Întâia epistolă sobornicească a lui Petru

[1 2 3 4 5]

Capitolul 1

1. Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin* Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia,
*Ioan 7:35; Fap. 2:5, 9, 10; Iac. 1:1;
2. după* știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin** sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul†† și pacea*† să vă fie înmulțite!
*Efes. 1:4; 1Pet. 2:9.; **Rom. 8:29; Rom. 11:2.; 2Tes. 2:13.; ††Evr. 10:22; Evr. 12:24.; *†Rom. 1:7; 2Pet. 1:2; Iuda 1:2;
3. Binecuvântat* să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după** îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin†† învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde vie
*2Cor. 1:3; Efes. 1:3.; **Tit 3:5.; Ioan 3:3, 5; Iac. 1:18.; ††1Cor. 15:20; 1Tes. 4:14; 1Pet. 3:21;
4. și la o moștenire nestricăcioasă* și neîntinată, și care nu se poate veșteji, păstrată** în ceruri pentru voi.
*1Pet. 5:4.; **Col. 1:5; 2Tim. 4:8;
5. Voi* sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!
*Ioan 10:28, 29; Ioan 17:11, 12, 15; Iuda 1:1;
6. În* ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru** puțină vreme, prin felurite încercări,
*Mat. 5:12; Rom. 12:12; 2Cor. 6:10; 1Pet. 4:13.; **2Cor. 4:17; 1Pet. 5:10;
7. pentru ca încercarea* credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, și care totuși este încercat** prin foc, să aibă ca urmare lauda††, slava și cinstea, la arătarea lui Isus Hristos,
*Iac. 1:2.; **Iac. 1:3, 12; 1Pet. 4:12.; Iov 23:10; Ps. 66:10; Prov. 17:3; Isa. 48:10; Zah. 13:9; 1Cor. 3:13.; ††Rom. 2:7, 10; 1Cor. 4:5; 2Tes. 1:7-12;
8. pe* care voi Îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în** El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită,
*1Ioan 4:20.; **Ioan 20:29; 2Cor. 5:7; Evr. 11:1, 27;
9. pentru că veți dobândi, ca sfârșit* al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre.
*Rom. 6:22;
10. Prorocii, care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din* mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare.
*Gen. 49:10; Dan. 2:44; Hag. 2:7; Zah. 6:12; Mat. 13:17; Luc. 10:24; 2Pet. 1:19-21;
11. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul* lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile** lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate.
*1Pet. 3:19; 2Pet. 1:21.; **Ps. 22:6; Isa. 53:3, etc.; Dan. 9:26; Luc. 24:25, 26, 44, 46; Ioan 12:41; Fap. 26:22, 23;
12. Lor* le-a fost descoperit că nu** pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care†† chiar îngerii doresc să privească.
*Dan. 9:24; Dan. 12:9, 13.; **Evr. 11:13, 39, 40.; Fap. 2:4.; ††Exod. 25:20; Dan. 8:13; Dan. 15:5, 6; Efes. 3:10;
13. De aceea, încingeți-vă* coapsele minții voastre, fiți** treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos.
*Luc. 12:35; Efes. 6:14.; **Luc. 21:34; Rom. 13:13; 1Tes. 5:6, 8; 1Pet. 4:7; 1Pet. 5:8.; Luc. 17:30; 1Cor. 1:7; 2Tes. 1:7;
14. Ca niște copii ascultători, nu* vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în** neștiință.
*Rom. 12:2; 1Pet. 4:2.; **Fap. 17:30; 1Tes. 4:5;
15. Ci*, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră.
*Luc. 1:74, 75; 2Cor. 7:1; 1Tes. 4:3, 4, 7; Evr. 12:14; 2Pet. 3:11;
16. Căci este scris: „Fiți* sfinți, căci Eu sunt sfânt”.
*Lev. 11:44; Lev. 19:2; Lev. 20:7;
17. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce* judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă** cu frică în timpul pribegiei voastre;
*Deut. 10:17; Fap. 10:34; Rom. 2:11.; **2Cor. 7:1; Filip. 2:12; Evr. 12:28.; 2Cor. 5:6; Evr. 11:13; 1Pet. 2:11;
18. căci știți că* nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care-l moșteniserăți** de la părinții voștri,
*1Cor. 6:20; 1Cor. 7:23.; **Exod. 20:18; 1Pet. 4:3;
19. ci cu* sângele scump al lui Hristos, Mielul** fără cusur și fără prihană.
*Fap. 20:28; Efes. 1:7; Evr. 9:12, 14; Apoc. 5:9.; **Ezec. 12:5; Isa. 53:7; Ioan 1:29, 36; 1Cor. 5:7;
20. El* a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la** sfârșitul vremurilor pentru voi
*Rom. 3:25; Rom. 16:25, 26; Efes. 3:9, 11; Col. 1:26; 2Tim. 1:9, 10; Tit 1:2, 3; Apoc. 13:8.; **Gal. 4:4; Efes. 1:10; Evr. 1:2; Evr. 9:26;
21. care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu care L-a* înviat din morți și I-a** dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.
*Fap. 2:24.; **Mat. 28:18; Fap. 2:33; Fap. 3:13; Efes. 1:20; Filip. 2:9; Evr. 2:9; 1Pet. 3:22;
22. Deci* ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățat sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste** de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată inima;
*Fap. 15:9.; **Rom. 12:9, 10; 1Tes. 4:9; 1Tim. 1:5; Evr. 13:1; 1Pet. 2:17; 1Pet. 3:8; 1Pet. 4:8; 2Pet. 1:7; 1Ioan 3:18; 1Ioan 4:7, 21;
23. fiindcă* ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin** Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac.
*Ioan 1:13; Ioan 3:5.; **Iac. 1:18; 1Ioan 3:9;
24. Căci* orice făptură este ca iarba, și toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă, și floarea cade jos,
*Ps. 103:15; Isa. 40:6; Isa. 51:12; Iac. 1:10;
25. dar* Cuvântul Domnului rămâne în veac. Și** acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.
*Ps. 102:12, 26; Isa. 40:8; Luc. 16:17.; **Ioan 1:1, 14; 1Ioan 1:1, 3;

Capitolul 2

1. Lepădați*, dar, orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire;
*Efes. 4:22, 25, 31; Col. 3:8; Evr. 12:1; Iac. 1:21; Iac. 5:9; 1Pet. 4:2;
2. și, ca* niște prunci născuți de curând, să doriți laptele** duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire,
*Mat. 18:3; Mar. 10:15; Rom. 6:4; 1Cor. 14:20; 1Pet. 1:23.; **1Cor. 3:2; Evr. 5:12, 13;
3. dacă ați gustat* în adevăr că bun este Domnul.
*Ps. 34:8; Evr. 6:5;
4. Apropiați-vă de El, Piatra vie lepădată* de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu.
*Ps. 108:22; Mat. 21:42; Fap. 4:11;
5. Și* voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă** duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe†† duhovnicești, plăcute*† lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.
*Efes. 2:21, 22.; **Evr. 3:6.; Isa. 61:6; Isa. 66:21; 1Pet. 2:9.; ††Osea 14:2; Mal. 1:11; Rom. 12:11; Evr. 13:15, 16.; *†Filip. 4:18; 1Pet. 4:11;
6. Căci este scris în Scriptură: „Iată* că pun în Sion o Piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine.”
*Isa. 28:16; Rom. 9:32;
7. Cinstea aceasta este, dar, pentru voi care ați crezut! Dar pentru cei necredincioși, „Piatra* pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului”,
*Ps. 118:22; Mat. 21:42; Fap. 4:11;
8. și „o Piatră* de poticnire și o Stâncă de cădere”. Ei** se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, și la aceasta sunt rânduiți.
*Isa. 8:14; Luc. 2:34; Rom. 9:33.; **1Cor. 1:23.; Exod. 9:16; Rom. 9:22; 1Tes. 5:9; Iuda 1:4;
9. Voi însă sunteți o seminție* aleasă, o preoție** împărătească, un neam sfânt, un popor†† pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie*† al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;
*Deut. 10:15; 1Pet. 1:2.; **Exod. 19:5, 6; Apoc. 1:6; Apoc. 5:10.; Ioan 17:19; 1Cor. 3:17; 2Tim. 1:9.; ††Deut. 4:20; Deut. 7:6; Deut. 14:2; Deut. 26:18, 19; Fap. 20:28; Efes. 1:14; Tit 2:14.; *†Fap. 26:18; Efes. 5:8; Col. 1:13; 1Tes. 5:4, 5;
10. pe voi, care* odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare.
*Osea 1:9, 10; Osea 2:23; Rom. 9:25;
11. Preaiubiților, vă sfătuiesc ca* pe niște străini și călători, să** vă feriți de poftele firii pământești, care se războiesc cu sufletul.
*1Cron. 29:15; Ps. 39:12; Ps. 119:19; Evr. 11:13; 1Pet. 1:17.; **Rom. 13:14; Gal. 5:16.; Iac. 4:1;
12. Să aveți* o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin** faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.
*Rom. 12:17; 2Cor. 8:21; Filip. 2:15; Tit 2:8; 1Pet. 3:16.; **Mat. 5:16.; Luc. 19:44;
13. Fiți supuși* oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor,
*Mat. 22:21; Rom. 13:1; Tit 3:1;
14. cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să* pedepsească pe făcătorii de rele și să** laude pe cei ce fac bine.
*Rom. 13:4.; **Rom. 13:3;
15. Căci voia lui Dumnezeu este ca*, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști.
*Tit 2:8; 1Pet. 2:12;
16. Purtați-vă ca* niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi** ai lui Dumnezeu.
*Gal. 5:1, 13.; **1Cor. 7:22;
17. Cinstiți* pe toți oamenii, iubiți** pe frați; temeți-vă de Dumnezeu; dați cinste împăratului!
*Rom. 12:10; Filip. 2:23.; **Evr. 13:1; 1Pet. 1:22.; Prov. 24:21; Mat. 22:21; Rom. 13:7;
18. Slugilor*, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit.
*Efes. 6:5; Col. 3:22; 1Tim. 6:1; Tit 2:9;
19. Căci este un lucru plăcut* dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept.
*Mat. 5:10; Rom. 13:5;
20. În adevăr, ce* fală este să suferiți cu răbdare să fiți pălmuiți, când ați făcut rău? Dar, dacă suferiți cu răbdare, când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu.
*1Pet. 3:14; 1Pet. 3:14; 1Pet. 4:14, 15;
21. Și la* aceasta ați fost chemați; fiindcă și Hristos** a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui.
*Mat. 16:24; Fap. 14:22; 1Tes. 3:3; 2Tim. 3:12.; **1Pet. 3:18.; Ioan 13:15; Filip. 2:5; 1Ioan 2:6;
22. „El* n-a făcut păcat, și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug.”
*Isa. 53:9; Luc. 23:41; Ioan 8:46; 2Cor. 5:21; Evr. 4:15;
23. Când* era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; și, când era chinuit, nu amenința, ci Se** supunea dreptului Judecător.
*Isa. 53:7; Mat. 27:39; Ioan 8:48, 49; Evr. 12:3.; **Luc. 23:46;
24. El* a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca** noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați.
*Isa. 53:4, 5, 6, 11; Mat. 8:17; Evr. 9:28.; **Rom. 6:2, 11; Rom. 7:6.; Isa. 53:5;
25. Căci erați* ca niște oi rătăcite. Dar acum v-ați întors la** Păstorul și Episcopula sufletelor voastre.
aSau: priveghetorul
*Isa. 53:6; Ezec. 34:6.; **Ezec. 34:23; Ezec. 37:24; Ioan 10:11, 14, 16; Evr. 13:20; 1Pet. 5:4;

Capitolul 3

1. Tot astfel, nevestelor*, fiți supuse și voi bărbaților voștri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt**, prin purtarea nevestelor lor,
*1Cor. 14:34; Efes. 5:22; Col. 3:18; Tit 2:5.; **1Cor. 7:16.; Mat. 18:15; 1Cor. 9:19-22;
2. când vă vor vedea* felul vostru de trai: curat și în temere.
*1Pet. 2:12;
3. Podoaba* voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor,
*1Tim. 2:9; Tit 2:3, etc.;
4. ci să fie omul* ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu.
*Ps. 45:13; Rom. 2:29; Rom. 7:22; 2Cor. 4:16;
5. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor;
6. ca Sara, care asculta pe Avraam și-l numea* „domnul ei”. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva.
*Gen. 18:12;
7. Bărbaților, purtați-vă și voi*, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca** unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.
*1Cor. 7:3; Efes. 5:25; Col. 3:19.; **1Cor. 12:23; 1Tes. 4:4.; Iov 42:8; Mat. 5:23, 24; Mat. 18:19;
8. Încolo, toți* să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații**, miloși, smeriți.
*Rom. 12:16; Rom. 15:5; Filip. 3:16.; **Rom. 12:10; Evr. 13:1; 1Pet. 2:17.; Efes. 4:32; Col. 3:12;
9. Nu întoarceți* rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați: să** moșteniți binecuvântarea.
*Prov. 17:13; Prov. 20:22; Mat. 5:39; Rom. 12:14, 17; 1Cor. 4:12; 1Tes. 5:15.; **Mat. 25:34;
10. „Căci cine* iubește viața și vrea să vadă zile bune să-și** înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare,
*Ps. 34:12, etc..; **Iac. 1:26; 1Pet. 2:1, 22; Apoc. 14:5;
11. să se depărteze* de rău și să facă binele, să** caute pacea și s-o urmărească.
*Ps. 37:27; Isa. 1:16, 17; 3Ioan 1:11.; **Rom. 12:18; Rom. 14:19; Evr. 12:14;
12. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți, și* urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul.”
*Ioan 9:31; Iac. 5:16;
13. Și* cine vă va face rău, dacă sunteți plini de râvnă pentru bine?
*Prov. 16:7; Rom. 8:28;
14. Chiar* dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveți** nicio teamă de ei și nu vă tulburați!
*Mat. 5:10-12; Iac. 1:12; 1Pet. 2:19; 1Pet. 4:14.; **Isa. 8:12, 13; Ier. 1:8; Ioan 14:1, 27;
15. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiți totdeauna gata* să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândețe și teamă,
*Ps. 119:46; Fap. 4:8; Col. 4:6; 2Tim. 2:25;
16. având* un cuget curat; pentru ca** cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău.
*Evr. 13:18.; **Tit 2:8; 1Pet. 2:12;
17. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul!
18. Hristos, de asemenea, a suferit o dată* pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât** în trup, dar a fost înviat†† în duh,
*Rom. 5:6; Evr. 9:26, 28; 1Pet. 2:21; 1Pet. 4:1.; **2Cor. 13:4.; Col. 1:21, 22.; ††Rom. 1:4; Rom. 8:11;
19. în care S-a dus să propovăduiască* duhurilor din** închisoare,
*1Pet. 1:12; 1Pet. 4:6.; **Isa. 42:7; Isa. 49:9; Isa. 61:1;
20. care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare*, în zilele lui Noe, când se făcea corabia** în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume opt.
*Gen. 6:3, 5, 13.; **Evr. 11:7.; Gen. 7:7; Gen. 8:18; 2Pet. 2:5;
21. Icoana* aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățare de întinăciunile** trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea†† lui Isus Hristos,
*Efes. 5:26.; **Tit 3:5.; Rom. 10:10.; ††1Pet. 1:3;
22. care* stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce S-a înălțat la cer și Și-a supus** îngerii, stăpânirile și puterile.
*Ps. 110:1; Rom. 8:34; Efes. 1:20; Col. 3:1; Evr. 1:3.; **Rom. 8:38; 1Cor. 15:24; Efes. 1:21;

Capitolul 4

1. Astfel, dar, fiindcă Hristos* a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Căci cel** ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul;
*1Pet. 3:18.; **Rom. 6:2, 7; Gal. 5:24; Col. 3:3, 5;
2. pentru ca*, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască** după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.
*Rom. 14:7; 1Pet. 2:1.; **Gal. 2:20; 1Pet. 1:14.; Ioan 1:13; Rom. 6:11; 2Cor. 5:15; Iac. 1:18;
3. Ajunge*, în adevăr, că în trecut ați** făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite.
*Ezec. 44:6; Ezec. 45:9; Fap. 17:30.; **Efes. 2:2; Efes. 4:17; 1Tes. 4:5; Tit 3:3; 1Pet. 1:14;
4. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc*.
*Fap. 13:45; Fap. 18:6; 1Pet. 3:16;
5. Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să* judece viii și morții.
*Fap. 10:42; Fap. 17:31; Rom. 14:10, 12; 1Cor. 15:51, 52; 2Tim. 4:1; Iac. 5:9;
6. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită* Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh.
*1Pet. 3:19;
7. Sfârșitul* tuturor lucrurilor este aproape. Fiți** înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii.
*Mat. 24:13, 14; Rom. 13:12; Filip. 4:5; Evr. 10:25; Iac. 5:8; 2Pet. 3:9, 11; 1Ioan 2:18.; **Mat. 26:41; Luc. 21:34; Col. 4:2; 1Pet. 1:13; 1Pet. 5:8;
8. Mai* presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci** dragostea acoperă o sumedenie de păcate.
*Col. 3:14; Evr. 13:1.; **Prov. 10:12; 1Cor. 13:6; Iac. 5:20;
9. Fiți* primitori de oaspeți între voi, fără** cârtire.
*Rom. 12:13; Evr. 13:2.; **2Cor. 9:7; Filip. 2:14; Filim. 1:14;
10. Ca niște* buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi** să slujească altora după darul pe care l-a primit.
*Rom. 12:6; 1Cor. 4:7.; **Mat. 24:45; Mat. 25:14, 21; Luc. 12:42; 1Cor. 4:1, 2; Tit 1:7.; 1Cor. 12:4; Efes. 4:11;
11. Dacă* vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă** slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia†† este slava și puterea în vecii vecilor! Amin.
*Ier. 23:22.; **Rom. 12:6-8; 1Cor. 3:10.; Efes. 5:20; 1Pet. 2:5.; ††1Tim. 6:16; 1Pet. 5:11; Apoc. 1:6;
12. Preaiubiților, nu vă mirați de încercarea* de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi;
*1Cor. 3:13; 1Pet. 1:7;
13. dimpotrivă*, bucurați-vă, întrucât aveți parte** de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă înveseliți și la arătarea slavei Lui.
*Fap. 5:41; Iac. 1:2.; **Rom. 8:17; 2Cor. 1:7; 2Cor. 4:10; Filip. 3:10; Col. 1:24; 2Tim. 2:12; 1Pet. 5:1, 10; Apoc. 1:9.; 1Pet. 1:5, 6;
14. Dacă* sunteți batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi**.
*Mat. 5:11; 2Cor. 12:10; Iac. 1:12; 1Pet. 2:19, 20; 1Pet. 3:14.; **1Pet. 2:12; 1Pet. 3:16;
15. Nimeni* din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț, sau ca făcător de rele, sau** ca unul care se amestecă în treburile altuia.
*1Pet. 2:20.; **1Tes. 4:11; 1Tim. 5:13;
16. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci* să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta.
*Fap. 5:41;
17. Căci suntem în clipa când* judecata stă să înceapă de la Casa lui Dumnezeu. Și, dacă** începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?
*Isa. 10:12; Ier. 25:29; Ier. 49:12; Ezec. 9:6; Mal. 3:5.; **Luc. 23:31.; Luc. 10:12, 14;
18. Și*, dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos?
*Prov. 11:13; Luc. 23:31;
19. Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și* încredințeze sufletele credinciosului Ziditor și să facă ce este bine.
*Ps. 31:5; Luc. 23:46; 2Tim. 1:12;

Capitolul 5

1. Sfătuiesc pe prezbiteriia* dintre voi, eu, care sunt un prezbiterb ca și ei, un martor** al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită:
aSau: bătrâni
aSau: bătrân
*Filim. 1:9.; **Luc. 24:48; Fap. 1:8, 22; Fap. 5:32; Fap. 10:39.; Rom. 8:17, 18; Apoc. 1:9;
2. păstoriți* turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu** de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine.
*Ioan 21:15-17; Fap. 20:28.; **1Cor. 9:17.; 1Tim. 3:3, 8; Tit 1:7;
3. Nu ca și cum ați* stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire**, ci făcându-vă pilde turmei.
*Ezec. 34:4; Mat. 20:25, 26; 1Cor. 3:9; 2Cor. 1:24.; **Ps. 33:12; Ps. 74:2.; Filip. 3:17; 2Tes. 3:9; 1Tim. 4:12; Tit 2:7;
4. Și când Se va arăta Păstorul* cel mare, veți căpăta cununa** care nu se poate veșteji, a slavei.
*Evr. 13:20.; **1Cor. 9:25; 2Tim. 4:8; Iac. 1:12.; 1Pet. 1:4;
5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți, în legăturile voastre, să fiți* împodobiți cu smerenie. Căci „Dumnezeu** stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har.”
*Rom. 12:10; Efes. 5:21; Filip. 2:3.; **Iac. 4:6.; Isa. 57:15; Isa. 66:2;
6. Smeriți-vă*, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe.
*Iac. 4:10;
7. Și aruncați asupra Lui toate* îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi.
*Ps. 37:5; Ps. 55:22; Mat. 6:25; Luc. 12:11, 22; Filip. 4:6; Evr. 13:5;
8. Fiți* treji și vegheați! Pentru că** potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită.
*Luc. 21:34, 36; 1Tes. 5:6; 1Pet. 4:7.; **Iov 1:7; Iov 2:2; Luc. 22:31; Apoc. 12:12;
9. Împotriviți-vă* lui tari în credință, știind** că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi.
*Efes. 6:11, 13; Iac. 4:7.; **Fap. 14:22; 1Tes. 3:3; 2Tim. 3:12; 1Pet. 2:21;
10. Dumnezeul oricărui har, care* v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină** vreme, vă va desăvârși, vă va întări††, vă va da putere și vă va face neclintiți.
*1Cor. 1:9; 1Tim. 6:12.; **2Cor. 4:17; 1Pet. 1:6.; Evr. 13:21; Iuda 1:24.; ††2Tes. 2:17; 2Tes. 3:3;
11. A Lui* să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin.
*1Pet. 4:11; Apoc. 1:6;
12. V-am scris* aceste puține rânduri prin Silvan**, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit.
*2Cor. 1:19.; **Evr. 13:22.; Fap. 20:24; 1Cor. 15:1; 2Pet. 1:12;
13. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu*, fiul meu.
*Fap. 12:12, 25;
14. Spuneți-vă sănătate* unii altora cu o sărutare de dragoste.
Pacea** să fie cu voi cu toți care sunteți în Hristos Isus! Amin.
*Rom. 16:16; 1Cor. 16:20; 2Cor. 13:12; 1Tes. 5:26.; **Efes. 6:23;