Epistola către Evrei

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13]

Capitolul 1

1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri* și în multe chipuri, Dumnezeu,
*Num. 12:6, 8;
2. la sfârșitul* acestor zile, ne-a vorbit** prin Fiul pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin†† care a făcut și veacurile.
*Deut. 4:30; Gal. 4:4; Efes. 1:10.; **Ioan 1:17; Ioan 15:15; Evr. 2:3.; Ps. 2:8; Mat. 21:38; Mat. 28:18; Ioan 3:35; Rom. 8:17.; ††Ioan 1:3; 1Cor. 8:6; Col. 1:16;
3. El, care* este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui și care ține** toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea păcatelor și a șezut†† la dreapta Măririi în locurile preaînalte,
*Ioan 1:14; Ioan 14:9; 2Cor. 4:4; Col. 1:15.; **Ioan 1:4; Col. 1:17; Apoc. 4:11.; Evr. 7:27; Evr. 9:12, 14, 26.; ††Ps. 110:1; Efes. 1:20; Evr. 8:1; Evr. 10:12; Evr. 12:2; 1Pet. 3:22;
4. ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a* moștenit un Nume mult mai minunat decât al lor.
*Efes. 1:21; Filip. 2:9, 10;
5. Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu ești Fiul* Meu; astăzi Te-am născut”? Și iarăși: „Eu** Îi voi fi Tată, și El Îmi va fi Fiu”?
*Ps. 2:7; Fap. 13:33; Evr. 5:5.; **2Sam. 7:14; 1Cron. 22:10; 1Cron. 28:6; Ps. 89:26, 27;
6. Și, când duce iarăși în lume pe Cel întâi născut*, zice: „Toți** îngerii lui Dumnezeu să I se închine!”
*Rom. 8:29; Col. 1:18; Apoc. 1:5.; **Deut. 32:43; Ps. 97:7; 1Pet. 3:22;
7. Și despre îngeri zice: „Din vânturi face* îngeri ai Lui; și dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”;
*Ps. 104:4;
8. pe când Fiului I-a zis: „Scaunul* Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate;
*Ps. 45:6, 7;
9. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a* uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii Tăi.”
*Isa. 61:1; Fap. 4:27; Fap. 10:38;
10. Și iarăși: „La* început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.
*Ps. 102:25, etc.;
11. Ele* vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină;
*Isa. 34:4; Isa. 51:6; Mat. 24:35; 2Pet. 3:7, 10; Apoc. 21:1;
12. le vei face sul ca pe o manta, și vor fi schimbate; dar Tu ești același; și anii Tăi nu se vor sfârși.”
13. Și căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Șezi* la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut al picioarelor Tale”?
*Ps. 110:1; Mat. 22:44; Mar. 12:36; Luc. 20:42; Evr. 1:3; Evr. 10:12;
14. Nu sunt oare* toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni** mântuirea?
*Gen. 19:16; Gen. 32:1, 2, 24; Ps. 34:7; Ps. 91:11; Ps. 103:20, 21; Dan. 3:8, 28; Dan. 7:10; Dan. 10:11; Mat. 18:10; Luc. 1:19; Luc. 2:9, 13; Fap. 12:7, etc.; Fap. 27:23.; **Rom. 8:17; Tit 3:7; Iac. 2:5; 1Pet. 3:7;

Capitolul 2

1. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele.
2. Căci, dacă Cuvântul vestit* prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice** abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire,
*Deut. 33:2; Ps. 68:17; Fap. 7:53; Gal. 3:19.; **Num. 15:30, 31; Deut. 4:3; Deut. 17:2, 5, 12; Deut. 27:26;
3. cum* vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care**, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o,
*Evr. 10:28, 29; Evr. 12:25.; **Mat. 4:17; Mar. 1:14; Evr. 1:2.; Luc. 1:2;
4. în timp ce Dumnezeu întărea* mărturia lor cu** semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt, împărțite dupㆆ voia Sa!
*Mar. 16:20; Fap. 14:3; Fap. 19:11; Rom. 15:18, 19; 1Cor. 2:4.; **Fap. 2:22, 43.; 1Cor. 12:4, 7, 11.; ††Efes. 1:5, 9;
5. În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea* viitoare despre care vorbim.
*Evr. 6:5; 2Pet. 3:13;
6. Ba încă, cineva a făcut undeva următoarea mărturisire: „Ce* este omul ca să-Ți aduci aminte de el sau fiul omului, ca să-l cercetezi?
*Iov 7:17; Ps. 8:4, etc.; Ps. 144:3;
7. L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor Tale:
8. toate* le-ai supus sub picioarele lui.”
În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum, încă nu** vedem că toate îi sunt supuse.
*Mat. 28:18; 1Cor. 15:27; Efes. 1:22; Evr. 1:13.; **1Cor. 15:25;
9. Dar pe Acela* care a fost făcut „pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii”, adică pe Isus, Îl vedem „încununat** cu slavă și cu cinste” din pricina morții pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți.
*Filip. 2:7-9.; **Fap. 2:33.; Ioan 3:16; Ioan 12:32; Rom. 5:18; Rom. 8:32; 2Cor. 5:15; 1Tim. 2:6; 1Ioan 2:2; Apoc. 5:9;
10. Se cuvenea, în adevăr*, ca Acela pentru** care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească, prin suferințe, pe Căpetenia mântuirii†† lor.
*Luc. 24:46.; **Rom. 11:36.; Fap. 3:15; Fap. 5:31; Evr. 12:2.; ††Luc. 13:32; Evr. 5:9;
11. Căci Cel* ce sfințește și cei ce sunt** sfințiți sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu-I este rușine să-i numească „frați”
*Evr. 10:10, 14.; **Fap. 17:26.; Mat. 28:10; Ioan 20:17; Rom. 8:29;
12. când zice: „Voi vesti* Numele Tău fraților Mei; Îți voi cânta lauda** în mijlocul adunării.”
*Ps. 22:22, 25.; **Ps. 18:2; Isa. 12:2;
13. Și iarăși: „Îmi voi pune încrederea în El.” Și în alt loc: „Iată-Mă*, Eu și copiii pe care** Mi i-a dat Dumnezeu!”
*Isa. 8:18.; **Ioan 10:29; Ioan 17:6, 9, 11, 12;
14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și* El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca**, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul,
*Ioan 1:14; Rom. 8:3; Filip. 2:7.; **1Cor. 15:54, 55; Col. 2:15; 2Tim. 1:10;
15. și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții*, erau supuși robiei toată viața lor.
*Luc. 1:74; Rom. 8:15; 2Tim. 1:7;
16. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminței lui Avraam.
17. Prin urmare, a trebuit să Se asemene* fraților Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos** și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului.
*Filip. 2:7.; **Evr. 4:15; Evr. 5:1, 2;
18. Și*, prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.
*Evr. 4:15, 16; Evr. 5:2; Evr. 7:25;

Capitolul 3

1. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea* cerească, ațintiți-vă privirile la Apostolul** și Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus,
*Rom. 1:7; 1Cor. 1:2; Efes. 4:1; Filip. 3:14; 2Tes. 1:11; 2Tim. 1:9; 2Pet. 1:10.; **Rom. 15:8; Evr. 2:17; Evr. 4:14; Evr. 5:5; Evr. 6:20; Evr. 8:1; Evr. 9:11; Evr. 10, 21;
2. care a fost credincios Celui ce L-a rânduit, cum și Moise* a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu.”
*Num. 12:7; Evr. 3:5;
3. Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce* a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. –
*Zah. 6:12; Mat. 16:18;
4. Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce* a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. –
*Efes. 2:10; Efes. 3:9; Evr. 1:2;
5. Cât despre Moise*, el a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu” ca slugă**, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu.
*Evr. 3:2.; **Exod. 14:31; Num. 12:7; Deut. 3:24; Ios. 1:2; Ios. 8:31.; Deut. 18:15, 18, 19;
6. Dar Hristos este credincios ca Fiu*, peste** casa lui Dumnezeu. Și casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm.
*Evr. 1:2.; **1Cor. 3:16; 1Cor. 6:19; 2Cor. 6:16; Efes. 2:21, 22; 1Tim. 3:15; 1Pet. 2:5.; Mat. 10:22; Mat. 24:13; Rom. 5:2; Col. 1:23; Evr. 3:14; Evr. 6:11; Evr. 10:35;
7. De aceea, cum zice Duhul* Sfânt: „Astăzi**, dacă auziți glasul Lui,
*2Sam. 23:2; Fap. 1:16.; **Ps. 95:7; Evr. 3:15;
8. nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu,
9. unde părinții voștri M-au ispitit și M-au pus la încercare și au văzut lucrările Mele patruzeci de ani!
10. De aceea M-am dezgustat de neamul acesta și am zis: „Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile Mele!
11. Am jurat, dar, în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!”
12. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel Viu.
13. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice: „astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului.
14. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă* păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început,
*Evr. 3:6;
15. câtă vreme se zice: „Astăzi*, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii.”
*Evr. 3:7;
16. Cine* au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise?
*Num. 14:2, 4, 11, 24, 30; Deut. 1:34, 36, 38;
17. Și cine au fost aceia de care S-a dezgustat El patruzeci de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale* căror trupuri moarte au căzut în pustiu?
*Num. 14:22, 29, etc.; Num. 26:65; Ps. 106:26; 1Cor. 10:5; Iuda 1:5;
18. Și cui* S-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui? Nu S-a jurat oare celor ce nu ascultaseră?
*Num. 14:30; Deut. 1:34, 35;
19. Vedem*, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor.
*Evr. 4:6;

Capitolul 4

1. * luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu.
*Evr. 12:15;
2. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor; dar lor Cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit.
3. Pe când noi*, fiindcă am crezut, intrăm în „odihna” despre care a vorbit El când a zis: „Am** jurat în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii.
*Evr. 3:14.; **Ps. 95:11; Evr. 3:11;
4. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea: „Dumnezeu S-a* odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările Lui.”
*Gen. 2:2; Exod. 20:1; Exod. 31:17;
5. Și aici este zis iarăși: „Nu vor intra în odihna Mea!”
6. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceia* cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea, din pricina neascultării lor,
*Evr. 3:19;
7. El hotărăște din nou o zi: „astăzi*” – zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile!”
*Ps. 95:7; Evr. 3:7;
8. Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi.
9. Rămâne, dar, o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
10. Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihnește și el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale.
11. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași* pildă de neascultare.
*Evr. 3:12, 18, 19;
12. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu* și lucrător, mai** tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde†† până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii.
*Isa. 49:2; Ier. 23:29; 2Cor. 10:4, 5; 1Pet. 1:23.; **Prov. 5:4.; Efes. 6:17; Apoc. 1:16; Apoc. 2:16.; ††1Cor. 14:24, 25;
13. Nicio* făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit** înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.
*Ps. 33:13, 14; Ps. 90:8; Ps. 139:11, 12.; **Iov 26:6; Iov 34:21; Prov. 15:11;
14. Astfel, fiindcă avem un Mare Preot* însemnat, care** a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră.
*Evr. 3:1.; **Evr. 7:26; Evr. 9:12, 24.; Evr. 10:23;
15. Căci n-avem* un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit** ca și noi, dar fără păcat.
*Isa. 53:3; Evr. 2:18.; **Luc. 22:28.; 2Cor. 5:21; Evr. 7:26; 1Pet. 2:22; 1Ioan 3:5;
16. * ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.
*Efes. 2:18; Efes. 3:12; Evr. 10:19, 21, 22;

Capitolul 5

1. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus* pentru oameni în** lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate.
*Evr. 8:3.; **Evr. 2:17.; Evr. 8:3, 4; Evr. 9:9; Evr. 10:11; Evr. 11:4;
2. El* poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și** el este cuprins de slăbiciune.
*Evr. 2:18; Evr. 4:15.; **Evr. 7:28;
3. Și, din pricina* acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului.
*Lev. 4:3; Lev. 9:7; Lev. 16:6, 15-17; Evr. 7:27; Evr. 9:7;
4. Nimeni* nu-și ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron**.
*2Cron. 26:18; Ioan 3:27.; **Exod. 28:1; Num. 16:5, 40; 1Cron. 23:13;
5. Tot așa*, și Hristos nu Și-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are de la Cel ce I-a zis: „Tu ești Fiul** Meu, astăzi Te-am născut.”
*Ioan 8:54.; **Ps. 2:7; Evr. 1:5;
6. Și, cum zice iarăși într-alt loc: „Tu* ești Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec.”
*Ps. 110:4; Evr. 7:17, 21;
7. El este Acela care, în zilele vieții Sale pământești, aducând* rugăciuni și cereri cu** strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la†† moarte, și fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui,
*Mat. 26:39, 42, 44; Mar. 14:36, 39; Ioan 17:1.; **Ps. 22:1; Mat. 27:46, 50; Mar. 15:34, 37.; Mat. 26:53; Mar. 14:36.; ††Mat. 26:37; Mar. 14:33; Luc. 22:43; Ioan 12:27;
8. măcar* că era Fiu, a învățat să asculte** prin lucrurile pe care le-a suferit.
*Evr. 3:6.; **Filip. 2:8;
9. Și, după ce a fost făcut desăvârșit*, S-a făcut, pentru toți cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice,
*Evr. 2:10; Evr. 11:40;
10. căci a fost numit de Dumnezeu: Mare Preot „după* rânduiala lui Melhisedec.”
*Evr. 5:6; Evr. 6:20;
11. Asupra celor de mai sus avem multe* de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi** la pricepere.
*Ioan 16:12; 2Pet. 3:16.; **Mat. 13:15;
12. În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele* dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte**, nu de hrană tare.
*Evr. 6:1.; **1Cor. 3:1-3;
13. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc*.
*1Cor. 13:11; 1Cor. 14:20; Efes. 4:14; 1Pet. 2:2;
14. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuințare, să deosebească* binele și răul.
*Isa. 7:15; 1Cor. 2:14, 15;

Capitolul 6

1. De aceea, să lăsăm* adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite**, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu,
*Filip. 3:12-14; Evr. 5:12.; **Evr. 9:14;
2. învățătura despre* botezuri, despre** punerea mâinilor, despre învierea morților și despre†† judecata veșnică.
*Fap. 19:4, 5.; **Fap. 8:14-17; Fap. 19:6.; Fap. 17:31, 32.; ††Fap. 24:25; Rom. 2:16;
3. Și vom face lucrul acesta, dacă* va voi Dumnezeu.
*Fap. 18:21; 1Cor. 4:19;
4. Căci cei ce au fost luminați* odată – și au gustat darul** ceresc, și s-au făcut părtași Duhului Sfânt,
*Mat. 12:31, 32; Evr. 10:26; 2Pet. 2:20, 21; 1Ioan 5:16.; **Evr. 10:32.; Ioan 4:10; Ioan 6:32; Efes. 2:8;
5. și au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor*
*Gal. 3:2, 5; Evr. 2:4;
6. și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși* și aduși la pocăință, fiindcă** ei răstignesc din nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu și-L dau să fie batjocorit.
*Evr. 2:5.; **Evr. 10:29;
7. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare* de la Dumnezeu.
*Ps. 65:10;
8. Dar*, dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a i se pune foc.
*Isa. 5:6;
9. Măcar că vorbim astfel, preaiubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea.
10. Căci* Dumnezeu** nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru Numele Lui, voi, care ați ajutorat†† și ajutorați pe sfinți.
*Prov. 14:31; Mat. 10:42; Mat. 25:40; Ioan 13:20.; **Rom. 3:4; 2Tes. 1:6, 7.; 1Tes. 1:3.; ††Rom. 15:25; 2Cor. 8:4; 2Cor. 9:1, 12; 2Tim. 1:18;
11. Dorim însă ca fiecare* din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o** deplină nădejde,
*Evr. 3:6, 14.; **Col. 2:2;
12. așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc* făgăduințele.
*Evr. 10:36;
13. Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduința, fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, S-a* jurat pe Sine însuși
*Gen. 22:16, 17; Ps. 105:9; Luc. 1:73;
14. și a zis: „Cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța.”
15. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința.
16. Oamenii, ce-i drept, obișnuiesc să jure pe cineva mai mare; jurământul* este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei.
*Exod. 22:11;
17. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor* făgăduinței nestrămutarea** hotărârii Lui, a venit cu un jurământ;
*Evr. 11:9.; **Rom. 11:29;
18. pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă* înainte,
*Evr. 12:1;
19. pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare și neclintită, care* pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului,
*Lev. 16:15; Evr. 9:7;
20. unde* Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător, când a fost făcut** „Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec”.
*Evr. 4:14; Evr. 8:1; Evr. 9:24.; **Evr. 3:1; Evr. 5:6, 10; Evr. 7:17;

Capitolul 7

1. În adevăr, Melhisedec* acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului Preaînalt – care a întâmpinat pe Avraam când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat,
*Gen. 14:18, etc.;
2. care a primit de la Avraam zeciuială din tot, care, după însemnătatea numelui său, este întâi „împărat al neprihănirii”, apoi și „împărat al Salemului”, adică „împărat al păcii”;
3. fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu – rămâne preot în veac.
4. Vedeți bine, dar, cât de mare a fost el, dacă* până și patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război!
*Gen. 14:20;
5. Aceia* dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoți, după Lege, au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la frații lor, cu toate că și ei se coboară din Avraam.
*Num. 18:21, 26;
6. Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avraam și* a binecuvântat pe** cel ce avea făgăduințele.
*Gen. 14:19.; **Rom. 4:13; Gal. 3:16;
7. Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare.
8. Și apoi aici, cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori; pe când acolo, o ia cineva despre* care se mărturisește că este viu.
*Evr. 5:6; Evr. 6:20;
9. Mai mult, însuși Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prin Avraam;
10. căci era încă în coapsele strămoșului său, când a întâmpinat Melhisedec pe Avraam.
11. Dacă*, dar, desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților – căci sub preoția aceasta a primit poporul Legea – ce nevoie mai era să se ridice un alt preot „după rânduiala lui Melhisedec”, și nu după rânduiala lui Aaron?
*Gal. 2:21; Evr. 7:18, 19; Evr. 8:7;
12. Pentru că, odată schimbată preoția, trebuia numaidecât să aibă loc și o schimbare a Legii.
13. În adevăr, Acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție, din care nimeni n-a slujit altarului.
14. Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din* Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție.
*Isa. 11:1; Mat. 1:3; Luc. 3:33; Rom. 1:3; Apoc. 5:5;
15. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se, după asemănarea lui Melhisedec, un alt preot,
16. pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare.
17. Fiindcă iată ce se mărturisește despre El: „Tu* ești Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec”.
*Ps. 110:4; Evr. 5:6, 10; Evr. 6:20;
18. Astfel, pe de o parte, se desființează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței* și zădărniciei ei –
*Rom. 8:3; Gal. 4:9;
19. căci Legea* n-a făcut nimic desăvârșit – și, pe de alta, se pune în loc o nădejde** mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu.
*Fap. 13:39; Rom. 3:20, 21, 28; Rom. 8:3; Gal. 2:16; Evr. 9:9.; **Evr. 6:18; Evr. 8:6;
20. Și, fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ –
21. căci, pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Isus S-a făcut Preot prin jurământul Celui ce I-a zis: „Domnul a jurat* și nu Se va căi: „Tu ești Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec” –
*Ps. 110:4;
22. prin chiar faptul acesta, El S-a făcut* chezașul unui legământ mai bun.
*Evr. 8:6; Evr. 9:15; Evr. 12:24;
23. Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururi.
24. Dar El, fiindcă rămâne „în veac”, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul.
25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească* pentru ei.
*Rom. 8:34; 1Tim. 2:5; Evr. 9:24; 1Ioan 2:1;
26. Și tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt*, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și** înălțat mai presus de ceruri,
*Evr. 4:15.; **Efes. 1:20; Efes. 4:10; Evr. 8:1;
27. care n-are nevoie, ca ceilalți mari preoți, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi* pentru păcatele sale, și** apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut o dată pentru totdeauna, când S-a adus jertfă pe Sine însuși.
*Lev. 9:7; Lev. 16:6, 11; Evr. 5:3; Evr. 9:7.; **Lev. 16:15.; Rom. 6:10; Evr. 9:12, 28; Evr. 10:12;
28. În adevăr, Legea pune mari preoți pe niște oameni* supuși slăbiciunii; dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată Legea, pune pe Fiul, care** este desăvârșit pentru veșnicie.
*Evr. 5:1, 2.; **Evr. 2:10; Evr. 5:9;

Capitolul 8

1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care* S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri,
*Efes. 1:20; Col. 3:1; Evr. 1:3; Evr. 10:12; Evr. 12:2;
2. ca slujitor al Locului Preasfânt* și al adevăratului Cort**, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.
*Evr. 9:8, 12, 24.; **Evr. 9:11;
3. Orice mare preot* este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era** de trebuință ca și celălalt Mare Preot să aibă ceva de adus.
*Evr. 5:1.; **Efes. 5:2; Evr. 9:14;
4. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după Lege.
5. Ei fac o slujbă, care este chipul și umbra* lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă Cortul: „Ia seama**”, i s-a zis, „să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte.”
*Col. 2:17; Evr. 9:23; Evr. 10:1.; **Exod. 25:40; Exod. 26:30; Exod. 27:8; Num. 8:4; Fap. 7:44;
6. Dar, acum, Hristos a căpătat* o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune.
*2Cor. 3:6, 8, 9; Evr. 7:22;
7. În* adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea.
*Evr. 7:11, 18;
8. Căci, ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iată*, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou;
*Ier. 31:31-34;
9. nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor, în ziua când i-am apucat de mână, ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul Meu, și nici Mie nu Mi-a păsat de ei, zice Domnul.
10. Dar iată* legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor; Eu** voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu.
*Evr. 10:16.; **Zah. 8:8;
11. Și nu* vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: „Cunoaște pe Domnul!”, căci toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei.
*Isa. 54:13; Ioan 6:45; 1Ioan 2:27;
12. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și* nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și fărădelegile lor.”
*Rom. 11:27; Evr. 10:17;
13. Prin faptul că zice*: „un nou legământ”, a mărturisit că cel dintâi este vechi; iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire.
*2Cor. 5:17;

Capitolul 9

1. Legământul dintâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un Locaș* pământesc de închinare.
*Exod. 25:8;
2. În adevăr*, s-a făcut un Cort. În** partea dinainte, numită „Locul Sfânt”, era sfeșnicul, masa†† și pâinile pentru punerea înaintea Domnului;
*Exod. 26:1.; **Exod. 26:35; Exod. 40:4.; Exod. 25:31.; ††Exod. 25:23, 30; Lev. 24:5, 6;
3. după* perdeaua a doua se afla partea Cortului care se chema „Locul Preasfânt”a.
aSau: Sfânta Sfintelor
*Exod. 26:31, 33; Exod. 40:3, 21; Evr. 6:19;
4. El avea un altar de aur pentru tămâie, și* chivotul legământului, ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas** de aur cu mană, toiagul lui Aaron care înfrunzise și tablele†† legământului.
*Exod. 25:10; Exod. 26:36; Exod. 40:3, 21.; **Exod. 16:33, 34.; Num. 17:10.; ††Exod. 25:16, 21; Exod. 3:4, 29; Exod. 40, 20; Deut. 10:2, 5; 1Împ. 8:9, 21; 2Cron. 5:10;
5. Deasupra* erau heruvimii slavei, care acopereau capacul ispășiriia cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu de-amănuntul despre aceste lucruri.
aSau: scaunul îndurării
*Exod. 25:18, 22; Lev. 16:2; 1Împ. 8:6, 7;
6. Și, după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoții* care fac slujbele intră totdeauna în partea dintâi a Cortului.
*Num. 28:3; Dan. 8:11;
7. Dar în partea a doua intră numai marele preot, o dată* pe an, și nu fără sânge, pe** care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului.
*Exod. 30:10; Lev. 16:2, 11, 12, 15, 34; Evr. 9:25.; **Evr. 5:3; Evr. 7:27;
8. Prin aceasta, Duhul Sfânt* arăta că** drumul în Locul Preasfânt, nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare Cortul dintâi.
*Evr. 10:19, 20.; **Ioan 14:6;
9. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care* nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui.
*Gal. 3:21; Evr. 7:18, 19; Evr. 10:1, 11;
10. Ele sunt doar niște porunci pământești date, ca toate cele privitoare la mâncări*, băuturi și felurite** spălături, până la o vreme de îndreptare.
*Lev. 11:2; Col. 2:16.; **Num. 19:7, etc..; Efes. 2:15; Col. 2:20; Evr. 7:16;
11. Dar Hristos a venit ca Mare Preot* al bunurilor** viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta,
*Evr. 3:1.; **Evr. 10:1.; Evr. 8:2;
12. și a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu* sânge de țapi și de viței, ci** cu însuși sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnicㆆ.
*Evr. 10:4.; **Fap. 20:28; Efes. 1:7; Col. 1:14; 1Pet. 1:19; Apoc. 1:5; Apoc. 5:9.; Zah. 3:9; Evr. 9:26, 28; Evr. 10:10.; ††Dan. 9:24;
13. Căci, dacă sângele* taurilor și al țapilor și** cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățarea trupului,
*Lev. 16:14, 16.; **Num. 19:2, 17, etc.;
14. cu cât mai mult sângele* lui Hristos, care**, prin Duhul cel veșnic, S-a adus pe Sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va†† curăța cugetul vostru de faptele*† moarte, ca să slujiți†* Dumnezeului celui Viu!
*1Pet. 1:19; 1Ioan 1:7; Apoc. 1:5.; **Rom. 1:4; 1Pet. 3:18.; Efes. 5:2; Tit 2:14; Evr. 7:27.; ††Evr. 1:3; Evr. 10:22.; *†Evr. 6:1.; †*Luc. 1:74; Rom. 6:13, 22; 1Pet. 4:2;
15. Și tocmai* de aceea este El Mijlocitorul** unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei†† ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită.
*1Tim. 2:5.; **Evr. 7:22; Evr. 8:6; Evr. 12:24.; Rom. 3:25; Rom. 5:6; 1Pet. 3:18.; ††Evr. 3:1;
16. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut.
17. Pentru că un testament* nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut.
*Gal. 3:15;
18. De aceea* și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge.
*Exod. 24:6, etc.;
19. Și într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile Legii, a luat* sânge de viței și de țapi, cu** apă, lână stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul
*Exod. 24:5, 6, 8; Lev. 16:14, 15, 18.; **Lev. 14:4, 6, 7, 49, 51, 52;
20. și a zis: „Acesta* este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi.”
*Exod. 24:8; Mat. 26:28;
21. De asemenea, a stropit cu sânge Cortul* și toate vasele pentru slujbă.
*Exod. 29:12, 36; Lev. 8:15, 19; Lev. 16:14, 15, 16, 18, 19;
22. Și, după Lege, aproape totul este curățat cu sânge; și* fără vărsare de sânge nu este iertare.
*Lev. 17:11;
23. Dar, deoarece chipurile* lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățate în felul acesta, trebuia ca înseși lucrurile cerești să fie curățate cu jertfe mai bune decât acestea.
*Evr. 8:5;
24. Căci* Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul** adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfățișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.
*Evr. 6:20.; **Evr. 8:2.; Rom. 8:34; Evr. 7:25; 1Ioan 2:1;
25. Și nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine însuși, ca marele preot* care intră în fiecare an în Locul Preasfânt cu un sânge care nu este al lui;
*Evr. 9:7;
26. fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii; pe când acum, la sfârșitul* veacurilor, S-a arătat o singură dată**, ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa.
*Evr. 9:12; Evr. 7:27; Evr. 10:10; 1Pet. 3:18.; **1Cor. 10:11; Gal. 4:4; Efes. 1:10;
27. Și*, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar** după aceea vine judecata,
*Gen. 3:19; Ecl. 3:20.; **2Cor. 5:10; Apoc. 20:12, 13;
28. tot așa, Hristos*, după ce S-a adus** jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor†† ce-L așteaptă.
*Rom. 6:10; 1Pet. 3:18.; **1Pet. 2:24; 1Ioan 3:5.; Mat. 26:28; Rom. 5:15.; ††Tit 2:13; 2Pet. 3:12;

Capitolul 10

1. În adevăr, Legea, care are umbra* bunurilor** viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți†† pe cei ce se apropie.
*Col. 2:17; Evr. 8:5; Evr. 9:23.; **Evr. 9:11.; Evr. 9:9.; ††Evr. 10:14;
2. Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curățați o dată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate?
3. Dar* aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe;
*Lev. 16:21; Evr. 9:7;
4. căci este cu neputință* ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele.
*Mica 6:6, 7; Evr. 9:13; Evr. 10:11;
5. De aceea, când intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup;
6. n-ai primit nici arderi de tot*, nici jertfe pentru păcat.
*Ps. 40:6, etc.; Ps. 50:8, etc.; Isa. 1:11; Ier. 6:20; Amos 5:21, 22;
7. Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărții este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!”
8. După ce a zis întâi: „Tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinosuri, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat” (lucruri aduse toate după Lege),
9. apoi zice: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” El desființează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua.
10. Prin* această „voie” am fost sfințiți noi, și anume prin** jertfirea trupului lui Isus Hristos o dată pentru totdeauna.
*Ioan 17:19; Evr. 13:12.; **Evr. 9:12;
11. Și, pe când orice preot face slujba în fiecare* zi și aduce de multe ori aceleași jertfe, care** niciodată nu pot șterge păcatele,
*Num. 28:3; Evr. 7:27.; **Evr. 10:4;
12. El*, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu
*Col. 3:1; Evr. 1:3;
13. și așteaptă de acum ca vrăjmașii* Lui să-I fie făcuți așternut al picioarelor Lui.
*Ps. 110:1; Fap. 2:35; 1Cor. 15:25; Evr. 1:13;
14. Căci printr-o singură jertfă El a făcut* desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți.
*Evr. 10:1;
15. Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt. Căci, după ce a zis:
16. „Iată legământul* pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor”,
*Ier. 31:33, 34; Evr. 8:10, 12;
17. adaugă: „Și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.”
18. Dar acolo unde este iertare de păcate nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat.
19. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele* lui Isus avem o intrare slobodă** în Locul Preasfânt,
*Rom. 5:2; Efes. 2:18; Efes. 3:12.; **Evr. 9:8, 12;
20. pe calea* cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin** perdeaua dinăuntru, adică trupul Său,
*Ioan 10:9; Ioan 14:6; Evr. 9:8.; **Evr. 9:3;
21. și, fiindcă avem un Mare Preot* pus peste casa** lui Dumnezeu,
*Evr. 4:14.; **1Tim. 3:15;
22. * ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină**, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat†† cu o apă curată.
*Evr. 4:16.; **Efes. 3:12; Iac. 1:6; 1Ioan 3:21.; Evr. 9:14.; ††Ezec. 36:25; 2Cor. 7:1;
23. * ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios** este Cel ce a făcut făgăduința.
*Evr. 4:14.; **1Cor. 1:9; 1Cor. 10:13; 1Tes. 5:24; 2Tes. 3:3; Evr. 11:11;
24. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune.
25. Să nu părăsim* adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu** atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie.
*Fap. 2:42; Iuda 1:19.; **Rom. 13:11.; Filip. 4:5; 2Pet. 3:9, 11, 14;
26. Căci, dacă* păcătuim cu voia, după** ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate,
*Num. 15:30; Evr. 6:4.; **2Pet. 2:20, 21;
27. ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia* unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți.
*Ezec. 36:5; Țef. 1:18; Țef. 3:8; 2Tes. 1:8; Evr. 12:29;
28. Cine* a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia** a doi sau trei martori.
*Evr. 2:2.; **Deut. 17:2, 6; Deut. 19:15; Mat. 18:16; Ioan 8:17; 2Cor. 13:1;
29. Cu cât* mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări** sângele legământului, cu care a fost sfințit, și va batjocori pe Duhul harului?
*Evr. 2:3; Evr. 12:25.; **1Cor. 11:29; Evr. 13:20.; Mat. 12:31, 32; Efes. 4:30;
30. Căci știm cine este Cel ce a zis: „A* Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!”, și în altă parte: „Domnul** va judeca pe poporul Său.”
*Deut. 32:35; Rom. 12:19.; **Deut. 32:36; Ps. 50:4; Ps. 135:14;
31. Grozav* lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu!
*Luc. 12:5;
32. Aduceți-vă* aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați**, ați dus o mare luptă de suferințe:
*Gal. 3:4; 2Ioan 1:8.; **Evr. 6:4.; Filip. 1:29, 30; Col. 2:1;
33. pe de o parte, erați puși ca priveliște* în mijlocul ocărilor și necazurilor, și, pe de alta, v-ați făcut părtași** cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi.
*1Cor. 4:9.; **Filip. 1:7; Filip. 4:14; 1Tes. 2:14;
34. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță* și ați primit cu bucurie răpirea** averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care†† dăinuie.
*Filip. 1:7; 2Tim. 1:16.; **Mat. 5:12; Fap. 5:41; Iac. 1:2.; Mat. 6:20; Mat. 19:21; Luc. 12:33; 1Tim. 6:19.; ††Mat. 5:12; Mat. 10:32;
35. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire!
36. Căci* aveți nevoie de răbdare, ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta** ce v-a fost făgăduit.
*Luc. 21:19; Gal. 6:9; Evr. 12:1.; **Col. 3:24; Evr. 9:15; 1Pet. 1:9;
37. „Încă* puțină, foarte puțină vreme”, și „Cel** ce vine va veni și nu va zăbovi.
*Luc. 18:8; 2Pet. 3:9.; **Hab. 2:3, 4;
38. Și cel neprihănit* va trăi prin credință; dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găsește plăcere în el.”
*Rom. 1:17; Gal. 3:11;
39. Noi însă nu suntem din aceia care* dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință** pentru mântuirea sufletului.
*2Pet. 2:20, 21.; **Fap. 16:30, 31; 1Tes. 5:9; 2Tes. 2:14;

Capitolul 11

1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile* nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.
*Rom. 8:24, 25; 2Cor. 4:18; 2Cor. 5:7;
2. Pentru că*, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie.
*Evr. 11:39;
3. Prin credință pricepem că lumea* a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.
*Gen. 1:1; Ps. 33:6; Ioan 1:3; Evr. 1:2; 2Pet. 3:5;
4. Prin credință a adus Abel* lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă**, măcar că este mort.
*Gen. 4:4; 1Ioan 3:12.; **Gen. 4:10;
5. Prin credință a fost mutat Enoh* de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.
*Mat. 23:35; Evr. 12:24; Gen. 5:22, 24;
6. Și, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută.
7. Prin credință Noe*, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, și, plin de o teamă sfântă, a** făcut un chivot ca să-și scape casa; prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință.
*Gen. 6:13, 22.; **1Pet. 3:20.; Rom. 3:22; Rom. 4:13; Filip. 3:9;
8. Prin credință Avraam*, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce.
*Gen. 12:1, 4; Fap. 7:2-4;
9. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în* corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună-moștenitori** cu el ai aceleiași făgăduințe.
*Gen. 12:8; Gen. 13:3, 18; Gen. 18:1, 9.; **Evr. 6:17;
10. Căci el aștepta cetatea* care are temelii tari, al** cărei meșter și ziditor este Dumnezeu.
*Evr. 12:22; Evr. 13:14.; **Evr. 3:4; Apoc. 21:2, 10;
11. Prin credință și Sara*, cu toată vârsta ei trecută, a** primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia Celui ce-i făgăduise.
*Gen. 17:19; Gen. 18:11, 14; Gen. 21:2.; **Luc. 1:36.; Rom. 4:21; Evr. 10:23;
12. De aceea, dintr-un singur om, și încă un om* aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca** stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra.
*Rom. 4:19.; **Gen. 22:17; Rom. 4:18;
13. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat* lucrurile făgăduite; ci** doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ.
*Evr. 11:39.; **Evr. 11:27; Ioan 8:56.; Gen. 23:4; Gen. 47:9; 1Cron. 29:15; Ps. 39:12; Ps. 119:19; 1Pet. 1:17; 1Pet. 2:11;
14. Cei ce vorbesc în felul acesta arată* deslușit că sunt în căutarea unei patrii.
*Evr. 13:14;
15. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea.
16. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este rușine să* Se numească Dumnezeul lor, căci le-a** pregătit o cetate.
*Exod. 3:6, 15; Mat. 22:32; Fap. 7:32.; **Filip. 3:20; Evr. 13:14;
17. Prin credință a adus Avraam* jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare: el, care primise făgăduințele** cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu!
*Gen. 22:1, 9.; **Iac. 2:21;
18. El căruia i se spusese: „În* Isaac vei avea o sămânță care-ți va purta numele!”
*Gen. 21:12; Rom. 9:7;
19. Căci se gândea că Dumnezeu poate* să învie chiar și din morți; și, drept vorbind, ca înviat din morți l-a primit înapoi.
*Rom. 4:17, 19, 21;
20. Prin credință a dat Isaac* lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare.
*Gen. 27:27, 39;
21. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat* pe fiecare din fiii lui Iosif și „s-a** închinat, rezemat pe vârful toiagului său.”
*Gen. 48:5, 16, 20.; **Gen. 47:31;
22. Prin credință a pomenit Iosif*, când i s-a apropiat sfârșitul, de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale.
*Gen. 50:24, 25; Exod. 13:19;
23. Prin credință a fost ascuns Moise* trei luni de părinții lui când s-a născut: pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca** împăratului.
*Exod. 2:2; Fap. 7:20.; **Exod. 1:16, 22;
24. Prin credință Moise*, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui faraon,
*Exod. 2:10, 11;
25. ci a vrut* mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.
*Ps. 84:10;
26. El socotea ocara* lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire**.
*Evr. 13:13.; **Evr. 10:35;
27. Prin credință a* părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului; pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar** fi văzut pe Cel ce este nevăzut.
*Exod. 10:28, 29; Exod. 12:37; Exod. 13:17, 18.; **Evr. 11:13;
28. Prin credință a* prăznuit el Paștile și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei.
*Exod. 12:21, etc.;
29. Prin credință au* trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat s-o treacă, au fost înghițiți.
*Exod. 14:22, 29;
30. Prin credință au căzut zidurile* Ierihonului, după ce au fost ocolite șapte zile.
*Ios. 6:20;
31. Prin credință n-a pierit curva Rahav* împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise** iscoadele cu bunăvoință.
*Ios. 6:23; Iac. 2:25.; **Ios. 2:1;
32. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aș vrea să vorbesc de Ghedeon*, de Barac**, de Samson, de Ieftaie††, de David*†, de Samuel†* și de proroci!
*Jud. 6:11.; **Jud. 4:6.; Jud. 13:24.; ††Jud. 11:1; Jud. 12:7.; *†1Sam. 16:1, 13; 1Sam. 17:45.; †*1Sam. 1:20; 1Sam. 12:20;
33. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au* căpătat făgăduințe, au** astupat gurile leilor,
*2Sam. 7:11, etc..; **Jud. 14:5, 6; 1Sam. 17:34, 35; Dan. 6:22;
34. au* stins puterea focului, au** scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus†† pe fugă oștirile vrăjmașe.
*Dan. 3:25.; **1Sam. 20:1; 1Împ. 19:3; 2Împ. 6:16.; 2Împ. 20:7, etc.; Iov 42:10; Ps. 6:8.; ††Jud. 15:8, 15; 1Sam. 14:13, etc.; 1Sam. 17:51, 52; 2Sam. 8:1, etc.;
35. Femeile* și-au primit înapoi pe morții lor înviați; unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea, și au fost chinuiți**.
*1Împ. 17:22; 2Împ. 4:35.; **Fap. 22:25;
36. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri* și închisoare;
*Gen. 39:20; Ier. 20:2; Ier. 37:15;
37. au* fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul, chinuiți; au murit uciși de sabie, au pribegit** îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți –
*1Împ. 21:13; 2Cron. 24:21; Fap. 7:58; Fap. 14:19.; **2Împ. 1:8; Mat. 3:4.; Zah. 13:4;
38. ei, de care lumea nu era vrednică – au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin* peșteri și prin crăpăturile pământului.
*1Împ. 18:4; 1Împ. 19:9;
39. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați* pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit;
*Evr. 11:2, 13;
40. pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva* mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la** desăvârșire fără noi.
*Evr. 7:22; Evr. 8:6.; **Evr. 5:9; Evr. 12:23; Apoc. 6:11;

Capitolul 12

1. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să* dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să** alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte.
*Col. 3:8; 1Pet. 2:1.; **1Cor. 9:24; Filip. 3:13, 14.; Rom. 12:12; Evr. 10:36;
2. Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care*, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea, și șade** la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
*Luc. 24:26; Filip. 2:8, etc.; 1Pet. 1:11.; **Ps. 110:1; Evr. 1:3, 13; Evr. 8:1; 1Pet. 3:22;
3. Uitați-vă, dar*, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine, pentru ca** nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre.
*Mat. 10:24, 25; Ioan 15:20.; **Gal. 6:9;
4. Voi nu v-ați împotrivit încă* până la sânge, în lupta împotriva păcatului.
*1Cor. 10:13; Evr. 10:32-34;
5. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: „Fiule, nu* disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El.
*Iov 5:17; Prov. 3:11;
6. Căci Domnul pedepsește pe* cine-l iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primește.”
*Ps. 94:12; Ps. 119:75; Prov. 3:12; Iac. 1:12; Apoc. 3:19;
7. Suferiți* pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl?
*Deut. 8:5; 2Sam. 7:14; Prov. 13:24; Prov. 19:18; Prov. 23:13;
8. Dar, dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care* toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii.
*Ps. 73:14; 1Pet. 5:9;
9. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit, și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui* duhurilor, și să trăim?
*Num. 16:22; Num. 27:16; Iov 12:10; Ecl. 12:7; Isa. 42:5; Isa. 57:16; Zah. 12:1;
10. Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine; dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca* să ne facă părtași sfințeniei Lui.
*Lev. 11:44; Lev. 19:2; 1Pet. 1:15, 16;
11. Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, și nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada* dătătoare de pace a neprihănirii.
*Iac. 3:18;
12. Întăriți-vă*, dar, mâinile obosite și genunchii slăbănogiți;
*Iov 4:3, 4; Isa. 35:3;
13. croiți* cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchioapătă să nu se abată din cale, ci** mai degrabă să fie vindecat.
*Prov. 4:26, 27.; **Gal. 6:1;
14. Urmăriți* pacea cu toți și sfințirea, fără** de care nimeni nu va vedea pe Domnul.
*Ps. 34:14; Rom. 12:18; Rom. 14:19; 2Tim. 2:22.; **Mat. 5:8; 2Cor. 7:1; Efes. 5:5;
15. Luați seama* bine ca** nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, și mulți să fie întinați de ea.
*2Cor. 6:1.; **Gal. 5:4.; Deut. 29:18; Evr. 3:12;
16. Vegheați să* nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care** pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut.
*Efes. 5:3; Col. 3:5; 1Tes. 4:3.; **Gen. 35:33;
17. Știți că mai pe urmă, când a vrut* să capete binecuvântarea, n-a** fost primit; pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut s-o schimbe.
*Gen. 27:34, 36, 38.; **Evr. 6:6;
18. Voi nu v-ați apropiat de un munte* care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună,
*Exod. 19:12, 18, 19; Exod. 20:18; Deut. 4:11; Deut. 5:22; Rom. 6:14; Rom. 8:15; 2Tim. 1:7;
19. nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut* să nu li se mai vorbească,
*Exod. 20:19; Deut. 5:5, 25; Deut. 18:16;
20. (pentru că nu puteau suferi porunca aceasta: „Chiar* un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata”.
*Exod. 19:13;
21. Și* priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis: „sunt îngrozit și tremur!”)
*Exod. 19:16;
22. Ci v-ați apropiat de* muntele Sionului, de** cetatea Dumnezeului celui Viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor,
*Gal. 4:26; Apoc. 3:12; Apoc. 21:2, 10.; **Filip. 3:20.; Deut. 3:32; Ps. 68:17; Iuda 1:14;
23. de Biserica celor întâi născuți*, care** sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți†† desăvârșiți,
*Exod. 4:22; Iac. 1:18; Apoc. 14:4.; **Luc. 10:20; Filip. 4:3; Apoc. 13:8.; Gen. 8:25; Ps. 94:2.; ††Filip. 3:12; Evr. 11:40;
24. de Isus, Mijlocitorul* legământului celui nou, și de sângele** stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel.
*Evr. 8:6; Evr. 9:15.; **Exod. 24:8; Evr. 10:22; 1Pet. 1:2.; Gen. 4:10; Evr. 11:4;
25. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește! Căci, dacă* n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri,
*Evr. 2:2, 3; Evr. 3:17; Evr. 10:28, 29;
26. al* cărui glas a clătinat atunci pământul, și care acum a făcut făgăduința aceasta: „Voi mai clătina încă o dată** nu numai pământul, ci și cerul.”
*Exod. 19:18.; **Hag. 2:6;
27. Cuvintele acestea „încă o dată” arată că schimbarea* lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină.
*Ps. 102:26; Mat. 24:35; 2Pet. 3:10; Apoc. 21:1;
28. Fiindcă am primit, dar, o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică,
29. fiindcă Dumnezeul* nostru este „un foc mistuitor”.
*Exod. 24:17; Deut. 4:24; Deut. 9:3; Ps. 50:3; Ps. 97:3; Isa. 66:15; 2Tes. 1:8; Evr. 10:27;

Capitolul 13

1. Stăruiți în dragostea* frățească.
*Rom. 12:10; 1Tes. 4:9; 1Pet. 1:22; 1Pet. 2:17; 1Pet. 3:8; 1Pet. 4:8; 2Pet. 1:7; 1Ioan 3:11, etc.; 1Ioan 4:7, 20, 21;
2. Să nu dați uitării* primirea de oaspeți, căci unii**, prin ea, au găzduit fără să știe pe îngeri.
*Mat. 25:35; Rom. 12:13; 1Tim. 3:2; 1Pet. 4:9.; **Gen. 18:3; Gen. 19:2;
3. Aduceți-vă* aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei; de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup.
*Mat. 25:36; Rom. 12:15; 1Cor. 12:26; Col. 4:18; 1Pet. 3:8;
4. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespurcat, căci* Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari.
*1Cor. 6:9; Gal. 5:19, 21; Efes. 5:5; Col. 3:5, 6; Apoc. 22:15;
5. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă* cu ce aveți, căci El însuși a zis: „Nicidecum n-am** să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”
*Mat. 6:25, 34; Filip. 4:11, 12; 1Tim. 6:6, 8.; **Gen. 28:15; Deut. 31:6, 8; Ios. 1:5; 1Cron. 28:20; Ps. 37:25;
6. Așa că putem zice plini de încredere: „Domnul* este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?”
*Ps. 27:1; Ps. 56:4, 11, 12; Ps. 118:6;
7. Aduceți-vă* aminte de mai marii voștri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le** credința!
*Evr. 13:17.; **Evr. 6:12;
8. Isus Hristos este același* ieri și azi și în veci!
*Ioan 8:58; Evr. 1:12; Apoc. 1:4;
9. * nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine; căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu** prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit.
*Efes. 4:14; Efes. 5:6; Col. 2:4, 8; 1Ioan 4:1.; **Rom. 14:17; Col. 2:16; 1Tim. 4:3;
10. Noi avem* un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în Cort.
*1Cor. 9:13; 1Cor. 10:18;
11. În adevăr, trupurile dobitoacelor al* căror sânge este adus de marele preot în Locul Preasfânt, pentru păcat, „sunt arse de tot afară din tabără.”
*Exod. 29:14; Lev. 4:11, 12, 21; Lev. 6:30; Lev. 9:11; Lev. 16:27; Num. 19:3;
12. De aceea și Isus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele Său, a* pătimit dincolo de poartă.
*Ioan 19:17, 18; Fap. 7:58;
13. Să ieșim, dar, afară din tabără la El și să suferim ocara* Lui.
*Evr. 11:26; 1Pet. 4:14;
14. Căci* noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare.
*Mica 2:10; Filip. 3:20; Evr. 11:10, 16; Evr. 12:22;
15. Prin* El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă** de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui.
*Efes. 5:20; 1Pet. 2:5.; **Lev. 7:12; Ps. 50:14, 23; Ps. 69:30, 31; Ps. 107:22; Ps. 116:17.; Osea 14:2;
16. Și să* nu dați uitării binefacerea și dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe** ca acestea Îi plac.
*Rom. 12:13.; **2Cor. 9:12; Filip. 4:18; Evr. 6:10;
17. Ascultați* de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei** priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos.
*Filip. 2:29; 1Tes. 5:12; 1Tim. 5:17; Evr. 13:7.; **Ezec. 3:17; Ezec. 33:2, 7; Fap. 20:26, 28;
18. Rugați-vă* pentru noi; căci suntem încredințați că avem un cuget bun**, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile.
*Rom. 15:30; Efes. 6:19; Col. 4:3; 1Tes. 5:25; 2Tes. 3:1.; **Fap. 23:1; Fap. 24:16; 2Cor. 1:12;
19. Mai ales* vă rog cu stăruință să faceți lucrul acesta, ca să vă fiu înapoiat mai curând.
*Filim. 1:22;
20. Dumnezeul* păcii, care**, prin sângele legământului celui veșnic, a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor††,
*Rom. 15:33; 1Tes. 5:23.; **Fap. 2:24, 32; Rom. 4:24; Rom. 8:11; 1Cor. 6:14; 1Cor. 15:15; 2Cor. 4:14; Gal. 1:1; Col. 2:12; 1Tes. 1:10; 1Pet. 1:21.; Isa. 40:11; Ezec. 34:23; Ezec. 37:24; Ioan 10:11, 14; 1Pet. 2:25; 1Pet. 5:4.; ††Zah. 9:11; Evr. 10:29;
21. * vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze** în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.
*2Tes. 2:17; 1Pet. 5:10.; **Filip. 2:13.; Gal. 1:5; 2Tim. 4:18; Apoc. 1:6;
22. Vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, căci* v-am scris pe scurt.
*1Pet. 5:12;
23. Să știți că fratelui* Timotei i s-a dat drumul**. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd.
*1Tes. 3:2.; **1Tim. 6:12;
24. Spuneți sănătate tuturor mai marilor* voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate.
*Evr. 13:7, 17;
25. Harul* să fie cu voi cu toți! Amin.
*Tit 3:15;