Epistola lui Pavel către Efeseni

[1 2 3 4 5 6]

Capitolul 1

1. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin* voia lui Dumnezeu, către sfinții** care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Isus:
*2Cor. 1:1.; **Rom. 1:7; 2Cor. 1:1.; 1Cor. 4:17; Efes. 6:21; Col. 1:2;
2. Har* și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos.
*Gal. 1:3; Tit 1:4;
3. Binecuvântat* să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos.
*2Cor. 1:3; 1Pet. 1:3;
4. În El, Dumnezeu ne-a* ales înainte** de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,
*Rom. 8:28; 2Tes. 2:13; 2Tim. 1:9; Iac. 2:5; 1Pet. 1:2; 1Pet. 2:9.; **1Pet. 1:2, 20.; Luc. 1:75; Efes. 2:10; Efes. 5:27; Col. 1:22; 1Tes. 4:7; Tit 2:12;
5. ne-a rânduit mai* dinainte să fim înfiați** prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale,
*Rom. 8:29, 30; Efes. 1:11.; **Ioan 1:12; Rom. 8:15; 2Cor. 6:18; Gal. 4:5; 1Ioan 3:1.; Mat. 11:26; Luc. 12:32; 1Cor. 1:21; Efes. 1:9;
6. spre lauda slavei harului Său pe* care ni l-a dat în Preaiubitul Lui**.
*Rom. 3:24; Rom. 5:15.; **Mat. 3:17; Mat. 17:5; Ioan 3:35; Ioan 10:17;
7. În* El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile** harului Său
*Fap. 20:28; Rom. 3:24; Col. 1:14; Evr. 9:12; 1Pet. 1:18, 19; Apoc. 5:9.; **Rom. 2:4; Rom. 3:24; Rom. 9:23; Efes. 2:7; Efes. 3:8, 16; Filip. 4:19;
8. pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere;
9. căci a binevoit să ne descopere* taina voii Sale, după planul pe care-l** alcătuise în Sine însuși,
*Rom. 16:25; Efes. 3:4, 9; Col. 1:26.; **Efes. 3:11; 2Tim. 1:9;
10. ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea* vremurilor, spre** a-Și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri și cele de pe pământ.
*Gal. 4:4; Evr. 1:2; Evr. 9:10; 1Pet. 1:20.; **1Cor. 3:22, 23; 1Cor. 11:3; Efes. 2:15; Efes. 3:15.; Filip. 2:9, 10; Col. 1:20;
11. În El* am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai** dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale,
*Fap. 20:32; Fap. 26:18; Rom. 8:17; Col. 1:12; Col. 3:24; Tit 3:7; Iac. 2:5; 1Pet. 1:4.; **Efes. 1:5.; Isa. 46:10, 11;
12. ca* să slujim de laudă slavei Sale, noi, care** mai dinainte am nădăjduit în Hristos.
*Efes. 1:6, 14; 2Tes. 2:13.; **Iac. 1:18;
13. Și voi, după ce ați auzit Cuvântul* adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu** Duhul Sfânt care fusese făgăduit
*Ioan 1:17; 2Cor. 6:7.; **2Cor. 1:22; Efes. 4:30;
14. și care* este o arvună a moștenirii noastre, pentru** răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu, spre†† lauda slavei Lui.
*2Cor. 1:22; 2Cor. 5:5.; **Luc. 21:28; Rom. 8:32; Efes. 4:30.; Fap. 20:28.; ††Efes. 6:12; 1Pet. 2:9;
15. De aceea și eu, de când am auzit* despre credința în Domnul Isus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții,
*Col. 1:4; Filim. 1:5;
16. nu* încetez să aduc mulțumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele.
*Rom. 1:9; Filip. 1:3, 4; Col. 1:3; 1Tes. 1:2; 2Tes. 1:3;
17. Și mă rog ca Dumnezeul* Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să** vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui,
*Ioan 20:17.; **Col. 1:9;
18. și să vă lumineze ochii* inimii ca să pricepeți care este nădejdea** chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți
*Fap. 26:18.; **Efes. 2:12; Efes. 4:4.; Efes. 1:11;
19. și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după* lucrarea puterii tăriei Lui,
*Efes. 3:7; Col. 1:29; Col. 2:12;
20. pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat* din morți și L-a pus** să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești,
*Fap. 2:24, 33.; **Ps. 110:1; Fap. 7:55, 56; Col. 3:1; Evr. 1:3; Evr. 10:12;
21. mai* presus de orice domnie**, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor.
*Filip. 2:9, 10; Col. 2:10; Evr. 1:4.; **Rom. 8:38; Col. 1:16; Col. 2:15;
22. El I-a pus totul* sub picioare și L-a dat căpetenie** peste toate lucrurile, Bisericii,
*Ps. 8:6; Mat. 28:18; 1Cor. 15:27; Evr. 2:8.; **Efes. 4:15, 16; Col. 1:18; Evr. 2:7;
23. care* este trupul Lui, plinătatea** Celui ce îndeplinește totul în toți.
*Rom. 12:5.; **1Cor. 12:12, 27.; Efes. 4:12; Efes. 5:23, 30; Col. 1:18, 24;

Capitolul 2

1. Voi* erați** morți în greșelile și în păcatele voastre
*Ioan 5:24; Col. 2:13.; **Efes. 2:5; Efes. 4:18;
2. în* care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul** puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.
*1Cor. 6:11; Efes. 4:22; Col. 1:21; Col. 3:7; 1Ioan 5:19.; **Efes. 6:12.; Efes. 5:6; Col. 3:6;
3. Între* ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele** firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți.
*Tit 3:3; 1Pet. 4:3.; **Gal. 5:16.; Ps. 51:5; Rom. 5:12, 14;
4. Dar Dumnezeu, care este bogat* în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,
*Rom. 10:12; Efes. 1:7; Efes. 2:7;
5. măcar* că eram morți în greșelile noastre, ne-a** adus la viață împreună cu Hristos (prin har sunteți mântuiți).
*Rom. 5:6, 8, 10; Efes. 2:1.; **Rom. 6:4, 5; Col. 2:12, 13; Col. 3:1;
6. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești*, în Hristos Isus,
*Efes. 1:20;
7. ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea* Lui față de noi în Hristos Isus.
*Tit 3:4; Rom. 3:24;
8. Căci* prin har ați fost mântuiți, prin** credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
*Efes. 2:5.; **Rom. 4:16; 2Tim. 1:9.; Mat. 16:17; Ioan 6:44, 65; Rom. 10:14, 15, 17; Efes. 1:19; Filip. 1:29;
9. Nu* prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
*Rom. 3:20, 27, 28; Rom. 4:2; Rom. 9:11; Rom. 11:6; 1Cor. 1:29-31; 2Tim. 1:9; Tit 3:5;
10. Căci noi suntem lucrarea* Lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a** pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.
*Deut. 32:6; Ps. 100:3; Isa. 19:25; Isa. 29:23; Isa. 44:21; Ioan 3:3, 5; 1Cor. 3:9; 2Cor. 5:5, 17; Efes. 4:24; Tit 2:14.; **Efes. 1:4;
11. De aceea, voi, care altădată erați Neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur, și care sunt tăiați împrejur în trup* de mâna omului:
*1Cor. 12:2; Efes. 5:8; Col. 2:21; Col. 2:13;
12. aduceți-vă aminte* că în vremea aceea** erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele†† făgăduinței, fără*† nădejde și fără†* Dumnezeu în lume.
*Rom. 2:28, 29; Col. 2:11.; **Efes. 4:18; Col. 1:21.; Ezec. 13:9; Ioan 10:16.; ††Rom. 9:4, 8.; *†1Tes. 4:13.; †*Gal. 4:8; 1Tes. 4:5;
13. Dar acum*, în Hristos Isus, voi, care odinioară erați depărtați**, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos.
*Gal. 3:28.; **Fap. 2:39; Efes. 2:17;
14. Căci El* este pacea noastră care din doi a** făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care-i despărțea,
*Mica 5:5; Ioan 16:33; Fap. 10:36; Rom. 5:1; Col. 1:20.; **Ioan 10:16; Gal. 3:28;
15. și, în trupul Lui, a înlăturat* vrăjmășia** dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace;
*Col. 2:14, 20.; **Col. 1:22.; 2Cor. 5:17; Gal. 6:15; Efes. 4:24;
16. și a împăcat* pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit** vrăjmășia.
*Col. 1:20-22.; **Rom. 6:6; Rom. 8:3; Col. 2:14;
17. El a venit astfel* să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce erați departe, și pace celor** ce erau aproape.
*Isa. 57:19; Zah. 9:10; Fap. 2:39; Fap. 10:36; Rom. 5:1; Efes. 2:13, 14.; **Ps. 148:14;
18. Căci, prin* El, și unii și alții avem intrare la Tatăl, într-un** Duh.
*Ioan 10:9; Ioan 14:6; Rom. 5:2; Efes. 3:12; Evr. 4:16; Evr. 10:19, 20; 1Pet. 3:18.; **1Cor. 12:13; Efes. 4:4;
19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni* cu sfinții, oameni din casa** lui Dumnezeu,
*Filip. 3:20; Evr. 12:22, 23.; **Gal. 6:10; Efes. 3:15;
20. fiind zidiți* pe** temelia apostolilor și prorocilor, piatra†† din capul unghiului fiind Isus Hristos.
*1Cor. 3:9, 10; Efes. 4:12; 1Pet. 2:4, 5.; **Mat. 16:18; Gal. 2:9; Apoc. 21:14.; 1Cor. 12:28; Efes. 4:11.; ††Ps. 118:22; Isa. 28:16; Mat. 21:42;
21. În El* toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un Templu** sfânt în Domnul.
*Efes. 4:15, 16.; **1Cor. 3:17; 1Cor. 6:19; 2Cor. 6:16;
22. Și prin* El și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul.
*1Pet. 2:5;

Capitolul 3

1. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul* lui Isus Hristos pentru** voi, Neamurilor…
*Fap. 21:33; Fap. 28:17, 20; Efes. 4:1; Efes. 6:20; Filip. 1:7, 13, 14, 16; Col. 4:3, 18; 2Tim. 1:8; 2Tim. 2:9; Filim. 1:1, 11.; **Gal. 5:9; Col. 1:24; 2Tim. 2:10;
2. (Dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia* harului lui** Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi.
*Rom. 1:5; Rom. 11:13; 1Cor. 4:1; Efes. 4:7; Col. 1:25.; **Fap. 9:15; Fap. 13:2; Rom. 12:3; Gal. 1:16; Efes. 3:8;
3. Prin* descoperire** dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care†† v-am scris în puține cuvinte.
*Fap. 22:17, 21; Fap. 26:17, 18.; **Gal. 1:12.; Rom. 16:25; Col. 1:26, 27.; ††Efes. 1:9, 10;
4. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre* taina lui Hristos,
*1Cor. 4:1; Efes. 6:19;
5. care* n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum** a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos, prin Duhul.
*Fap. 10:28; Rom. 16:25; Efes. 3:9.; **Efes. 2:20;
6. Că, adică, Neamurile sunt* împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc** un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea,
*Gal. 3:28, 29; Efes. 2:14.; **Efes. 2:15, 16.; Gal. 3:14;
7. al cărei* slujitor am fost făcut eu, după** darul harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui.
*Rom. 15:16; Col. 1:23, 25.; **Rom. 1:5.; Rom. 15:18; Efes. 1:19; Col. 1:29;
8. Da, mie*, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să** vestesc Neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos
*1Cor. 15:9; 1Tim. 1:13, 15.; **Gal. 1:16; Gal. 2:8; 1Tim. 2:7; 2Tim. 1:11.; Efes. 1:7; Col. 1:27;
9. și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine*, ascunse** din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile;
*Efes. 3:3; Efes. 1:9.; **Rom. 16:25; Efes. 3:5; 1Cor. 2:7; Col. 1:26.; Ps. 33:6; Ioan 1:3; Col. 1:16; Evr. 1:2;
10. pentru ca* domniile și stăpânirile** din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu,
*1Pet. 1:12.; **Rom. 8:38; Efes. 1:21; Col. 1:6; 1Pet. 3:22.; 1Cor. 2:7; 1Tim. 3:16;
11. după* planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.
*Efes. 1:9;
12. În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea* de Dumnezeu cu** încredere.
*Efes. 2:18.; **Evr. 4:16;
13. Vă rog iarăși* să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru** voi: aceasta este slava voastră.)
*Fap. 14:22; Filip. 1:14; 1Tes. 3:3.; **Efes. 3:1.; 2Cor. 1:6;
14. …Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,
15. din care își trage numele orice* familie, în ceruri și pe pământ,
*Efes. 1:10; Filip. 2:9-11;
16. și-L rog ca, potrivit cu* bogăția slavei Sale, să** vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru,
*Rom. 9:23; Efes. 1:7; Filip. 4:19; Col. 1:27.; **Efes. 6:10; Col. 1:11.; Rom. 7:22; 2Cor. 4:16;
17. așa încât* Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru ca**, având rădăcina și temelia pusă în dragoste,
*Ioan 14:23; Efes. 2:22.; **Col. 1:23; Col. 2:7;
18. * puteți pricepe împreună cu toți sfinții care** este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea;
*Efes. 1:18.; **Rom. 10:3, 11, 12;
19. și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de* toată plinătatea lui Dumnezeu.
*Ioan 1:16; Efes. 1:23; Col. 2:9, 10;
20. Iar a Celui* ce, prin** puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi,
*Rom. 16:25; Iuda 1:24.; **1Cor. 2:9.; Efes. 3:7; Col. 1:29;
21. a Lui* să fie slava în Biserică și în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.
*Rom. 11:36; Rom. 16:27; Evr. 13:21;

Capitolul 4

1. Vă sfătuiesc, dar, eu*, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați** într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o,
*Efes. 3:1; Filim. 1:1, 9.; **Filip. 1:27; Col. 1:10; 1Tes. 1:12;
2. cu* toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare; îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste
*Fap. 20:19; Gal. 5:22, 23; Col. 3:12, 13;
3. și căutați să păstrați unirea Duhului, prin legătura păcii*.
*Col. 3:14;
4. Este un* singur trup, un** singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre.
*Rom. 12:5; 1Cor. 12:12, 13; Efes. 2:16.; **1Cor. 12:4, 11.; Efes. 1:18;
5. Este un* singur Domn, o** singură credință, un singur botez.
*1Cor. 1:13; 1Cor. 8:6; 1Cor. 12:5; 2Cor. 11:4.; **Efes. 4:13; Iuda 1:3.; Gal. 3:27, 28; Evr. 6:6;
6. Este un* singur Dumnezeu și Tată al tuturor**, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți.
*Mal. 2:10; 1Cor. 8:6; 1Cor. 12:6.; **Rom. 11:36;
7. Dar fiecăruia* din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.
*Rom. 12:3, 6; 1Cor. 12:11;
8. De aceea este zis: „S-a suit* sus, a** luat robia roabă și a dat daruri oamenilor.”
*Ps. 68:18.; **Iuda 1:5, 12; Col. 2:15;
9. Și* acest: „S-a suit” ce înseamnă decât că înainte Se coborâse în părțile mai de jos ale pământului?
*Ioan 3:13; Ioan 6:33, 62;
10. Cel ce S-a coborât este același cu Cel ce S-a* suit mai presus de toate cerurile ca** să umple toate lucrurile.
*Fap. 1:9, 11; 1Tim. 3:16; Evr. 4:14; Evr. 7:26; Evr. 8:1; Evr. 9:24.; **Fap. 2:33;
11. Și El* a dat pe unii apostoli; pe alții, proroci; pe alții, evangheliști**; pe alții, păstori și învățători††,
*1Cor. 12:28; Efes. 2:20.; **Fap. 21:8; 2Tim. 4:5.; Fap. 20:28.; ††Rom. 12:7;
12. pentru* desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru** zidirea trupului lui Hristos,
*1Cor. 12:7.; **1Cor. 14:26.; Efes. 1:23; Col. 1:24;
13. până vom ajunge toți la unirea credinței și* a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare**, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos;
*Col. 2:2.; **1Cor. 14:20; Col. 1:28;
14. ca să nu mai fim copii*, plutind** încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în†† mijloacele de amăgire;
*Isa. 28:9; 1Cor. 14:20.; **Evr. 13:9.; Mat. 11:7.; ††Rom. 16:18; 2Cor. 2:17;
15. ci, credincioși* adevărului, în dragoste, să** creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
*Zah. 8:16; 2Cor. 4:2; Efes. 4:25; 1Ioan 3:18.; **Efes. 1:22; Efes. 2:21.; Col. 1:18;
16. Din* El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei, și se zidește în dragoste.
*Col. 2:19;
17. Iată, dar, ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul: să* nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în** deșertăciunea gândurilor lor,
*Efes. 2:1-3; Efes. 4:22; Col. 3:7; 1Pet. 4:3.; **Rom. 1:21;
18. având mintea întunecată*, fiind străini** de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor.
*Fap. 26:18.; **Efes. 2:12; Gal. 4:8; 1Tes. 4:5.; Rom. 1:21;
19. Ei* și-au pierdut orice pic de simțire, s-au** dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție.
*1Tim. 4:2.; **Rom. 1:24, 26; 1Pet. 4:3;
20. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos;
21. dacă*, cel puțin, L-ați ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Isus, ați fost învățați
*Efes. 1:13;
22. cu privire la felul vostru de viață din trecut, să* vă dezbrăcați de omul** cel vechi care se strică după poftele înșelătoare;
*Col. 2:11; Col. 3:8, 9; Evr. 12:1; 1Pet. 2:1.; **Rom. 6:6; Efes. 2:2, 3; Efes. 4:17; Col. 3:7.; 1Pet. 4:3;
23. și să vă înnoiți* în duhul minții voastre,
*Rom. 12:2; Col. 3:10;
24. și să* vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut** după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul.
*Rom. 6:4; 2Cor. 5:17; Gal. 6:15; Efes. 6:11; Col. 3:10.; **Efes. 2:10;
25. De aceea, lăsați-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună* aproapelui său adevărul”, pentru că suntem** mădulare unii altora.
*Zah. 8:16; Efes. 4:15; Col. 3:9.; **Rom. 12:5;
26. „Mâniați-vă*, și nu păcătuiți.” Să n-apună soarele peste mânia voastră
*Ps. 4:4; Ps. 37:8;
27. și să nu* dați prilej diavolului.
*2Cor. 2:10, 11; Iac. 4:7; 1Pet. 5:9;
28. Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze* cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui** lipsit.
*Fap. 20:35; 1Tes. 4:11; 2Tes. 3:8, 11, 12.; **Luc. 3:11;
29. Niciun* cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul** bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.
*Mat. 12:36; Efes. 5:4; Col. 3:8.; **Col. 4:6; 1Tes. 5:11.; Col. 3:16;
30. * nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin** care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării.
*Isa. 7:13; Isa. 63:10; Ezec. 18:43; 1Tes. 5:19.; **Efes. 1:13.; Luc. 21:28; Rom. 8:23; Efes. 1:14;
31. Orice* amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire** și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.
*Col. 3:8, 19.; **Tit 3:2; Iac. 4:11; 1Pet. 2:1.; Tit 3:3;
32. Dimpotrivă, fiți* buni unii cu alții, miloși și iertați-vă** unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
*2Cor. 2:10; Col. 3:12, 13.; **Mat. 6:14; Mar. 11:25;

Capitolul 5

1. Urmați*, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți.
*Mat. 5:45, 48; Luc. 6:36; Efes. 4:32;
2. Trăiți* în dragoste, după cum** și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos și ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu.
*Ioan 13:34; Ioan 15:12; 1Tes. 4:9; 1Ioan 3:11, 23; 1Ioan 4:21.; **Gal. 1:4; Gal. 2:20; Evr. 7:27; Evr. 9:14, 26; Evr. 10:10, 12; 1Ioan 3:16.; Gen. 8:21; Lev. 1:9; 2Cor. 2:15;
3. Curvia* sau orice alt fel de necurăție, sau lăcomia de avere nici** să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți.
*Rom. 6:13; 1Cor. 6:18; 2Cor. 12:21; Efes. 4:19, 20; Col. 3:5; 1Tes. 4:3, etc..; **1Cor. 5:1;
4. Să nu se audă nici* cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care** nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulțumire.
*Mat. 12:35; Efes. 4:29.; **Rom. 1:28.; 1Cor. 6:9; Gal. 5:19, 21;
5. Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli*, n-are** parte de moștenire în Împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu.
*Col. 3:5; 1Tim. 6:17.; **Gal. 5:21; Apoc. 22:15;
6. Nimeni* să nu vă înșele cu vorbe deșarte; căci din pricina acestor lucruri vine** mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători.
*Ier. 29:8; Mat. 24:4; Col. 2:4, 8, 18; 2Tes. 2:3.; **Rom. 1:18.; Efes. 2:2;
7. Să nu vă întovărășiți, dar, deloc cu ei.
8. Odinioară erați* întuneric; dar acum sunteți** lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii.
*Isa. 9:2; Mat. 4:16; Fap. 26:18; Rom. 1:21; Efes. 2:11, 12; Efes. 4:18; Tit 3:3; 1Pet. 2:9.; **Ioan 8:12; Ioan 12:46; 2Cor. 3:18; 2Cor. 4:6; 1Tes. 5:5; 1Ioan 2:9.; Luc. 16:8; Ioan 12:36;
9. Căci roada* luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr.
*Gal. 5:22;
10. Cercetați* ce este plăcut înaintea Domnului
*Rom. 12:2; Filip. 1:10; 1Tes. 5:21; 1Tim. 2:3;
11. și nu* luați deloc parte la lucrările** neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le.
*1Cor. 5:9, 11; 1Cor. 10:20; 2Cor. 6:14; 2Tes. 3:6, 14.; **Rom. 6:21; Rom. 13:12; Gal. 6:8.; Lev. 19:17; 1Tim. 5:20;
12. Căci* e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns.
*Rom. 1:24, 26; Efes. 5:3;
13. Dar toate* aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina.
*Ioan 3:20, 21; Evr. 4:13;
14. De aceea zice: „Deșteaptă-te* tu care dormi, scoală-te** din morți, și Hristos te va lumina.”
*Isa. 60:1; Rom. 13:11, 12; 1Cor. 15:34; 1Tes. 5:6.; **Ioan 5:25; Rom. 6:4, 5; Efes. 2:5; Col. 3:1;
15. Luați seama* deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți.
*Col. 4:5;
16. Răscumpărați* vremea, căci** zilele sunt rele.
*Gal. 6:10; Col. 4:5.; **Ecl. 11:2; Ecl. 12:1; Ioan 12:35; Efes. 6:13;
17. De aceea* nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți** care este voia Domnului.
*Col. 4:5.; **Rom. 12:2.; 1Tes. 4:3; 1Tes. 5:18;
18. Nu* vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh.
*Prov. 20:1; Prov. 23:20, 30; Isa. 5:11, 22; Luc. 21:34;
19. Vorbiți între voi cu* psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului.
*Fap. 16:25; 1Cor. 14:26; Col. 3:16; Iac. 5:13;
20. Mulțumiți* totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în** Numele Domnului nostru Isus Hristos.
*Ps. 34:1; Isa. 63:7; Col. 3:17; 1Tes. 5:18; 2Tes. 1:3.; **Evr. 13:15; 1Pet. 2:5; 1Pet. 4:11;
21. Supuneți-vă* unii altora în frica lui Hristos.
*Filip. 2:3; 1Pet. 5:5;
22. Nevestelor*, fiți supuse bărbaților voștri ca** Domnului;
*Gen. 3:16; 1Cor. 14:34; Col. 3:18; Tit 2:5; 1Pet. 3:1.; **Efes. 6:5;
23. căci bărbatul* este capul nevestei, după cum și Hristos** este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.
*1Cor. 11:3.; **Efes. 1:22; Efes. 4:15; Col. 1:18;
24. Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în* toate lucrurile.
*Col. 3:20, 22; Tit 2:9;
25. Bărbaților*, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a** dat pe Sine pentru ea,
*Col. 3:19; 1Pet. 3:7.; **Fap. 20:28; Gal. 1:4; Gal. 2:20; Efes. 5:2;
26. ca s-o sfințească, după ce a curățat-o prin* botezul cu apă prin Cuvânt**,
*Ioan 3:5; Tit 3:5; Evr. 10:22; 1Ioan 5:6.; **Ioan 15:3; Ioan 17:17;
27. ca* să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată**, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană.
*2Cor. 11:2; Col. 1:22.; **Cânt. 4:7.; Efes. 1:4;
28. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși.
29. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica;
30. pentru că noi* suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui.
*Gen. 2:23; Rom. 12:5; 1Cor. 6:15; 1Cor. 12:27;
31. „De aceea* va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi** vor fi un singur trup.”
*Gen. 2:24; Mat. 19:5; Mar. 10:7, 8.; **1Cor. 6:16;
32. Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos și despre Biserică). –
33. Încolo, fiecare din* voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să** se teamă de bărbat.
*Efes. 5:25; Col. 3:19.; **1Pet. 3:6;

Capitolul 6

1. Copii, ascultați* în Domnul de părinții voștri, căci este drept.
*Prov. 23:22; Col. 3:20;
2. „Să cinstești* pe tatăl tău și pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință –
*Exod. 20:12; Deut. 5:16; Deut. 27:16; Ier. 35:18; Ezec. 22:7; Mal. 1:6; Mat. 15:4; Mar. 7:10;
3. „ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ.”
4. Și voi, părinților*, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-I** în mustrarea și învățătura Domnului.
*Col. 3:21.; **Gen. 18:19; Deut. 4:9; Deut. 6:7, 20; Deut. 11:19; Ps. 78:4; Prov. 19:18; Prov. 22:6; Prov. 29:17;
5. Robilor*, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu** frică și cutremur, în curăție de inimă, ca de Hristos.
*Col. 3:22; 1Tim. 6:1; Tit 2:9; 1Pet. 2:18.; **2Cor. 7:15; Filip. 2:12.; 1Cron. 29:17; Col. 3:22;
6. Slujiți-le nu* numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu.
*Col. 3:22, 23;
7. Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor,
8. căci știți* că fiecare, fie** rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut.
*Rom. 2:6; 2Cor. 5:10; Col. 3:24.; **Gal. 3:28; Col. 3:11;
9. Și voi, stăpânilor*, purtați-vă la fel cu ei; feriți-vă de amenințări**, ca unii care știți că Stăpânul lor și al vostru este în cer și†† că înaintea Lui nu se are în vedere fața omului.
*Col. 4:1.; **Lev. 25:43.; Ioan 13:13; 1Cor. 7:22.; ††Rom. 2:11; Col. 3:25;
10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în* puterea tăriei Lui.
*Efes. 1:19; Efes. 3:16; Col. 1:11;
11. Îmbrăcați-vă* cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului.
*Rom. 13:12; 2Cor. 6:7; Efes. 6:13; 1Tes. 5:8;
12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii* și sângelui, ci împotriva căpeteniilor**, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.
*Mat. 16:17; 1Cor. 15:50.; **Rom. 8:38; Efes. 1:21; Col. 2:15.; Luc. 22:53; Ioan 12:31; Ioan 14:30; Efes. 2:2; Col. 1:13;
13. De aceea*, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în** ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul.
*2Cor. 10:4; Efes. 6:11.; **Efes. 5:16;
14. Stați gata, dar, având mijlocul încins* cu adevărul, îmbrăcați** cu platoșa neprihănirii,
*Isa. 11:5; Luc. 12:35; 1Pet. 1:13.; **Isa. 59:17; 2Cor. 6:7; 1Tes. 5:8;
15. având picioarele încălțate* cu râvna Evangheliei păcii.
*Isa. 52:7; Rom. 10:15;
16. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul* credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău.
*1Ioan 5:4;
17. Luați* și coiful mântuirii și sabia** Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
*Isa. 59:17; 1Tes. 5:8.; **Evr. 4:12; Apoc. 1:16; Apoc. 2:16; Apoc. 19:15;
18. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni* și cereri. Vegheați** la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții
*Luc. 18:1; Rom. 12:12; Col. 4:2; 1Tes. 5:17.; **Mat. 26:41; Mar. 13:33.; Efes. 1:16; Filip. 1:4; 1Tim. 2:1;
19. și pentru* mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu** îndrăzneală taina Evangheliei,
*Fap. 4:29; Col. 4:3; 2Tes. 3:1.; **2Cor. 3:12;
20. al cărei sol în* lanțuri sunt**; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc.
*2Cor. 5:20.; **Fap. 26:29; Fap. 28:20; Efes. 3:1; Filip. 1:7, 13, 14; 2Tim. 1:16; 2Tim. 2:9; Filim. 1:10.; Fap. 28:31; Filip. 1:20; 1Tes. 2:2;
21. Acum, ca* să știți și voi despre mine, Tihic**, preaiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul.
*Col. 4:7.; **Fap. 20:4; 2Tim. 4:12; Tit 3:12;
22. Vi l-am* trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile.
*Col. 4:8;
23. Pace*, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos!
*1Pet. 5:14;
24. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos* în curăție. Amin.
*Tit 2:7;