor le pregătiseră de mâncare.
40. Și chiar cei ce locuiau lângă ei până la Isahar, la Zabulon și Neftali, aduceau merinde pe măgari, pe cămile, pe catâri și pe boi: aluaturi, turte de smochine și de stafide, vin, untdelemn, boi și oi din belșug, căci era bucurie în Israel.

Capitolul 13

Chivotul adus de David în casa lui Obed-Edom

1. David a ținut sfat cu căpeteniile peste mii și peste sute, cu toți mai marii.
2. Și David a zis întregii adunări a lui Israel: „Dacă găsiți cu cale și dacă lucrul acesta vine de la Domnul Dumnezeul nostru, să trimitem în toate părțile la frații noștri care au rămas* în toate ținuturile lui Israel și la preoți și leviți, în cetățile și împrejurimile lor, ca să se strângă la noi,
*1Sam. 31:1; Isa. 37:4;
3. și să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci* nu ne-am mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul.”
*1Sam. 7:1, 2;
4. Toată adunarea a hotărât să facă așa, căci lucrul acesta a părut bun întregului popor.
5. David a strâns* pe tot Israelul, de la Șilhor** în Egipt, până la intrarea Hamatului, ca să aducă din Chiriat-Iearim chivotul lui Dumnezeu.
*1Sam. 7:5; 2Sam. 6:1.; **Ios. 13:3.; 1Sam. 6:21; 1Sam. 7:1;
6. Și David, împreună cu tot Israelul, s-a suit la Baala*, la Chiriat-Iearim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat Numele Domnului care șade** între heruvimi.
*Ios. 15:9, 60.; **1Sam. 4:4; 2Sam. 6:2;
7. Au pus într-un car* nou chivotul lui Dumnezeu pe care l-au luat din casa** lui Abinadab: Uza și Ahio cârmuiau carul.
*Num. 4:15; 1Cron. 15:2, 13.; **1Sam. 7:1;
8. David* și tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cântând și zicând din harpe, din lăute, din tobe, din chimvale și din trâmbițe.
*2Sam. 6:5;
9. Când au ajuns la aria lui Chidon, Uza a întins mâna să apuce chivotul, pentru că boii erau să-l răstoarne.
10. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Domnul l-a lovit, pentru că* întinsese mâna pe chivot. Uza a murit** acolo înaintea lui Dumnezeu.
*Num. 4:15; 1Cron. 15:13, 15.; **Lev. 10:2;
11. David s-a mâniat că Domnul făcuse o spărtură, lovind pe Uza cu o asemenea pedeapsă. De aceea locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereț-Uzaa.
aSau: Spărtura lui Uza
12. David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea și a zis: „Cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine?”
13. David n-a tras chivotul la el în cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat.
14. Chivotul* lui Dumnezeu a rămas trei luni la familia lui Obed-Edom, în casa lui. Și Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom** și tot ce era al lui.
*2Sam. 6:11.; **Gen. 30:27; 1Cron. 26:5;

Capitolul 14

Casa lui David și copiii lui

1. Hiram*, împăratul Tirului, a trimis soli lui David și lemn de cedru, și cioplitori de piatră, și tâmplari să-i zidească o casă.
*2Sam. 5:11, etc.;
2. David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel și că împărăția lui s-a înălțat foarte mult, din pricina poporului Său, Israel.
3. David a mai luat neveste și la Ierusalim: și a mai născut fii și fiice.
4. Iată numele celor* ce i s-au născut la Ierusalim: Șamua, Șobab, Natan, Solomon,
*1Cron. 3:5;
5. Ibhar, Elișua, Elfelet,
6. Noga, Nefeg, Iafia,
7. Elișama, Beeliada și Elifelet.

Biruințele lui David asupra Filistenilor

8. Filistenii au auzit că David* fusese uns împărat peste tot Israelul și s-au suit cu toții să-l caute. David a fost înștiințat de acest lucru și le-a ieșit înainte.
*2Sam. 5:17;
9. Filistenii au venit și s-au răspândit în valea* refaimiților.
*1Cron. 11:15;
10. David a întrebat pe Dumnezeu zicând: „Să mă sui împotriva filistenilor, și îi vei da în mâinile mele?” Și Domnul i-a zis: „Suie-te, și-i voi da în mâinile tale.”
11. S-au suit la Baal-Perațim, unde David i-a bătut. Apoi a zis: „Dumnezeu a risipit pe vrăjmașii mei prin mâna mea, ca pe niște ape care se scurg.” De aceea s-a dat locului acestuia numele Baal-Perațim.
12. Ei și-au lăsat acolo dumnezeii, care au fost arși în foc după porunca lui David.
13. Filistenii* s-au răspândit din nou în vale.
*2Sam. 5:22;
14. David a întrebat iarăși pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a zis: „Să nu te sui după ei; întoarce-te de la ei și mergi* asupra lor prin fața duzilor.
*2Sam. 5:23;
15. Când vei auzi un vuiet de pași în vârfurile duzilor, atunci să ieși la luptă, căci Dumnezeu merge înaintea ta, ca să bată oastea filistenilor.”
16. David a făcut cum îi poruncise Dumnezeu, și oastea filistenilor a fost bătută de la Gabaon* până la Ghezer.
*2Sam. 5:25;
17. Faima* lui David s-a răspândit în toată țara, și Domnul l-a făcut de** temut pentru toate neamurile.
*Ios. 6:27; 2Cron. 26:8.; **Deut. 2:25; Deut. 11:25;

Capitolul 15

David aduce Chivotul la Ierusalim

1. David și-a zidit case în cetatea lui David; a pregătit un loc chivotului lui Dumnezeu și a ridicat un Cort* pentru el.
*1Cron. 16:1;
2. Atunci David a zis: „Chivotul* lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviți, căci pe ei i-a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu și să-I slujească pe vecie.”
*Num. 4:2, 15; Deut. 10:8; Deut. 31:9;
3. Și David a strâns* tot Israelul la Ierusalim, ca să suie chivotul Domnului la locul pe care i-l pregătise.
*1Împ. 8:1; 1Cron. 13:5;
4. David a strâns pe fiii lui Aaron și pe leviți:
5. din fiii lui Chehat: pe căpetenia Uriel și pe frații săi, o sută douăzeci;
6. din fiii lui Merari: pe căpetenia Asaia și pe frații săi, două sute douăzeci;
7. din fiii lui Gherșon: pe căpetenia Ioel și pe frații săi, o sută treizeci;
8. din fiii lui Elițafan*: pe căpetenia Semaia și pe frații săi, două sute;
*Exod. 6:22;
9. din fiii lui Hebron*: pe căpetenia Eliel și pe frații săi, optzeci;
*Exod. 6:18;
10. din fiii lui Uziel: pe căpetenia Aminadab și pe frații săi, o sută doisprezece.
11. David a chemat pe preoții: Țadoc și Abiatar, și pe leviții: Uriel, Asaia, Ioel, Șemaia, Eliel și Aminadab
12. și le-a zis: „Voi sunteți capii de familie ai leviților, sfințiți-vă, voi și frații voștri, și suiți chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel la locul pe care i l-am pregătit.
13. Pentru că* n-ați fost întâia dată, de aceea ne-a lovit Domnul** Dumnezeul nostru, căci nu L-am căutat după Lege.”
*2Sam. 6:3; 1Cron. 13:7.; **1Cron. 13:10, 11;
14. Preoții și leviții s-au sfințit ca să suie chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel.
15. Fiii leviților au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu niște drugi, cum poruncise* Moise după cuvântul Domnului.
*Exod. 25:14; Num. 4:15; Num. 7:9;
16. Și David a zis căpeteniilor leviților să așeze pe frații lor cântăreți cu instrumente de muzică, cu lăute, harpe și țambale, și să sune din ele cântări răsunătoare, în semn de bucurie.
17. Leviții au așezat pe Heman*, fiul lui Ioel; dintre frații lui, pe Asaf**, fiul lui Berechia; și dintre fiii lui Merari, frații lor, pe Etan, fiul lui Cușaia;
*1Cron. 6:33.; **1Cron. 6:39.; 1Cron. 6:44;
18. apoi împreună cu ei pe frații lor de a doua mână: pe Zaharia, Ben, Iaaziel, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifele, și Micneia, și Obed-Edom, și Ieiel, ușieri.
19. Cântăreții, Heman, Asaf și Etan aveau țambale de aramă, ca să sune din ele.
20. Zaharia, Aziel, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia și Benaia aveau lăute pe* alamot;
*Ps. 46, titlu;
21. și Matitia, Elifele, Micneia, Obed-Edom, Ieiel și Azazia aveau harpe cu opt corzi, ca să sune tare.
22. Chenania, căpetenia muzicii între leviți, cârmuia muzica, fiindcă era meșter.
23. Berechia și Elcana erau ușierii chivotului.
24. Șebania, Iosafat, Netaneel, Amasai, Zaharia, Benaia și Eliezer, preoții, sunau din trâmbițe* înaintea chivotului lui Dumnezeu. Obed-Edom și Iehia erau ușierii chivotului.
*Num. 10:8; Ps. 81:3;
25. David*, bătrânii lui Israel și căpeteniile miilor au pornit astfel să suie chivotul legământului Domnului de la casa lui Obed-Edom, în mijlocul bucuriei.
*2Sam. 6:12, 13, etc.; 1Împ. 8:1;
26. Când a ajutat Dumnezeu pe leviți să ridice chivotul legământului Domnului, au jertfit șapte viței și șapte berbeci.
27. David era îmbrăcat cu o manta de in subțire; tot așa erau îmbrăcați toți leviții care duceau chivotul, cântăreții și Chenania, căpetenia muzicii între cântăreți, și David avea pe el un efod de in.
28. Tot Israelul a suit* chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de trâmbițe și de chimvale, și făcând să răsune lăutele și harpele.
*1Cron. 13:8;
29. Pe când* intra în cetatea lui David chivotul legământului Domnului, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și, când a văzut pe împăratul David sărind și jucând, l-a disprețuit în inima ei.
*2Sam. 6:16;

Capitolul 16

Orânduirile privitoare la slujbă

1. După ce au adus* chivotul lui Dumnezeu, l-au pus în mijlocul Cortului, pe care-l întinsese David pentru el, și au adus înaintea lui Dumnezeu arderi de tot și jertfe de mulțumiri.
*2Sam. 6:17-19;
2. Când a isprăvit David de adus arderile de tot și jertfele de mulțumiri, a binecuvântat poporul în Numele Domnului.
3. Apoi a împărțit tuturor celor din Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide.
4. A dat leviților sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme*, să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeul lui Israel.
*Ps. 38;
5. Aceștia erau: Asaf, căpetenia; Zaharia, al doilea după el; Ieiel, Șemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom și Ieiel. Ei aveau instrumente de muzică, lăute și harpe, și Asaf suna din țambale.
6. Preoții Benaia și Iahaziel sunau mereu din trâmbițe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu.
7. În ziua aceea, David a însărcinat pentru întâia dată pe Asaf și frații săi să vestească* laudele Domnului.
*2Sam. 23:1;

Cântare de laudă

8. Lăudați* pe Domnul, chemați Numele Lui:
faceți cunoscut printre popoare faptele Lui înalte!
*Ps. 105:1-15;
9. Cântați, cântați în cinstea Lui!
Vorbiți despre toate minunile Lui!
10. Făliți-vă cu Numele Lui cel sfânt!
Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
11. Căutați pe Domnul și sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui!
12. Aduceți-vă aminte de minunile pe care le-a făcut,
de minunile Lui și de judecățile rostite de gura Lui,
13. voi, sămânța lui Israel, robul Său, copiii lui Iacov, aleșii Lui!
14. Domnul este Dumnezeul nostru;
judecățile Lui se împlinesc pe tot pământul.
15. Aduceți-vă aminte totdeauna de legământul Său;
de făgăduințele Lui, făcute pentru o mie de neamuri de oameni,
16. de legământul pe care l-a făcut* cu Avraam
și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;
*Gen. 17:2; Gen. 26:3; Gen. 28:13; Gen. 35:11;
17. El l-a făcut o lege pentru Iacov,
un legământ veșnic pentru Israel,
18. zicând: „Îți voi da țara Canaanului ca moștenire care v-a căzut la împărțire.”
19. Ei erau puțini la număr atunci,
foarte* puțini la număr, și străini în țara aceea.
*Gen. 34:30;
20. Și mergeau de la un neam la altul
și de la o împărăție la un alt popor;
21. dar El n-a îngăduit nimănui să-i asuprească,
și a pedepsit* împărați din pricina lor,
*Gen. 12:17; Gen. 20:3; Exod. 7:15-18;
22. zicând: „Nu* vă atingeți de unșii Mei
și nu faceți niciun rău prorocilor Mei!”
*Ps. 105:15;
23. Cântați* Domnului, toți locuitorii pământului!
Vestiți din zi în zi mântuirea Lui;
*Ps. 96:1, etc.;
24. povestiți printre neamuri slava Lui,
printre toate popoarele, minunile Lui!
25. Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă,
El este de temut, mai presus de toți dumnezeii;
26. căci toți dumnezeii popoarelor sunt* idoli,
dar Domnul a făcut cerurile.
*Lev. 19:4;
27. Măreția și strălucirea sunt înaintea feței Lui,
tăria și bucuria sunt în Locașul Lui.
28. Familii de popoare, dați Domnului,
dați Domnului slavă și cinste!
29. Dați Domnului slavă pentru Numele Lui!
Aduceți daruri și veniți înaintea Lui,
închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte.
30. Tremurați înaintea Lui, toți locuitorii pământului!
Căci lumea este întărită și nu se clatină.
31. Să se bucure cerurile și să se înveselească pământul!
Să se spună printre neamuri că Domnul împărățește!
32. Să urle marea cu tot ce este în ea!
Câmpia să se înveselească împreună cu tot ce este pe ea!
33. Să chiuie copacii din pădure
înaintea Domnului! Căci El vine să judece pământul.
34. Lăudați* pe Domnul, căci este bun,
căci îndurarea Lui ține în veac!
*Ps. 106:1; Ps. 107:1; Ps. 118:1; Ps. 136:1;
35. Ziceți*: „Mântuiește-ne, Dumnezeul mântuirii,
strânge-ne și scoate-ne din mijlocul neamurilor,
ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt
și să ne punem slava în a Te lăuda!
*Ps. 106:47, 48;
36. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie!”
Și tot* poporul** a zis: „Amin!” și lăuda pe Domnul.
*1Împ. 8:15.; **Deut. 27:15;
37. David a lăsat acolo, înaintea chivotului legământului Domnului, pe Asaf și pe frații lui, ca să slujească necurmat înaintea chivotului, împlinindu-și datoria zi de zi.
38. A lăsat pe Obed-Edom și pe Hosa cu frații lor, în număr de șaizeci și opt, pe Obed-Edom, fiul lui Ieditun, și pe Hosa, ca ușieri.
39. A pus pe preotul Țadoc și pe preoți, frații săi, înaintea* Locașului Domnului, pe înălțimea** din Gabaon,
*1Cron. 21:29; 2Cron. 1:3.; **1Împ. 3:4;
40. ca să aducă necurmat Domnului arderi de tot, dimineața și seara*, pe altarul arderilor de tot și să împlinească tot ce este scris în Legea Domnului, poruncită lui Israel de Domnul.
*Exod. 29:38; Num. 28:3;
41. Cu ei erau Heman și Iedutun și ceilalți care fuseseră aleși și numiți pe nume ca să laude pe Domnul, căci îndurarea* Lui ține în veac.
*1Cron. 16:24; 2Cron. 5:13; 2Cron. 7:3; Ezra 3:11; Ier. 33:11;
42. Cu ei erau Heman și Iedutun, care aveau trâmbițe și țambale, pentru cei ce sunau din ele, și instrumente pentru cântări în cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Iedutun erau ușieri.
43. Tot poporul* s-a dus fiecare la casa lui, și David s-a întors să-și binecuvânteze casa.
*2Sam. 6:19, 20;

Capitolul 17

David vrea să zidească Templul

1. Pe când* locuia David în casa lui, a zis prorocului Natan: „Iată, eu locuiesc într-o casă de cedru, și chivotul legământului Domnului este într-un Cort.”
*2Sam. 7:1, etc.;
2. Natan a răspuns lui David: „Fă tot ce-ți spune inima, căci Dumnezeu este cu tine.”
3. În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan:
4. „Du-te și spune robului Meu David: „Așa vorbește Domnul: „Nu tu Îmi vei zidi o Casă de locuit.
5. Căci Eu n-am locuit într-o Casă din ziua când am scos pe Israel din Egipt până în ziua de azi; ci am mers din Cort în Cort și din Locaș în Locaș.
6. Pretutindeni pe unde am mers cu tot Israelul, am spus Eu o vorbă vreunuia din judecătorii lui Israel, cărora le poruncisem să pască pe poporul Meu, am zis Eu: „Pentru ce nu-Mi zidiți o Casă de cedru?”
7. Acum să spui robului Meu David: „Așa vorbește Domnul oștirilor: „Te-am luat de la pășune, dinapoia oilor, ca să fii căpetenia poporului Meu, Israel;
8. am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut nume ca numele celor mari de pe pământ:
9. am dat o locuință poporului Meu Israel, și l-am sădit ca să fie statornic acolo și să nu mai fie tulburat, pentru ca cei răi să nu-l mai nimicească așa cum îl nimiceau mai înainte
10. și pe vremea când pusesem judecători peste poporul Meu, Israel. Am smerit pe toți vrăjmașii tăi. Și îți vestesc că Domnul îți va zidi o Casă.
11. Când ți se vor împlini zilele și când te vei duce la părinții tăi, voi ridica sămânța ta după tine și anume pe unul din fiii tăi și-i voi întări domnia.
12. El Îmi va zidi o casă, și-i voi întări pe vecie scaunul lui de domnie.
13. Eu îi voi* fi Tată, și el Îmi va fi fiu; și nu voi îndepărta bunătatea Mea de la el, cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta.
*2Sam. 7:14, 15;
14. Îl* voi așeza pentru totdeauna în Casa Mea, și în Împărăția Mea scaunul lui de domnie va fi întărit pe vecie.”
*Luc. 1:33;

Rugăciunea lui David

15. Natan a spus lui David toate aceste cuvinte și toată vedenia aceasta.
16. Și împăratul David* s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis: „Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea, de m-ai făcut să ajung unde sunt?
*2Sam. 7:18;
17. Și atât este puțin lucru înaintea Ta, Dumnezeule! Tu vorbești și de casa robului Tău pentru vremurile viitoare. Și binevoiești să-Ți îndrepți privirile asupra mea în felul oamenilor, Tu care ești înălțat, Doamne Dumnezeule!
18. Ce ar putea să-Ți mai spună David față de slava dată robului Tău? Tu cunoști pe robul Tău.
19. Doamne, din pricina robului Tău și după inima Ta, ai făcut aceste lucruri mari și i le-ai descoperit.
20. Doamne! Nimeni nu este ca Tine și nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre.
21. Este oare pe pământ un sigur popor care să fie ca poporul Tău Israel, pe care Dumnezeu a venit să-l răscumpere ca să facă din el poporul Lui, ca să-Ți faci un nume și să săvârșești minuni și semne mari, izgonind neamuri dinaintea poporului Tău pe care l-ai răscumpărat din Egipt?
22. Tu ai pus pe poporul Tău, Israel, ca să fie poporul Tău pe vecie; și Tu, Doamne, Te-ai făcut Dumnezeul lui.
23. Acum, Doamne, cuvântul pe care l-ai rostit asupra robului Tău și asupra casei lui să rămână în veac, și fă după cuvântul Tău!
24. Să rămână, pentru ca Numele Tău să fie slăvit pe vecie și să se spună: „Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, este un Dumnezeu pentru Israel!” Și casa robului Tău David să fie întărită înaintea Ta!
25. Căci Tu însuți, Dumnezeule, ai descoperit robului Tău că îi vei zidi o casă. De aceea a îndrăznit robul Tău să se roage înaintea Ta.
26. Acum, Doamne, Tu ești adevăratul Dumnezeu și Tu ai vestit harul acesta robului Tău.
27. Binecuvântează, dar, casa robului Tău, ca să rămână pe vecie înaintea Ta! Căci ce binecuvântezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie!”

Capitolul 18

Biruințele lui David

1. După aceea, David a bătut* pe filisteni și i-a smerit, și a luat din mâna filistenilor Gatul și satele lui.
*2Sam. 8:1, etc.;
2. A bătut pe moabiți, și moabiții au fost supuși lui David și i-au plătit un bir.
3. David a bătut pe Hadarezer, împăratul Țobei, spre Hamat, când s-a dus să-și așeze stăpânirea peste râul Eufratului.
4. David i-a luat o mie de care, șapte mii* de călăreți și douăzeci de mii de pedestrași; a tăiat vinele tuturor cailor de trăsuri și n-a păstrat decât o sută de care.
*2Sam. 8:4;
5. Sirienii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadarezer, împăratul Țobei, și David a bătut douăzeci și două de mii de sirieni.
6. David a pus o strajă de oști în Siria Damascului. Și sirienii au fost supuși lui David și i-au plătit bir.
Domnul ocrotea pe David oriunde mergea.
7. Și David a luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadarezer și le-a adus la Ierusalim.
8. David a mai luat multă aramă din Tibhat și din Cun, cetățile lui Hadarezer. Solomon a făcut* din ea marea de aramă, stâlpii și uneltele de aramă.
*1Împ. 7:15, 23; 2Cron. 4:12, 15, 16;
9. Tohu, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oștirea lui Hadarezer, împăratul Țobei,
10. și a trimis pe fiul său Hadoram la împăratul David să-i ureze de bine și să-l laude că a luptat împotriva lui Hadarezer și l-a bătut. Căci Tohu era în război cu Hadarezer. A trimis de asemenea tot felul de vase de aur, de argint și de aramă.
11. Împăratul David le-a închinat Domnului, împreună cu argintul și aurul pe care-l luase de la toate popoarele, de la Edom, de la Moab, de la fiii lui Amon, de la filisteni și de la Amalec.
12. Abișai, fiul Țeruiei, a bătut în Valea Sării optsprezece mii* de edomiți.
*2Sam. 8:13;
13. A pus* oști de strajă în Edom, și tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David pe oriunde mergea.
*2Sam. 8:14, etc.;

Înalții slujbași ai lui David

14. David a domnit peste tot Israelul și făcea judecată și dreptate tot poporului său.
15. Ioab, fiul Țeruiei, era mai mare peste oștire; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor;
16. Țadoc, fiul lui Ahitub, și Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoți; Șavșa era logofăt;
17. Benaia*, fiul lui Iehoiada, era căpetenia cheretiților și a peletiților; și fiii lui David erau cei dintâi pe lângă împărat.
*2Sam. 8:18;

Capitolul 19

Război împotriva amoniților

1. După aceea*, Nahaș, împăratul fiilor lui Amon, a murit, și în locul lui a domnit fiul său.
*2Sam. 10:1, etc.;
2. David a zis: „Voi arăta bunăvoință lui Hanun, fiul lui Nahaș, căci tatăl lui a arătat bunăvoință față de mine.” Și David a trimis soli să-l mângâie pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorii lui David în țara fiilor lui Amon, la Hanun, ca să-l mângâie,
3. căpeteniile fiilor lui Amon au zis lui Hanun: „Crezi că David îți trimite oameni să te mângâie, ca să cinstească pe tatăl tău? – Oare n-au venit slujitorii lui la tine ca să cunoască cetatea și s-o nimicească, și ca să iscodească țara?”
4. Atunci Hanun a luat pe slujitorii lui David, a pus să-i radă și să le taie hainele pe la mijloc până la brâu. Apoi le-a dat drumul.
5. David, căruia au venit și i-au dat de știre despre cele întâmplate cu oamenii aceștia, a trimis niște oameni înaintea lor, căci li se făcuse mare rușine; și împăratul a trimis să le spună: „Rămâneți la Ierihon până vă va crește barba, și apoi să vă întoarceți.”
6. Fiii lui Amon au văzut că se făcuseră urâți lui David, și Hanun și fiii lui Amon au trimis o mie de talanți de argint să tocmească în slujba lor care și călăreți de la sirienii din Mesopotamia și de la sirienii din Maaca și din Țoba*.
*1Cron. 18:5, 9;
7. Au tocmit treizeci și două de mii de care și pe împăratul din Maaca împreună cu poporul lui, care au venit și au tăbărât înaintea Medebei. Fiii lui Amon s-au strâns din cetățile lor și au mers la luptă.
8. La auzul acestei vești, David a trimis împotriva lor pe Ioab și toată oștirea de oameni viteji.
9. Fiii lui Amon au ieșit și s-au înșirat în linie de bătaie la intrarea cetății; împărații care veniseră au tăbărât deosebit pe câmp.
10. Ioab a văzut că avea de luptat și înainte și înapoi. A ales atunci din toți voinicii de frunte ai lui Israel o ceată pe care a așezat-o împotriva sirienilor;
11. și a pus sub porunca fratelui său Abișai cealaltă parte a poporului, ca să țină piept fiilor lui Amon.
12. El a zis: „Dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, să-mi vii tu în ajutor; și dacă fiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, îți voi veni eu în ajutor.
13. Fii tare și să ne îmbărbătăm pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru, și Domnul să facă ce va crede!”
14. Ioab, cu poporul lui, a înaintat la luptă împotriva sirienilor, și ei au fugit dinaintea lui.
15. Și, când au văzut fiii lui Amon că sirienii o luaseră la fugă, au fugit și ei dinaintea lui Abișai, fratele lui Ioab, și s-au întors în cetate. Și Ioab s-a întors la Ierusalim.
16. Sirienii, văzând că fuseseră bătuți de Israel, au trimis și au adus pe sirienii care erau de cealaltă parte a Râului; și Șofah, căpetenia oștirii lui Hadarezer, era în fruntea lor.
17. Au dat de știre lui David, care a strâns pe tot Israelul, a trecut Iordanul, a mers împotriva lor și s-a pregătit de luptă împotriva lor. David s-a înșiruit în linie de bătaie împotriva sirienilor. Dar sirienii, după ce se bătuseră cu el,
18. au fugit dinaintea lui Israel. David le-a ucis oamenii de la șapte mii de care și patruzeci de mii de pedestrași și a omorât pe Șofah, căpetenia oștirii.
19. Slujitorii lui Hadarezer, văzându-se bătuți de Israel, au făcut pace cu David și i s-au supus. Și sirienii n-au vrut să mai ajute pe fiii lui Amon.

Capitolul 20

Cucerirea cetății Raba

1. În anul următor*, pe vremea când porneau împărații la război, Ioab** a pornit, în fruntea unei puternice oștiri, să pustiască țara fiilor lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Ioab a bătut Raba și a nimicit-o.
*2Sam. 11:1.; **2Sam. 12:26;
2. David a luat* cununa de pe capul împăratului ei și a găsit-o în greutate de un talant de aur: era împodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o mare pradă din cetate.
*2Sam. 12:30, 31;
3. A scos afară pe locuitori și i-a tăiat în bucăți cu ferăstraie, cu securi și cu topoare; tot așa a făcut tuturor cetăților fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul.

Biruințele asupra Filistenilor

4. După aceea, a avut loc* o bătălie la Ghezer cu filistenii. Atunci Sibecai**, hușatitul, a ucis pe Sipai, unul din copiii lui Rafa. Și filistenii au fost smeriți.
*2Sam. 21:18.; **1Cron. 11:29;
5. A mai fost o bătălie cu filistenii. Și Elhanan, fiul lui Iair, a ucis pe fratele lui Goliat, Lahmi din Gat, care avea o suliță al cărei mâner era ca un sul de țesut.
6. A mai fost* o bătălie la Gat. Acolo a fost un om de statură înaltă care avea șase degete la fiecare mână și la fiecare picior, douăzeci și patru de toate, și care se trăgea și el din Rafa.
*2Sam. 21:20;
7. El a batjocorit pe Israel; și Ionatan, fiul lui Șimea, fratele lui David, l-a ucis.
8. Oamenii aceștia erau dintre copiii lui Rafa la Gat. Ei au pierit uciși de mâna lui David și de mâna slujitorilor lui.

Capitolul 21

Numărătoarea poporului

1. Satana* s-a sculat împotriva lui Israel și a ațâțat pe David să facă numărătoarea lui Israel.
*2Sam. 24:1, etc.;
2. Și David a zis lui Ioab și căpeteniilor poporului: „Duceți-vă de faceți numărătoarea lui Israel, de la Beer-Șeba până la Dan, și spuneți-mi, ca să știu la cât se ridică* numărul poporului.”
*1Cron. 27:23;
3. Ioab a răspuns: „Domnul să facă pe poporul Lui încă de o sută de ori pe atât! Împărate, domnul meu, nu sunt ei toți slujitori ai domnului meu? Dar pentru ce cere domnul meu lucrul acesta? Pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască astfel?”
4. Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab. Și Ioab a plecat și a străbătut tot Israelul; apoi s-a întors la Ierusalim.
5. Ioab a dat lui David cartea numărătorii poporului: în tot Israelul erau o mie de mii și o sută de mii de bărbați în stare să scoată sabia, iar în Iuda erau patru sute șaptezeci de mii de bărbați în stare să scoată sabia.
6. Între ei n-a numărat și pe Levi și Beniamin*, căci porunca împăratului i se părea o urâciune.
*1Cron. 27:24;

Ciuma

7. Porunca aceasta n-a plăcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel.
8. Și David a zis lui Dumnezeu: „Am săvârșit un mare păcat* făcând lucrul acesta! Acum, iartă** fărădelegea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun!”
*2Sam. 24:10.; **2Sam. 12:13;
9. Domnul a vorbit astfel lui Gad, văzătorul* lui David:
*1Sam. 9:9;
10. „Du-te și spune lui David: „Așa vorbește Domnul: „Îți pun înainte trei urgii; alege una din ele, și te voi lovi cu ea.”
11. Gad s-a dus la David și i-a zis: „Așa vorbește Domnul: „Primește:
12. sau trei* ani de foamete, sau trei luni în timpul cărora să fii nimicit de potrivnicii tăi și atins de sabia vrăjmașilor tăi, sau trei zile în timpul cărora sabia Domnului și ciuma să fie în țară, și îngerul Domnului să ducă nimicirea în tot ținutul lui Israel. Vezi acum ce trebuie să răspund Celui ce mă trimite.”
*2Sam. 24:13;
13. David a răspuns lui Gad: „Sunt într-o mare strâmtorare! Să cad în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite; dar să nu cad în mâinile oamenilor!”
14. Domnul a trimis ciuma în Israel, și au căzut șaptezeci de mii de oameni din Israel.
15. Dumnezeu a trimis un înger* la Ierusalim, ca să-l nimicească; și, pe când îl nimicea, Domnul S-a uitat și I-a părut** rău de răul acesta; și a zis îngerului care nimicea: „Destul! Acum, trage-ți mâna înapoi!” Îngerul Domnului stătea lângă aria lui Ornan, iebusitul.
*2Sam. 24:16.; **Gen. 6:6;
16. David a ridicat ochii și a văzut* pe îngerul Domnului stând între pământ și cer și ținând în mână sabia scoasă și întoarsă împotriva Ierusalimului. Atunci David și bătrânii, înveliți cu saci, au căzut cu fața la pământ.
*2Cron. 3:1;
17. Și David a zis lui Dumnezeu: „Oare n-am poruncit eu numărătoarea poporului? Eu am păcătuit și am făcut răul acesta; dar oile acestea, ce au făcut oare? Doamne Dumnezeul meu, mâna Ta să fie, dar, peste mine și peste casa tatălui meu și să nu piardă pe poporul Tău!”
18. Îngerul* Domnului a spus lui Gad să vorbească lui David să se suie să ridice un altar Domnului în aria lui Ornan, iebusitul.
*2Cron. 3:1;
19. David s-a suit, după cuvântul pe care-l spusese Gad în Numele Domnului.
20. Ornan s-a întors și a văzut îngerul, și cei patru fii ai lui s-au ascuns împreună cu el: treiera grâul atunci.
21. Când a ajuns David la Ornan, Ornan s-a uitat și a zărit pe David; apoi a ieșit din arie și s-a închinat înaintea lui David, cu fața la pământ.
22. David a zis lui Ornan: „Dă-mi locul ariei să zidesc în el un altar Domnului; dă-mi-l pe prețul lui în argint, ca să se depărteze urgia deasupra poporului.”
23. Ornan a răspuns lui David: „Ia-l, și să facă domnul meu împăratul ce va crede; iată eu dau boii pentru arderea de tot, carele în loc de lemne și grâul pentru darul de mâncare, toate le dau.”
24. Dar împăratul David a zis lui Ornan: „Nu! Vreau să-l cumpăr pe prețul lui în argint, căci nu voi da Domnului ce este al tău și nu voi aduce o ardere de tot care să nu mă coste nimic.”
25. Și David a dat* lui Ornan șase sute de sicli de aur pentru locul ariei.
*2Sam. 24:24;
26. David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. A chemat pe Domnul, și Domnul i-a răspuns prin foc*, care s-a coborât din cer pe altarul arderii de tot.
*Lev. 9:24; 2Cron. 8:1; 2Cron. 7:1;
27. Atunci Domnul a vorbit îngerului, care și-a vârât iarăși sabia în teacă.
28. Pe vremea aceasta, David, văzând că Domnul îl ascultase în aria lui Ornan, iebusitul, aducea jertfe acolo.
29. Dar Locașul* Domnului, făcut de Moise în pustiu, și altarul arderilor de tot erau atunci pe înălțimea Gabaonului.
*1Cron. 16:39;
30. David* nu putea să meargă înaintea acestui altar să caute pe Dumnezeu, pentru că îl înspăimântase sabia îngerului Domnului.
*1Împ. 3:4; 1Cron. 16:39; 2Cron. 1:3;

Capitolul 22

1. Și David a zis: „Aici* să fie Casa Domnului Dumnezeu și aici să fie altarul arderilor de tot pentru Israel.”
*Deut. 12:5; 2Sam. 24:18; 1Cron. 21:18, 19, 26, 28; 2Cron. 3:1;

Pregătirile lui David pentru zidirea Templului

2. David a strâns pe străinii* din țara lui Israel și a însărcinat pe cioplitorii de piatră să pregătească pietre cioplite pentru zidirea Casei lui Dumnezeu.
*1Împ. 9:21;
3. A pregătit și fier din belșug pentru cuiele de la aripile ușilor și pentru scoabe, aramă atât de multă încât nu puteau s-o numere*
*1Cron. 22:14; 1Împ. 7:47;
4. și lemne de cedru fără număr, căci sidonienii* și tirienii aduseseră lui David lemne de cedru din belșug.
*1Împ. 5:6;
5. David zicea: „Fiul meu Solomon* este tânăr și plăpând, și Casa care va fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă și slavă în toate țările; de aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuință pentru zidirea ei.” Și David a făcut mari pregătiri înainte de moarte.
*1Cron. 29:1;

Sfaturile date lui Solomon

6. David a chemat pe fiul său Solomon și i-a poruncit să zidească o Casă Domnului Dumnezeului lui Israel.
7. David a zis lui Solomon: „Fiul meu, aveam de gând* să zidesc o Casă Numelui** Domnului Dumnezeului meu.
*2Sam. 7:2; 1Împ. 8:17; 1Cron. 17:1; 1Cron. 28:2.; **Deut. 12:5, 11;
8. Dar cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Tu ai vărsat mult sânge* și ai făcut mari războaie; de aceea nu vei zidi o Casă Numelui Meu, căci ai vărsat înaintea Mea mult sânge pe pământ.
*1Împ. 5:3; 1Cron. 28:3;
9. Iată* că ți se va naște un fiu, care va fi un om al odihnei și căruia îi voi da odihnă**, izbăvindu-l din mâna tuturor vrăjmașilor lui de jur împrejur; căci numele lui va fi Solomona și voi aduce peste Israel pacea și liniștea în timpul vieții lui.
aSau: Pace
*1Cron. 28:5.; **1Împ. 4:25; 1Împ. 5:4;
10. El* va zidi o Casă Numelui Meu. El** Îmi va fi fiu, și Eu îi voi fi Tată; și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui în Israel.”
*2Sam. 7:13; 1Împ. 5:5; 1Cron. 17:12, 13; 1Cron. 28:6.; **Evr. 1:5;
11. Acum, fiule, Domnul* să fie cu tine, ca să propășești și să zidești Casa Domnului Dumnezeului tău, cum a spus El despre tine!
*1Cron. 22:16;
12. Numai să-ți dea* Domnul înțelepciune și pricepere și să te facă să domnești peste Israel în păzirea Legii Domnului Dumnezeului tău!
*1Împ. 3:9, 12; Ps. 72:1;
13. Atunci* vei propăși, dacă vei căuta să împlinești legile și poruncile pe care le-a dat lui Moise, Domnul pentru Israel. Întărește-te și îmbărbătează-te**, nu te teme și nu te înspăimânta.
*Ios. 1:7, 8; 1Cron. 28:7.; **Deut. 31:7, 8; Ios. 1:6, 7, 9; 1Cron. 28:20;
14. Iată, prin străduințele mele, am pregătit pentru Casa Domnului o sută de mii de talanți de aur, un milion de talanți de argint și o mulțime de aramă și de fier care nu se poate cântări*, căci este foarte mult; am pregătit, de asemenea, lemne și pietre, și vei mai adăuga și tu.
*1Cron. 22:3;
15. Tu ai la tine un mare număr de lucrători, cioplitori de piatră și tâmplari, și oameni îndemânatici în tot felul de lucrări.
16. Aurul, argintul, arama și fierul sunt fără număr. Scoală-te, dar, și lucrează, și Domnul* să fie cu tine.”
*1Cron. 22:11;
17. David a poruncit tuturor căpeteniilor lui Israel să vină în ajutor fiului său Solomon, zicând:
18. „Domnul Dumnezeul vostru* nu este oare cu voi și nu v-a dat El odihnă din toate părțile? Căci a dat în mâinile mele pe locuitorii țării, și țara este supusă înaintea Domnului și înaintea poporului Său.
*Deut. 12:10; Ios. 22:4; 2Sam. 7:1; 1Cron. 23:25;
19. Puneți-vă* acum inima și sufletul să caute pe Domnul Dumnezeul vostru; sculați-vă și zidiți Sfântul Locaș al Domnului Dumnezeu, ca să aduceți** chivotul legământului Domnului și uneltele închinate lui Dumnezeu în Casa care va fi zidită Numelui Domnului.”
*2Cron. 30:3.; **1Împ. 8:6, 21; 2Cron. 5:7; 2Cron. 6:11.; 1Cron. 22:7; 1Împ. 5:3;

Capitolul 23

Leviții, numărătoarea și slujbele lor

1. David, fiind bătrân și sătul de zile, a pus pe fiul său Solomon* împărat peste Israel.
*1Împ. 1:33-39; 1Cron. 28:5;
2. El a strâns pe toate căpeteniile lui Israel, pe preoți și pe leviți.
3. Au făcut numărătoarea leviților, de la vârsta de treizeci de ani* în sus; socotiți pe cap și pe bărbați, s-au găsit în număr de treizeci și opt de mii.
*Num. 4:3, 47;
4. Și David a zis: „Douăzeci și patru de mii dintre ei să vegheze asupra slujbelor din Casa Domnului, șase mii să fie dregători* și judecători,
*Deut. 16:18; 1Cron. 26:29; 2Cron. 19:8;
5. patru mii să fie portari, și patru mii să fie însărcinați să laude pe Domnul cu instrumentele pe care le-am făcut* ca să-L preamărim.”
*2Cron. 20:25, 26; Amos 6:5;
6. David i-a împărțit* în cete după fiii lui Levi: Gherșon, Chehat și Merari.
*Exod. 6:16; Num. 26:57; 1Cron. 6:1, etc.; 2Cron. 8:14; 2Cron. 29:25;
7. Din gherșoniți*: Laedan și Șimei. –
*1Cron. 26:21;
8. Fiii lui Laedan: căpetenia Iehiel, Zetam și Ioel, trei.
9. Fiii lui Șimei: Șelomit, Haziel și Haran, trei. Aceștia erau capii caselor părintești ale familiei lui Laedan. –
10. Fiii lui Șimei: Iahat, Zina, Ieuș și Beria. Aceștia sunt cei patru fii ai lui Șimei.
11. Iahat era căpetenia, și Zina al doilea; Ieuș și Beria n-au avut mulți fii și au alcătuit o singură casă părintească la numărătoare.
12. Fiii lui Chehat*: Amram, Ițehar, Hebron și Uziel, patru. –
*Exod. 6:18;
13. Fiii lui Amram*: Aaron și Moise. Aaron** a fost pus deoparte să fie sfințit ca preasfânt, el și fiii lui pe vecie, ca să aducă tămâie înaintea Domnului, să-I facă slujba†† și să binecuvânteze*† pe vecie în Numele Lui.
*Exod. 6:20.; **Exod. 28:1; Evr. 5:4.; Exod. 30:7; Num. 16:40; 1Sam. 2:28.; ††Deut. 21:5.; *†Num. 6:23;
14. Dar fiii* lui Moise, omul lui Dumnezeu, au fost numărați în seminția lui Levi.
*1Cron. 26:23-25;
15. Fiii* lui Moise: Gherșom și Eliezer.
*Exod. 2:22; Exod. 18:3, 4;
16. Fiul lui Gherșom: Șebuel*, căpetenia.
*1Cron. 26:24;
17. Și fiii lui Eliezer au fost: Rehabia*, căpetenia; Eliezer n-a avut alt fiu, dar fiii lui Rehabia au fost foarte mulți la număr. –
*1Cron. 26:25;
18. Fiul lui Ițehar: Șelomit, căpetenia. –
19. Fiii lui Hebron*: Ieria, căpetenia; Amaria, al doilea; Iahaziel, al treilea; și Iecameam, al patrulea. –
*1Cron. 24:23;
20. Fiii lui Uziel: Mica, căpetenia; și Ișia, al doilea.
21. Fiii lui Merari*: Mahli și Muși. – Fiii lui Mahli: Eleazar și Chis**.
*1Cron. 24:26.; **1Cron. 24:29;
22. Eleazar a murit fără* să aibă fii; dar a avut fete pe care le-au luat** de neveste fiii lui Chis, frații lor. –
*1Cron. 24:23.; **Num. 36:6, 8;
23. Fiii lui Muși*: Mahli, Eder și Ieremot, trei.
*1Cron. 24:30;
24. Aceștia sunt fiii lui Levi*, după casele lor părintești, capii caselor părintești, după numărătoarea făcută numărând numele pe cap. Ei erau întrebuințați în slujba Casei Domnului, de la vârsta de douăzeci** de ani în sus.
*Num. 10:17, 21.; **1Cron. 23:27; Num. 1:3; Num. 4:3; Num. 8:24; Ezra 3:8;
25. Căci David a zis: „Domnul Dumnezeul lui Israel a dat* odihnă poporului Său și va locui pe vecie la Ierusalim;
*1Cron. 22:18;
26. și leviții nu vor mai avea să poarte* Cortul și toate uneltele pentru slujba lui.”
*Num. 4:5, etc.;
27. După cele din urmă porunci ale lui David, numărătoarea fiilor lui Levi s-a făcut de la vârsta de douăzeci de ani în sus.
28. Puși lângă fiii lui Aaron pentru slujba Casei Domnului, ei aveau să îngrijească de curți și de odăi, de curățarea tuturor lucrurilor sfinte, de împlinirea slujbei în Casa lui Dumnezeu,
29. de pâinile* pentru punerea înaintea Domnului, de floarea** de făină pentru darurile de mâncare, de plăcintele fără aluat, de turtele coapte în tigaie și de turtele†† prăjite, de toate măsurile*† de încăpere și de lungime;
*Exod. 25:30.; **Lev. 6:20; 1Cron. 9:29, etc..; Lev. 2:4.; ††Lev. 2:5, 7.; *†Lev. 19:35;
30. ei aveau să stea în fiecare dimineață și în fiecare seară, ca să laude și să mărească pe Domnul
31. și să aducă neîncetat înaintea Domnului toate arderile de tot Domnului, în zilele de Sabat*, de lună nouă și de sărbători**, după numărul și obiceiurile rânduite.
*Num. 10:10; Ps. 81:3.; **Lev. 23:4;
32. Îngrijeau* de Cortul întâlnirii, de Sfântul Locaș și de fiii** lui Aaron, frații lor, pentru slujba Casei Domnului.
*Num. 1:53.; **Num. 3:6-9;

Capitolul 24

Preoții împărțiți în douăzeci și patru de cete

1. Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii* lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar.
*Lev. 10:1, 6; Num. 26:60;
2. Nadab* și Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii; și Eleazar și Itamar au împlinit slujba de preoți.
*Num. 3:4; Num. 26:61;
3. David a împărțit pe fiii lui Aaron, rânduindu-i după slujba pe care aveau s-o facă; Țadoc făcea parte din urmașii lui Eleazar, și Ahimelec, din urmașii lui Itamar.
4. Printre fiii lui Eleazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre fiii lui Itamar, și i-au împărțit așa că fiii lui Eleazar aveau șaisprezece căpetenii de case părintești, și fiii lui Itamar, opt căpetenii de case părintești.
5. I-au împărțit prin sorți, între unii și alții, căci căpeteniile Sfântului Locaș și căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar și din fiii lui Itamar.
6. Șemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminția lui Levi, i-a scris înaintea împăratului și mai marilor, înaintea preotului Țadoc și Ahimelec, fiul lui Abiatar, și înaintea căpeteniilor caselor părintești ale preoților și leviților.
Au tras la sorți câte o casă părintească pentru Eleazar și au tras și câte una pentru Itamar.
7. Cel dintâi sorț a ieșit pentru Iehoiarib; al doilea, pentru Iedaia;
8. al treilea, pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim;
9. al cincilea, pentru Malchia; al șaselea, pentru Miiamin;
10. al șaptelea, pentru Hacoț; al optulea, pentru Abia*;
*Neem. 12:4, 17; Luc. 1:5;
11. al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Șecania;
12. al unsprezecelea, pentru Eliașib; al doisprezecelea, pentru Iachim;
13. al treisprezecelea, pentru Hupa; al paisprezecelea, pentru Ieșebeab;
14. al cincisprezecelea, pentru Bilga; al șaisprezecelea, pentru Imer;
15. al șaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea, pentru Hapițeț;
16. al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, pentru Ezechiel;
17. al douăzeci și unulea, pentru Iachin; al douăzeci și doilea, pentru Gamul;
18. al douăzeci și treilea, pentru Delaia; al douăzeci și patrulea, pentru Maazia.
19. Acesta era șirul în care aveau să-și facă slujba, ca să intre* în Casa Domnului, după rânduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care i le dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel.
*1Cron. 9:25;

Căpeteniile leviților

20. Iată căpeteniile celorlalți leviți. – Din fiii lui Amram: Șubael*; din fiii lui Șubael: Iehdia;
*1Cron. 23:16;
21. din Rehabia*, din fiii lui Rehabia: căpetenia Ișia.
*1Cron. 23:17;
22. Din ițehariți: Șelomot; din fiii lui Șelomot*: Iahat.
*1Cron. 23:18;
23. Fiii lui* Hebron: Ieria; Amaria, al doilea; Iahaziel, al treilea; Iecameam, al patrulea.
*1Cron. 23:19; 1Cron. 26:31;
24. Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Șamir;
25. fratele lui Mica: Ișia; din fiii lui Ișia: Zaharia. –
26. Fiii lui Merari: Mahli și Muși, și fiii fiului său Iaazia.
27. Fiii lui* Merari, ai fiului său Iaazia: Șoham, Zacur și Ibri.
*Exod. 6:19; 1Cron. 23:21;
28. Din Mahli: Eleazar, care* n-a avut fii;
*1Cron. 23:22;
29. din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel.
30. Fiii lui* Muși: Mahli, Eder și Ierimot.
Aceștia sunt fiii lui Levi, după casele lor părintești.
*1Cron. 23:23;
31. Și ei, ca și frații lor, fiii lui Aaron, au tras la sorți înaintea împăratului David, înaintea lui Țadoc și Ahimelec, și înaintea căpeteniilor caselor părintești ale preoților și leviților, și anume fiecare cap de casă întocmai ca cel mai mic din frații săi.

Capitolul 25

Cântăreții împărțiți în douăzeci și patru de cete

1. David și căpeteniile oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf*, Heman și Iedutun care proroceau întovărășiți de harpă, de lăută și de chimvale. Și iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta:
*1Cron. 6:33, 39, 44;
2. Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania și Așareela, fiii lui Asaf, sub cârmuirea lui Asaf care prorocea după poruncile împăratului.
3. Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia, Țeri, Isaia, Hașabia, Matitia și Șimei, șase, sub cârmuirea tatălui lor, Iedutun, care prorocea cu harpa, ca să laude și să mărească pe Domnul.
4. Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Șebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioșbecașa, Maloti, Hotir, Mahaziot,
5. toți fii ai lui Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu și să înalțe puterea Lui; Dumnezeu dăduse lui Heman paisprezece fii și trei fete.
6. Toți aceștia erau sub cârmuirea părinților lor pentru cântarea în Casa Domnului și aveau chimvale, lăute și harpe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun și Heman lucrau sub poruncile împăratului.
7. Erau în număr de două sute optzeci și opt, cuprinzându-se în acest număr și frații lor deprinși la cântarea Domnului, toți cei ce erau meșteri.
8. Au tras la sorți pentru slujbele lor, mici și mari, învățători* și ucenici.
*2Cron. 23:13;
9. Cel dintâi sorț ieșit a fost din Asaf, pentru Iosif; al doilea, pentru Ghedalia, el, frații și fiii lui, doisprezece;
10. al treilea, Zacur, fiii și frații săi, doisprezece;
11. al patrulea, pentru Ițeri, fiii și frații săi, doisprezece;
12. al cincilea, pentru Netania, fiii și frații săi, doisprezece;
13. al șaselea, pentru Buchia, fiii și frații săi, doisprezece;
14. al șaptelea, pentru Iesareela, fiii și frații săi, doisprezece;
15. al optulea, pentru Isaia, fiii și frații săi, doisprezece;
16. al nouălea, pentru Matania, fiii și frații săi, doisprezece;
17. al zecelea, pentru Șimei, fiii și frații săi, doisprezece;
18. al unsprezecelea, pentru Azareel, fiii și frații săi, doisprezece;
19. al doisprezecelea, pentru Hașabia, fiii și frații săi, doisprezece;
20. al treisprezecelea, pentru Șubael, fiii și frații săi, doisprezece;
21. al paisprezecelea, pentru Matitia, fiii și frații săi, doisprezece;
22. al cincisprezecelea, pentru Ieremot, fiii și frații săi, doisprezece;
23. al șaisprezecelea, pentru Hanania, fiii și frații săi, doisprezece;
24. al șaptesprezecelea, pentru Ioșbecașa, fiii și frații săi, doisprezece;
25. al optsprezecelea, pentru Hanani, fiii și frații săi, doisprezece;
26. al nouăsprezecelea, pentru Maloti, fiii și frații săi, doisprezece;
27. al douăzecilea, pentru Eliata, fiii și frații săi, doisprezece;
28. al douăzeci și unulea, pentru Hotir, fiii și frații săi, doisprezece;
29. al douăzeci și doilea, pentru Ghidalti, fiii și frații săi, doisprezece;
30. al douăzeci și treilea, pentru Mahaziot, fiii și frații săi, doisprezece;
31. al douăzeci și patrulea, pentru Romamti-Ezer, fiii și frații săi, doisprezece.

Capitolul 26

Ușierii Templului și vistierii

1. Iată cetele ușierilor:
din coreiți: Meșelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf.
2. Fiii lui Meșelemia: Zaharia, întâiul născut; Iediael, al doilea; Zebadia, al treilea; Iatniel, al patrulea;
3. Elam, al cincilea; Iohanan, al șaselea; Elioenai, al șaptelea.
4. Fiii lui Obed-Edom: Șemaia, întâiul născut; Iozabad, al doilea; Ioah, al treilea; Sacar, al patrulea; Netaneel, al cincilea;
5. Amiel, al șaselea; Isahar, al șaptelea; Peultai, al optulea; căci Dumnezeu îl binecuvântase.
6. Fiului său Șemaia i s-au născut fii care au stăpânit în casa tatălui lor, căci erau oameni viteji;
7. fiii lui Șemaia: Otni, Refael, Obed, Elzabad și frații săi, oameni viteji, Elihu și Semaia.
8. Toți aceștia erau fiii lui Obed-Edom, ei, fiii și frații lor; erau oameni plini de vlagă și de putere pentru slujbă, șaizeci și doi de ai lui Obed-Edom.
9. Fiii și frații lui Meșelemia, oameni viteji, erau în număr de optsprezece.
10. Din fiii lui Merari: Hosa*, care avea ca fii pe: Șimri, căpetenia, pus căpetenie de tatăl său, măcar că nu era el întâiul născut;
*1Cron. 16:38;
11. Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea. Toți fiii și frații lui Hosa erau în număr de treisprezece.
12. Acestor cete de ușieri, căpeteniilor acestor oameni și fraților lor, a fost încredințată paza pentru slujba Casei Domnului.
13. Au tras la sorți pentru fiecare ușă, mici și mari, după casele lor părintești.
14. Sorțul a căzut pe Șelemia pentru partea de răsărit. Au tras la sorți pentru fiul său Zaharia, care era un sfetnic înțelept, și i-a căzut la sorți partea de miazănoapte.
15. Partea de miazăzi a căzut lui Obed-Edom, iar casa magaziilor a căzut fiilor săi.
16. Partea de apus a căzut lui Șupim și lui Hosa, cu ușa Șalechet, pe drumul care suia sus: o strajă era în fața alteia.
17. La răsărit erau șase leviți, la miazănoapte, patru pe zi, la miazăzi, patru pe zi, și patru la magazii, câte doi în două locuri deosebite;
18. spre mahala, la apus: patru spre drum, doi spre mahala.
19. Acestea sunt cetele ușierilor, dintre fiii coreiților și dintre fiii lui Merari.
20. Unul din leviți, Ahia, avea grija vistieriilor* Casei lui Dumnezeu și vistieriilor lucrurilor sfinte.
*1Cron. 28:12; Mal. 3:10;
21. Dintre fiii lui Laedan, fiii gherșoniților ieșiți din Laedan, căpeteniile caselor părintești ale lui Laedan, gherșonitul, erau: Iehieli
22. și fiii lui Iehieli, Zetam și fratele său Ioel, care păzeau vistieriile Casei Domnului.
23. Dintre amramiți, ițehariți, hebroniți și uzieliți,
24. era* Șebuel, fiul lui Gherșom, fiul lui Moise, care îngrijea de vistierii.
*1Cron. 23:16;
25. Dintre frații lui ieșiți din Eliezer, al cărui fiu a fost Rehabia, al cărui fiu a fost Isaia, al cărui fiu a fost Ioram, al cărui fiu a fost Zicri, al cărui fiu a fost* Șelomit,
*1Cron. 23:18;
26. erau Șelomit și frații săi, care păzeau toate vistieriile lucrurilor sfinte pe care le închinaseră împăratul David, capii caselor părintești, căpeteniile peste mii și sute și căpeteniile oștirii: le închinaseră
27. din prada luată la război, pentru întreținerea Casei Domnului.
28. Tot ce fusese închinat de Samuel, văzătorul*, de Saul, fiul lui Chis, de Abner, fiul lui Ner, de Ioab, fiul Țeruiei, toate lucrurile închinate erau sub paza lui Șelomit și a fraților săi.
*1Sam. 9:9;

Orânduirea judecătorilor

29. Dintre ițehariți: Chenania și frații săi erau întrebuințați pentru treburile de afară, ca dregători* și judecători în Israel.
*1Cron. 23:4;
30. Dintre hebroniți: Hașabia și frații săi, oameni viteji, în număr de o mie șapte sute, aveau privegherea asupra lui Israel, dincoace de Iordan, la apus, pentru toate treburile Domnului și pentru slujba împăratului.
31. În ce privește pe hebroniți, a căror căpetenie era Ieria*, s-au făcut, în al patruzecilea an al domniei lui David, cercetări cu privire la ei, după spițele lor de neam și după casele lor părintești, și s-au găsit între ei la Iaezer**, în Galaad, oameni viteji.
*1Cron. 23:19.; **Ios. 21:39;
32. Frații lui Ieria, oameni viteji, erau în număr de două mii șapte sute capi de case părintești. Împăratul David i-a pus peste rubeniți, peste gadiți și peste jumătatea seminției lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu și pentru treburile împăratului*.
*2Cron. 19:11;

Capitolul 27

Căpeteniile oștirii

1. Aceștia sunt copiii lui Israel, după numărul lor, capii caselor părintești, căpeteniile peste mii și peste sute și slujbași în slujba împăratului pentru tot ce privea șirul cetelor, sosirea și plecarea lor, lună după lună, în toate lunile anului; fiecare ceată era de douăzeci și patru de mii de oameni.
2. În fruntea celei dintâi cete, pentru luna întâi, era Iașobeam*, fiul lui Zabdiel: și avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
*2Sam. 23:8; 1Cron. 11:11;
3. El era din fiii lui Pereț și era capul tuturor căpeteniilor oștirii în luna întâi.
4. În fruntea cetei din luna a doua era Dodai, ahohitul; Miclot era unul din capii cetei sale. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
5. Capul cetei a treia, pentru luna a treia, era Benaia, fiul preotului Iehoiada, capul; și el avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
6. Acest Benaia* era un viteaz dintre cei treizeci și în fruntea celor treizeci. Fiul său Amizadab era una din căpeteniile cetei sale.
*2Sam. 23:20, 22, 23; 1Cron. 11:22, etc.;
7. Al patrulea, pentru luna a patra, era Asael*, fratele lui Ioab; și, după el, fiul său Zebadia. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
*2Sam. 23:24; 1Cron. 11:26;
8. Al cincilea, pentru luna a cincea, era căpetenia Șamehut,
izrahitul. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
9. Al șaselea, pentru luna a șasea, era Ira*, fiul lui Icheș, tecoitul. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
*1Cron. 11:28;
10. Al șaptelea, pentru luna a șaptea, era Heleț*, pelonitul, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
*1Cron. 11:27;
11. Al optulea, pentru luna a opta, era Sibecai*, hușatitul, din familia zerahiților. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
*2Sam. 21:18; 1Cron. 11:29;
12. Al nouălea, pentru luna a noua, era Abiezer* din Anatot, din beniamiți. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
*1Cron. 11:28;
13. Al zecelea, pentru luna a zecea, era Maharai* din Netofa, din familia zerahiților. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
*2Sam. 23:28; 1Cron. 11:30;
14. Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benaia* din Piraton, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
*1Cron. 11:31;
15. Al doisprezecelea, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai* din Netofa, din familia lui Otniel. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
*1Cron. 26:30;

Capii semințiilor

16. Iată capii semințiilor lui Israel.
Capul rubeniților: Eliezer, fiul lui Zicri; al simeoniților; Șefatia, fiul lui Maaca;
17. al leviților: Hașabia, fiul lui Chemuel; al familiei lui Aaron: Țadoc;
18. al lui Iuda: Elihu*, din frații lui David; al lui Isahar: Omri, fiul lui Micael;
*1Sam. 16:6;
19. al lui Zabulon: Ișemaia, fiul lui Obadia; al lui Neftali: Ierimot, fiul lui Azriel;
20. al fiilor lui Efraim: Hosea, fiul lui Azazia;
21. al jumătății seminției lui Manase: Ioel, fiul lui Pedaia; al jumătății seminției lui Manase din Galaad: Ido, fiul lui Zaharia; al lui Beniamin: Iaasiel, fiul lui Abner;
22. al lui Dan: Azareel, fiul lui Ieroham. Aceștia sunt capii semințiilor lui Israel.
23. David n-a făcut numărătoarea celor în vârstă de la douăzeci de ani în jos din Israel, căci Domnul* făgăduise că va înmulți pe Israel ca stelele cerului.
*Gen. 15:5;
24. Ioab, fiul Țeruiei, începuse numărătoarea, dar n-a isprăvit-o, căci Domnul Se mâniase* pe Israel, din pricina acestei numărători care n-a fost trecută în Cronicile împăratului David.
*2Sam. 24:15; 1Cron. 21:7;

Slujitorii și slujbașii curții

25. Azmavet, fiul lui Adiel, era pus peste vistieriile împăratului; Ionatan, fiul lui Ozia, peste merindea din ogoare, cetăți, sate și turnuri;
26. Ezri, fiul lui Chelub, peste lucrătorii de la țară, care lucrau pământul;
27. Șimei din Rama, peste vii; Zabdi din Șefam, peste pivnițele cu vin din vii;
28. Baal-Hanan din Gheder, peste măslini și sicomori în câmpie; Ioaș, peste magaziile de untdelemn;
29. Șitrai din Saron, peste boii care pășteau în Saron; Șafat, fiul lui Adlai, peste boii din văi;
30. Obil, ismaelitul, peste cămile; Iehdia din Meronot, peste măgărițe;
31. Iaziz, hagarenitul, peste oi; toți aceștia erau îngrijitori puși peste averile împăratului David.
32. Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om cu minte și învățat; Iehiel, fiul lui Hacmoni, era lângă fiii împăratului;
33. Ahitofel* era sfetnicul împăratului; Hușai**, architul, era prietenul împăratului;
*2Sam. 15:12.; **2Sam. 15:37; 2Sam. 16:16;
34. după Ahitofel au fost sfetnici: Iehoiada, fiul lui Benaia, și Abiatar*; Ioab** era căpetenia oștirii împăratului.
*1Împ. 1:7.; **1Cron. 11:6;

Capitolul 28

David înfățișează pe Solomon

1. David a chemat la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile* semințiilor, căpeteniile** cetelor din slujba împăratului, căpeteniile peste mii și căpeteniile peste sute, pe cei mai mari peste toate averile și turmele împăratului și ale fiilor săi, pe dregători, pe viteji†† și pe toți voinicii.
*1Cron. 27:16.; **1Cron. 27:1, 2.; 1Cron. 27:25.; ††1Cron. 11:10;
2. Împăratul David s-a sculat în picioare și a zis: „Ascultați-mă, fraților și poporul meu! Aveam de gând* să zidesc o Casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și pentru așternutul** picioarelor Dumnezeului nostru și mă pregăteam s-o zidesc.
*2Sam. 7:2; Ps. 132:3-5.; **Ps. 99:5; Ps. 132:7;
3. Dar Dumnezeu mi-a zis: „Să nu zidești* o Casă Numelui Meu, căci ești un om de război și ai vărsat sânge.”
*2Sam. 7:5, 13; 1Împ. 5:3; 1Cron. 17:4; 1Cron. 22:8;
4. Domnul Dumnezeul lui Israel m-a ales* din toată casa tatălui meu, pentru ca să fiu împărat al lui Israel pe vecie; căci pe Iuda** l-a ales căpetenie, casa tatălui meu a ales-o din casa lui Iuda, și dintre†† fiii tatălui meu pe mine m-a pus să domnesc peste tot Israelul.
*1Sam. 16:7-13.; **Gen. 49:8; 1Cron. 5:2; Ps. 60:7; Ps. 78:68.; 1Sam. 16:1.; ††1Sam. 16:12, 13;
5. Dintre* toți fiii mei – căci Domnul mi-a dat mulți fii – a ales pe fiul meu Solomon**, ca să-l pună pe scaunul de domnie al împărăției Domnului, peste Israel.
*1Cron. 3:1, etc.; 1Cron. 23:1.; **1Cron. 22:9;
6. El mi-a zis: „Fiul tău Solomon* Îmi va zidi Casa și curțile; căci l-am ales ca fiu al Meu; și-i voi fi Tată.
*2Sam. 7:13, 14; 1Cron. 22:9, 10; 2Cron. 1:9;
7. Îi voi întări împărăția pe vecie, dacă se va* ține, ca astăzi, de împlinirea poruncilor și rânduielilor Mele.”
*1Cron. 22:13;
8. Acum, înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului și în fața Dumnezeului nostru care vă aude, păziți și puneți-vă la inimă toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniți această bună țară și s-o lăsați de moștenire fiilor voștri după voi pe vecie.
9. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște* pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-I cu toată** inima și cu un suflet binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă-L†† vei căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda și El pe vecie.
*Ier. 9:24; Osea 4:1; Ioan 17:3.; **2Împ. 20:3; Ps. 101:2.; 1Sam. 16:7; 1Împ. 8:39; 1Cron. 29:17; Ps. 7:9; Ps. 13:9, 2; Prov. 17:3; Ier. 11:20; Ier. 17:10; Ier. 20:12; Apoc. 2:23.; ††2Cron. 15:2;
10. Vezi acum că Domnul* te-a ales, ca să zidești o Casă care să-I slujească de Locaș Sfânt. Întărește-te și lucrează.”
*1Cron. 28:6;

David dă lui Solomon tot ce strânsese pentru Templu

11. David a dat fiului său Solomon chipul* prispei și clădirilor, odăilor vistieriei, odăilor de sus, odăilor dinăuntru și al odăii pentru scaunul îndurării.
*Exod. 25:40; 1Cron. 28:19;
12. I-a dat planul a tot ce avea în minte cu privire la curțile Casei Domnului și toate odăile de jur împrejur pentru vistieriile* Casei lui Dumnezeu și vistieriile Sfântului Locaș
*1Cron. 26:20;
13. și cu privire la cetele preoților și leviților, la tot ce privea slujba Casei Domnului și la toate uneltele pentru slujba Casei Domnului.
14. I-a dat chipul uneltelor de aur, cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur, pentru toate uneltele fiecărei slujbe; și chipul tuturor uneltelor de argint, cu greutatea lor, pentru toate uneltele fiecărei slujbe.
15. A dat greutatea sfeșnicelor de aur și a candelelor lor de aur, cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui; și greutatea sfeșnicelor de argint, cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui, după întrebuințarea fiecărui sfeșnic.
16. I-a dat greutatea de aur pentru mesele pâinilor pentru punerea înainte, pentru fiecare masă; și greutatea de argint pentru mesele de argint.
17. I-a dat chipul furculițelor, lighenelor și ceștilor de aur curat; chipul potirelor de aur, cu greutatea fiecărui potir, și a potirelor de argint, cu greutatea fiecărui potir;
18. și chipul altarului tămâiei în aur curățat, cu greutatea lui. I-a mai dat și chipul carului heruvimilor* de aur care își întind aripile și acoperă chivotul legământului Domnului.
*Exod. 25:18-22; 1Sam. 4:4; 1Împ. 6:23, etc.;
19. „Toate acestea”, a zis David, „toate lucrările izvodului acestuia mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le* în scris cu mâna Lui.”
*Exod. 25:44; 1Cron. 28:11, 12;
20. David a zis fiului său Solomon: „Întărește-te*, îmbărbătează-te și lucrează; nu te teme și nu te înspăimânta. Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa**, nici nu te va părăsi, până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba Casei Domnului.
*Deut. 31:7, 8; Ios. 1:6, 7, 9; 1Cron. 22:13.; **Ios. 1:5;
21. Iată, ai lângă tine cetele* preoților și leviților pentru toată slujba Casei lui Dumnezeu; și iată că ai lângă tine, pentru toată lucrarea, toți oamenii binevoitori și îndemânatici în tot felul de lucrări** și căpeteniile, și tot poporul, supuși la toate poruncile tale.”
*1Cron. 24; 1Cron. 25; 1Cron. 26.; **Exod. 35:25, 26; Exod. 36:1, 2;

Capitolul 29

Dările bogate pentru zidirea Templului

1. Împăratul David a zis întregii adunări: „Fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tânăr și plăpând*, și lucrarea este însemnată, căci Casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu.
*1Împ. 3:7; 1Cron. 22:5; Prov. 4:3;
2. Mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru Casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie să fie de aur, argint pentru ceea ce trebuie să fie de argint, aramă pentru ceea ce trebuie să fie de aramă, fier pentru ceea ce trebuie să fie de fier și lemn pentru ceea ce trebuie să fie de lemn, pietre de onix* și pietre scumpe de legat, pietre strălucitoare și de felurite culori, tot felul de pietre scumpe și marmură albă multă.
*Isa. 54:11, 12; Apoc. 21:18, etc.;
3. Mai mult, în dragostea mea pentru Casa Dumnezeului meu, dau Casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care-l am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș:
4. trei mii de talanți de aur, de aur de Ofir*, și șapte mii de talanți de argint curățat, pentru îmbrăcarea pereților clădirilor,
*1Împ. 9:28;
5. aurul pentru ceea ce trebuie să fie de aur, și argintul pentru ceea ce trebuie să fie de argint și pentru toate lucrările pe care le vor face lucrătorii. Cine vrea să-și mai aducă de bunăvoie astăzi darurile înaintea Domnului?”
6. Căpeteniile* caselor părintești, căpeteniile semințiilor lui Israel, căpeteniile peste mii și peste sute și îngrijitorii averii** împăratului au adus daruri de bunăvoie.
*1Cron. 27:1.; **1Cron. 27:25, etc.;
7. Au dat pentru slujba Casei lui Dumnezeu: cinci mii de talanți de aur, zece mii de darici, zece mii de talanți de argint, optsprezece mii de talanți de aramă și o sută de mii de talanți de fier.
8. Cei ce aveau pietre scumpe le-au dat pentru vistieria Casei Domnului în mâinile lui Iehiel*, gherșonitul.
*1Cron. 26:21;
9. Poporul s-a bucurat de darurile lor de bunăvoie*, căci le dădeau cu dragă inimă Domnului; și împăratul David, de asemenea, s-a bucurat mult.
*2Cor. 9:7;

Rugăciunea lui David

10. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări. El a zis: „Binecuvântat să fii Tu, din veac în veac, Doamne Dumnezeul părintelui nostru Israel!
11. A Ta* este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalți ca un stăpân mai presus de orice!
*Mat. 6:13; 1Tim. 1:17; Apoc. 5:13;
12. De la Tine vine bogăția* și slava, Tu stăpânești peste tot, în mâna Ta este tăria și puterea, și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile.
*Rom. 11:36;
13. Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm și preamărim Numele Tău cel slăvit.
14. Căci ce sunt eu și ce este poporul meu, ca să putem să-Ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la Tine și din mâna Ta primim ce-Ți aducem.
15. Înaintea Ta noi suntem niște străini* și locuitori, ca toți părinții noștri. Zilele noastre** pe pământ sunt ca umbra și fără nicio nădejde.
*Ps. 39:12; Evr. 11:13; 1Pet. 2:11.; **Iov 14:2; Ps. 90:9; Ps. 102:11; Ps. 144:4;
16. Doamne Dumnezeul nostru, din mâna Ta vin toate aceste bogății pe care le-am pregătit ca să-Ți zidim o Casă Ție, Numelui Tău celui sfânt, și ale Tale sunt toate.
17. Știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi* inima și că iubești** curăția de inimă; de aceea Ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele și am văzut acum cu bucurie pe poporul Tău care se află aici, aducându-Ți de bunăvoie darurile lui.
*1Sam. 16:7; 1Cron. 28:9.; **Prov. 11:20;
18. Doamne Dumnezeul părinților noștri Avraam, Isaac și Israel! Ține întotdeauna în inima poporului Tău aceste porniri și aceste gânduri și întărește-i inima în Tine.
19. Dă fiului meu Solomon* o inimă bună, ca să păzească poruncile Tale, învățăturile Tale și legile Tale, ca să împlinească toate aceste lucruri și să zidească el Casa pentru care am făcut** pregătiri.”
*Ps. 72:1.; **1Cron. 29:2; 1Cron. 22:14;

Ungerea lui Solomon

20. David a zis întregii adunări: „Binecuvântați pe Domnul Dumnezeul vostru.” Și toată adunarea a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Ei s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului și înaintea împăratului.
21. A doua zi după aceasta, au adus ca jertfă și ardere de tot Domnului o mie de viței, o mie de berbeci și o mie de miei, împreună cu jertfele de băutură obișnuite, și alte jertfe în mare număr pentru tot Israelul.
22. Au mâncat și au băut în ziua aceea înaintea Domnului cu mare bucurie, au făcut a doua oară împărat pe Solomon, fiul lui David, l-au uns* înaintea Domnului ca domn și au uns pe Țadoc ca preot.
*1Împ. 1:35, 39;
23. Solomon a șezut pe scaunul de domnie al Domnului ca împărat în locul tatălui său, David. El a propășit, și tot Israelul l-a ascultat.
24. Toate căpeteniile și vitejii, și chiar toți fiii împăratului David, s-au supus* împăratului Solomon.
*Ecl. 8:2;
25. Domnul a înălțat tot mai mult pe Solomon, sub ochii întregului Israel, și i-a făcut domnia mai strălucită* decât a fost a oricărui împărat al lui Israel înaintea lui.
*1Împ. 3:13; 2Cron. 1:12; Ecl. 2:9;

Moartea lui David

26. David, fiul lui Isai, a domnit peste tot Israelul.
27. Vremea* cât a domnit peste Israel a fost de patruzeci de ani: la** Hebron a domnit șapte ani, și la Ierusalim a domnit treizeci și trei de ani.
*2Sam. 5:4; 1Împ. 2:11.; **2Sam. 5:5;
28. A murit* la o bătrânețe fericită, sătul** de zile, de bogăție și de slavă. Și în locul lui a domnit fiul său Solomon.
*Gen. 25:8.; **1Cron. 23:1;
29. Faptele împăratului David, cele dintâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea lui Samuel, văzătorul, și în cartea prorocului Natan, și în cartea prorocului Gad,
30. împreună cu toată domnia și toate* isprăvile lui, precum și ce s-a petrecut pe vremea lui, fie în Israel, fie în toate împărățiile celorlalte țări.
*Dan. 2:21;