Epistola lui Pavel către Coloseni

[1 2 3 4]

Capitolul 1

1. Pavel, apostol* al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei,
*Efes. 1:1;
2. către sfinții și frații credincioși în* Hristos care sunt în Colose: Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos.
*1Cor. 4:17; Efes. 6:21; Gal. 1:3;
3. Mulțumim* lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi
*1Cor. 1:4; Efes. 1:16; Filip. 1:3; Filip. 4:6;
4. și am auzit despre credința voastră în Hristos Isus și despre dragostea* pe care o aveți față de toți sfinții,
*Efes. 1:15; Col. 1:9; Filim. 1:5; Evr. 6:10;
5. din pricina nădejdii care vă așteaptă* în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei,
*2Tim. 4:8; 1Pet. 1:4;
6. care a ajuns până la voi și* este în toată lumea, unde dă** roade și merge crescând, ca și între voi. Și aceasta, din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu, în adevăr,
*Mat. 24:14; Mar. 16:15; Rom. 10:18; Col. 1:23.; **Mar. 4:8; Ioan 15:16; Filip. 1:11.; 2Cor. 6:1; Efes. 3:2; Tit 2:11; 1Pet. 5:12;
7. cum ați învățat de la Epafras*, preaiubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor** al lui Hristos pentru voi
*Col. 4:12; Filim. 1:23.; **2Cor. 11:23; 1Tim. 4:6;
8. și ne-a vorbit despre dragostea* voastră în Duhul.
*Rom. 15:30;
9. De aceea* și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să** vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune†† și pricepere duhovnicească;
*Efes. 1:15, 16; Col. 1:3, 4.; **1Cor. 1:5.; Rom. 12:2; Efes. 10:17.; ††Efes. 1:8;
10. pentru ca*, astfel, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca** să-I fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu,
*Efes. 4:1; Filip. 1:27; 1Tes. 2:12.; **1Tes. 4:1.; Ioan 15:16; 2Cor. 9:8; Filip. 1:11; Tit 3:1; Evr. 13:21;
11. întăriți*, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare** și îndelungă răbdare, cu bucurie,
*Efes. 3:16; Efes. 6:10.; **Efes. 4:2.; Fap. 5:41; Rom. 5:3;
12. mulțumind* Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină.
*Efes. 5:20; Col. 3:15; Fap. 26:18; Efes. 1:11;
13. El ne-a izbăvit de sub puterea* întunericului și** ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui,
*Efes. 6:12; Evr. 2:14; 1Pet. 2:9.; **1Tes. 2:12; 2Pet. 1:11;
14. în* care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.
*Efes. 1:7;
15. El este chipul* Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut** din toată zidirea.
*2Cor. 4:4; Evr. 1:3.; **Apoc. 3:14;
16. Pentru că prin El* au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii**, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El.
*Ioan 1:3; 1Cor. 8:6; Efes. 3:6; Evr. 1:2.; **Rom. 8:38; Efes. 1:21; Col. 2:10, 15; 1Pet. 3:22.; Rom. 11:36; Evr. 2:10;
17. El* este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El.
*Ioan 1:1, 3; Ioan 17:5; 1Cor. 8:6;
18. El* este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut** dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.
*1Cor. 11:3; Efes. 1:10, 22; Efes. 4:15; Efes. 5:23.; **Fap. 26:23; 1Cor. 15:20, 23; Apoc. 1:5;
19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în* El
*Ioan 1:16; Ioan 3:34; Col. 2:9; Col. 3:11;
20. și să împace totul* cu Sine** prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.
*Efes. 2:14-16.; **2Cor. 5:18.; Efes. 1:10;
21. Și pe voi, care* odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele**, El v-a împăcat acum
*Efes. 2:1, 2, 12, 19; Efes. 4:18.; **Tit 1:15, 16;
22. prin* trupul Lui de carne, prin moarte, ca** să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină;
*Efes. 2:15, 16.; **Luc. 1:75; Efes. 1:41; Efes. 5:27; 1Tes. 4:7; Tit 2:14; Iuda 1:24;
23. negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați* și neclintiți în credință, fără să vă abateți** de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei†† făpturi de sub cer și al cărei*† slujitor am fost făcut eu, Pavel.
*Efes. 3:17; Col. 2:7.; **Ioan 15:6.; Rom. 10:18.; ††Col. 1:6.; *†Fap. 1:17; 2Cor. 3:6; 2Cor. 4:1; 2Cor. 5:18; Efes. 3:7; Col. 1:25; 1Tim. 2:7;
24. Mă bucur acum* în suferințele mele pentru** voi; și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos, pentru†† trupul Lui, care este Biserica.
*Rom. 5:3; 2Cor. 7:4.; **Efes. 3:1, 13.; 2Cor. 1:5, 6; Filip. 3:10; 2Tim. 1:8; 2Tim. 2:10.; ††Efes. 1:23;
25. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia* pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu.
*1Cor. 9:17; Gal. 2:7; Efes. 3:2; Col. 1:23;
26. Vreau să zic: taina* ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar** descoperită acum sfinților Lui,
*Rom. 16:25; 1Cor. 2:7; Efes. 3:9.; **Mat. 13:11; 2Tim. 1:10;
27. cărora* Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția** slavei tainei acesteia între Neamuri, și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.
*2Cor. 2:14.; **Rom. 9:23; Efes. 1:7; Efes. 3:8.; 1Tim. 1:1;
28. Pe El Îl propovăduim noi, și sfătuim* pe orice om, și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca** să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus.
*Fap. 20:20, 27, 31.; **2Cor. 11:2; Efes. 5:27; Col. 1:22;
29. Iată la* ce lucrez eu și mă lupt** după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.
*1Cor. 15:10.; **Col. 2:1.; Efes. 1:19; Efes. 3:7, 20;

Capitolul 2

1. Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă* duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup;
*Filip. 1:30; Col. 1:29; 1Tes. 2:2;
2. pentru ca* să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți** în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
*2Cor. 1:6.; **Col. 3:14.; Filip. 3:8; Col. 1:9;
3. în* care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei.
*1Cor. 1:24; 1Cor. 2:6, 7; Efes. 1:8; Col. 1:9;
4. Spun lucrul acesta pentru ca* nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare.
*Rom. 16:18; 2Cor. 11:13; Efes. 4:14; Efes. 5:6; Col. 2:8, 18;
5. Căci, măcar că* sunt departe cu trupul, totuși cu duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială** care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos.
*1Cor. 5:3; 1Tes. 2:17.; **1Cor. 14:40.; 1Pet. 5:9;
6. Astfel, dar, după cum* ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El,
*1Tes. 4:1; Iuda 1:3;
7. fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu.
8. Luați seama* ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina** oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos.
*Ier. 29:8; Rom. 16:17; Efes. 5:6; Col. 2:18; Evr. 13:9.; **Mat. 15:2; Gal. 1:14; Col. 2:22.; Gal. 4:3, 9; Col. 2:20;
9. Căci în El* locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii.
*Ioan 1:14; Col. 1:19;
10. Voi aveți totul deplin* în El, care** este Capul oricărei domnii și stăpâniri.
*Ioan 1:16.; **Efes. 1:20, 21; 1Pet. 3:22.; Col. 1:16;
11. În El ați fost tăiați împrejur*, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea** de trupul poftelor firii noastre pământești,
*Deut. 10:16; Deut. 30:6; Ier. 4:4; Rom. 2:29; Filip. 3:3.; **Rom. 6:6; Efes. 4:22; Col. 3:8, 9;
12. fiind îngropați* împreună cu El, prin botez, și înviați** în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care†† L-a înviat din morți.
*Rom. 6:4.; **Col. 3:1.; Efes. 1:19; Efes. 3:7.; ††Fap. 2:24;
13. Pe voi*, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile.
*Efes. 2:1, 5, 6, 11;
14. A șters* zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.
*Efes. 2:15, 16;
15. A dezbrăcat* domniile și stăpânirile** și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce.
*Gen. 3:15; Ps. 68:18; Isa. 53:12; Mat. 12:29; Luc. 10:18; Luc. 11:22; Ioan 12:31; Ioan 16:11; Efes. 4:8; Evr. 2:14.; **Efes. 6:12;
16. Nimeni, dar, să* nu vă judece cu privire la mâncare** sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat,
*Rom. 14:3, 10, 13.; **Rom. 14:2, 17; 1Cor. 8:8.; Rom. 14:5; Gal. 4:10;
17. care* sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.
*Evr. 8:5; Evr. 9:9; Evr. 10:1;
18. Nimeni* să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși, printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în** lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui pământești,
*Col. 2:4.; **Ezec. 13:3; 1Tim. 1:7;
19. și nu se ține strâns de Capul* din care tot trupul, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu.
*Efes. 4:15, 16;
20. Dacă ați murit* împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare** ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea:
*Rom. 6:3, 5; Rom. 7:4, 6; Gal. 2:19; Efes. 2:15.; **Col. 2:8;
21. „Nu* lua, nu gusta, nu** atinge cutare lucru!”?
*Gal. 4:3, 9.; **1Tim. 4:3;
22. Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe* porunci și învățături omenești,
*Isa. 29:13; Mat. 15:9; Tit 1:14;
23. au*, în adevăr, o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare** voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești.
*1Tim. 4:8.; **Col. 2:18;

Capitolul 3

1. Dacă deci ați* înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade** la dreapta lui Dumnezeu.
*Rom. 6:5; Efes. 2:6; Col. 2:12.; **Rom. 8:34; Efes. 1:20;
2. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
3. Căci* voi ați murit, și** viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.
*Rom. 6:2; Gal. 2:20; Col. 2:20.; **2Cor. 5:7; Col. 1:5;
4. Când* Se va arăta Hristos, viața** voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă.
*1Ioan 3:2.; **Ioan 11:25; Ioan 14:6.; 1Cor. 15:43; Filip. 3:21;
5. De aceea, omorâți* mădularele** voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăția, patima, pofta rea†† și lăcomia, care*† este o închinare la idoli.
*Rom. 8:13; Gal. 24.; **Rom. 6:13.; Efes. 5:3.; ††1Tes. 4:5.; *†Efes. 5:5;
6. Din pricina* acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării**.
*Rom. 1:18; Efes. 5:6; Apoc. 22:15.; **Efes. 2:2;
7. Din* numărul lor erați și voi odinioară, când trăiați în aceste păcate.
*Rom. 6:19, 20; Rom. 7:5; 1Cor. 6:11; Efes. 2:2; Tit 3:3;
8. Dar* acum lăsați-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase** care v-ar putea ieși din gură.
*Efes. 4:22; Evr. 12:1; Iac. 1:21; 1Pet. 2:1.; **Efes. 4:29; Efes. 5:4;
9. Nu* vă mințiți unii pe alții, întrucât** v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui,
*Lev. 19:11; Efes. 4:25.; **Efes. 4:22, 24;
10. și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se* înnoiește spre cunoștință, după** chipul Celui ce l-a făcut.
*Rom. 12:2.; **Efes. 4:23, 24.; Efes. 2:10;
11. Aici nu mai este nici grec*, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci** Hristos este totul și în toți.
*Rom. 10:12; 1Cor. 12:13; Gal. 3:28; Gal. 5:6; Efes. 6:8.; **Efes. 1:23;
12. Astfel, dar*, ca** niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare.
*Efes. 4:24.; **1Tes. 1:4; 1Pet. 1:2; 2Pet. 4:10.; Gal. 5:22; Efes. 4:2, 32; Filip. 2:1;
13. Îngăduiți-vă* unii pe alții, și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi.
*Mar. 11:25; Efes. 4:2, 32;
14. Dar* mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă** cu dragostea, care este legătura desăvârșirii.
*1Pet. 4:8.; **Ioan 13:34; Rom. 13:8; 1Cor. 13; Efes. 5:2; Col. 2:2; 1Tes. 4:9; 1Tim. 1:5; 1Ioan 3:23; 1Ioan 4:21.; Efes. 4:3;
15. Pacea* lui Hristos, la** care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, și†† fiți recunoscători.
*Rom. 14:17; Filip. 4:7.; **1Cor. 7:15.; Efes. 2:16, 17; Efes. 4:4.; ††Col. 2:7; Col. 3:17;
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă* și cu cântări duhovnicești**, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră.
*1Cor. 14:26; Efes. 5:19.; **Col. 4:6;
17. Și orice* faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și mulțumiți**, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.
*1Cor. 10:31.; **Rom. 1:8; Efes. 5:20; Col. 1:12; Col. 2:7; 1Tes. 5:18; Evr. 13:15;
18. Nevestelor*, fiți supuse bărbaților voștri, cum** se cuvine în Domnul.
*Efes. 5:22; Tit 2:5; 1Pet. 3:1.; **Efes. 5:3;
19. Bărbaților*, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz** pe ele.
*Efes. 5:25, 28, 33; 1Pet. 3:7.; **Efes. 4:31;
20. Copii*, ascultați de părinții voștri în** toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului.
*Efes. 6:1.; **Efes. 5:24; Tit 2:9;
21. Părinților*, nu întărâtați pe copiii voștri, ca să nu-și piardă nădejdea.
*Efes. 6:4;
22. Robilor*, ascultați în** toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești; nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul.
*Efes. 6:5, etc.; 1Tim. 6:1; Tit 2:9; 1Pet. 2:18.; **Col. 3:20.; Filim. 1:16;
23. Orice* faceți să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,
*Efes. 6:6, 7;
24. ca unii care știți că* veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți** Domnului Hristos.
*Efes. 6:8.; **1Cor. 7:22;
25. Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o; și nu* se are în vedere fața omului.
*Rom. 2:11; Efes. 6:9; 1Pet. 1:17; Deut. 10:17;

Capitolul 4

1. Stăpânilor, dați* robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un Stăpân în cer.
*Efes. 6:9;
2. Stăruiți* în rugăciune, vegheați în ea cu** mulțumiri.
*Luc. 18:1; Rom. 12:12; Efes. 6:18; 1Tes. 5:17, 18.; **Col. 2:7; Col. 3:15;
3. Rugați-vă* totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă** o ușă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru†† care, iată, mă găsesc în lanțuri:
*Efes. 6:19; 2Tes. 3:1.; **1Cor. 16:9; 2Cor. 2:12.; Mat. 13:11; 1Cor. 4:1; Efes. 6:19; Col. 1:26; Col. 2:2.; ††Efes. 6:20; Filip. 1:7;
4. ca s-o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea.
5. Purtați-vă* cu înțelepciune față de cei de afară; răscumpărați** vremea.
*Efes. 5:15; 1Tes. 4:12.; **Efes. 5:16;
6. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har*, dreasă** cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.
*Col. 3:16.; **Mar. 9:50.; 1Pet. 3:15;
7. Tot* ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul.
*Efes. 6:21;
8. Vi l-am* trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile.
*Efes. 6:22;
9. L-am trimis împreună cu Onisim*, fratele credincios și preaiubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici.
*Filim. 1:10;
10. Aristarh*, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate; tot așa și Marcu**, vărul lui Barnaba (cu privire la care ați primit porunci… dacă vine la voi, să-l primiți bine),
*Fap. 19:29; Fap. 20:4; Fap. 27:2; Filim. 1:24.; **Fap. 15:37; 2Tim. 4:11;
11. și Isus, zis Iust: ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere.
12. Epafra*, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se** luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și deplin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu.
*Col. 1:7; Filim. 1:23.; **Rom. 15:30.; Mat. 5:48; 1Cor. 2:6; 1Cor. 14:20; Filip. 3:15; Evr. 5:14;
13. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapole.
14. Luca*, doctorul preaiubit, și Dima** vă trimit sănătate.
*2Tim. 4:11.; **2Tim. 4:10; Filim. 1:24;
15. Spuneți sănătate fraților din Laodiceea și lui Nimfa, și bisericii* din casa lui.
*Rom. 16:5; 1Cor. 16:19;
16. După ce va fi citită această* epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în Biserica laodicenilor; și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni din Laodiceea.
*1Tes. 5:27;
17. Și spuneți lui Arhip*: „Ia seama să împlinești bine slujba** pe care ai primit-o în Domnul.”
*Filim. 1:2.; **1Tim. 4:6;
18. Urarea de sănătate* este cu mâna mea: Pavel. Aduceți-vă** aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi! Amin.
*1Cor. 16:21; 2Tes. 3:17.; **Evr. 13:3.; Evr. 13:25;