A doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni

[1 2 3]

Capitolul 1

1. Pavel, Silvan și* Timotei, către Biserica tesalonicenilor, care este în** Dumnezeu, Tatăl nostru, și în Domnul Isus Hristos:
*2Cor. 1:19.; **1Tes. 1:1;
2. Har* și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!
*1Cor. 1:3;
3. Trebuie* să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând, și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult.
*1Tes. 1:2, 3; 1Tes. 3:6, 9; 2Tes. 2:13;
4. De aceea ne* lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, pentru** statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți.
*2Cor. 7:14; 2Cor. 9:2; 1Tes. 2:19, 20.; **1Tes. 1:3.; 1Tes. 2:14;
5. Aceasta este o* dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de Împărăția lui Dumnezeu, pentru** care și suferiți.
*Filip. 1:28.; **1Tes. 2:14;
6. Fiindcă* Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează
*Apoc. 6:10;
7. și să vă dea odihnă* atât vouă, care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului** Isus din cer, cu îngerii puterii Lui,
*Apoc. 14:13.; **1Tes. 4:16; Iuda 1:14;
8. într-o* flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce** nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.
*Evr. 10:27; Evr. 12:29; 2Pet. 3:7; Apoc. 21:8.; **Ps. 79:6; 1Tes. 4:5.; Rom. 2:8;
9. Ei* vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la** slava puterii Lui,
*Filip. 3:19; 2Pet. 3:7.; **Deut. 33:2; Isa. 2:19; 2Tes. 2:8;
10. când* va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinții Săi și** privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut; căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră.
*Ps. 89:7.; **Ps. 68:35;
11. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să* vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi, cu putere, orice dorință de bunătate** și orice lucrare izvorâtă din credință,
*2Tes. 1:5.; **1Tes. 1:3;
12. pentru ca* Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos.
*1Pet. 1:7; 1Pet. 4:14;

Capitolul 2

1. Cât* privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și** strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraților,
*1Tes. 4:16.; **Mat. 24:31; Mar. 13:27; 1Tes. 4:17;
2. * nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar.
*Mat. 24:4; Efes. 5:6; 1Ioan 4:1;
3. Nimeni să* nu vă amăgească în vreun chip; căci nu** va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fărădelegiia, fiul†† pierzării,
aSau: omul păcatului
*Mat. 24:4; Efes. 5:6.; **1Tim. 4:1.; Dan. 7:25; 1Ioan 2:18; Apoc. 13:11, etc..; ††Ioan 17:12;
4. potrivnicul care se* înalță mai** presus de tot ce se numește „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.
*Isa. 14:13; Ezec. 28:2, 6, 9; Dan. 7:25; Dan. 11:36; Apoc. 13:6.; **1Cor. 8:5;
5. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi?
6. Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui.
7. Căci taina* fărădelegii a și început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei.
*1Ioan 2:18; 1Ioan 4:3;
8. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe* care Domnul Isus îl va nimici cu** suflarea gurii Sale și-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.
*Dan. 7:10, 11.; **Iov 4:9; Isa. 11:4; Osea 6:5; Apoc. 2:16; Apoc. 19:15, 20, 21.; 2Tes. 1:8, 9; Evr. 10:27;
9. Arătarea lui se va face prin* puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne** și puteri mincinoase
*Ioan 8:41; Efes. 2:2; Apoc. 18:23.; **Deut. 13:1; Mat. 24:24; Apoc. 13:13; Apoc. 19:20;
10. și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării*, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți.
*2Cor. 2:15; 2Cor. 4:3;
11. Din această* pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să** creadă o minciună,
*Rom. 1:24, etc.; 1Împ. 22:22; Ezec. 14:9.; **Mat. 24:5, 11; 1Tim. 4:1;
12. pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au* găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți.
*Rom. 32;
13. Noi* însă, frați preaiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început** Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în†† sfințirea Duhului și credința adevărului.
*2Tes. 1:3.; **1Tes. 1:4.; Efes. 1:4.; ††Luc. 1:75; 1Pet. 1:2;
14. Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătați* slava Domnului nostru Isus Hristos.
*Ioan 17:22; 1Tes. 2:12; 1Pet. 5:10;
15. Așadar, fraților, rămâneți* tari și țineți învățăturile** pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.
*1Cor. 16:13; Filip. 4:1.; **1Cor. 11:2; 2Tes. 3:6;
16. Și însuși* Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care** ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde,
*2Tes. 1:1, 2.; **1Ioan 4:10; Apoc. 1:5.; 1Pet. 1:3;
17. să vă mângâie inimile și să* vă întărească în orice lucru și cuvânt bun!
*1Cor. 1:8; 1Tes. 3:13; 1Pet. 5:10;

Capitolul 3

1. Încolo, fraților, rugați-vă* pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit, cum este la voi,
*Efes. 6:19; Col. 4:3; 1Tes. 5:25;
2. și să* fim izbăviți de oamenii nechibzuiți și răi; căci nu toți au credința**.
*Rom. 15:31.; **Fap. 28:24; Rom. 10:16;
3. Credincios* este Domnul: El vă va întări și vă va** păzi de cel rău.
*1Cor. 1:9; 1Tes. 5:24.; **Ioan 17:15; 2Pet. 2:9;
4. Cu privire la voi, avem* încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim.
*2Cor. 7:16; Gal. 5:10;
5. Domnul* să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos!
*1Cron. 29:18;
6. În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraților, să* vă depărtați de** orice frate care trăiește în neorânduială, și nu după învățăturile†† pe care le-ați primit de la noi.
*Rom. 16:17; 2Tes. 3:14; 1Tim. 6:5; 2Ioan 1:10.; **1Cor. 5:11, 13.; 1Tes. 4:11; 1Tes. 5:14; 2Tes. 3:11, 12, 14.; ††2Tes. 2:15;
7. Voi înșivă știți ce* trebuie să faceți ca să ne urmați; căci noi** n-am trăit în neorânduială între voi.
*1Cor. 4:16; 1Cor. 11:1; 1Tes. 1:6, 7.; **1Tes. 2:10;
8. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui; ci, lucrând și ostenindu-ne*, am muncit zi și noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi.
*Fap. 18:3; Fap. 20:34; 2Cor. 11:9; 1Tes. 2:9;
9. Nu* că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în** noi înșine o pildă vrednică de urmat.
*1Cor. 9:6; 1Tes. 2:6.; **2Tes. 3:7;
10. Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: „Cine* nu vrea să lucreze nici să nu mănânce.”
*Gen. 3:19; 1Tes. 4:11;
11. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc* în neorânduială, nu lucrează nimic**, ci se țin de nimicuri.
*2Tes. 3:6.; **1Tes. 4:11; 1Tim. 5:13; 1Pet. 4:15;
12. Îndemnăm* pe oamenii aceștia și-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-și** mănânce pâinea lucrând în liniște.
*1Tes. 4:11.; **Efes. 4:28;
13. Voi, fraților, să* nu osteniți în facerea binelui.
*Gal. 6:9;
14. Și, dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să* n-aveți niciun fel de legături cu el, ca să-i fie rușine.
*Mat. 18:17; 1Cor. 5:9; 2Tes. 3:6;
15. * nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci** să-l mustrați ca pe un frate.
*Lev. 19:17; 1Tes. 5:14.; **Tit 3:10;
16. Însuși Domnul* păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toți!
*Rom. 15:33; Rom. 16:20; 1Cor. 14:33; 2Cor. 13:11; 1Tes. 5:23;
17. Urarea de sănătate* este scrisă cu mâna mea: Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă; așa scriu eu.
*1Cor. 16:21; Col. 4:18;
18. Harul* Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toți! Amin.
*Rom. 16:24;