A doua epistolă sobornicească a lui Petru

[1 2 3]

Capitolul 1

1. Simona Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același* preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos:
aSau: Simeon
*Rom. 1:12; 2Cor. 4:13; Efes. 4:5; Tit 1:4;
2. Harul* și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos!
*Dan. 4:1; Dan. 6:25; 1Pet. 1:2; Iuda 1:2;
3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin* cunoașterea Celui ce** ne-a chemat prin slava și puterea Lui,
*Ioan 17:3.; **1Tes. 2:12; 1Tes. 4:7; 2Tes. 2:14; 2Tim. 1:9; 1Pet. 2:9; 1Pet. 3:9;
4. prin* care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași** firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.
*2Cor. 7:1.; **2Cor. 3:18; Efes. 4:24; Evr. 12:10; 1Ioan 3:2.; 2Pet. 2:18, 20;
5. De aceea, dați-vă* și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta; cu fapta, cunoștința**;
*2Pet. 3:18.; **1Pet. 3:7;
6. cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
7. cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea de frați*, iubirea de oameni.
*Gal. 6:10; 1Tes. 3:12; 1Tes. 5:15; 1Ioan 4:21;
8. Căci, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici* neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos.
*Ioan 15:2; Tit 3:14;
9. Dar cine nu are aceste lucruri este* orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat** de vechile lui păcate.
*1Ioan 2:9, 11.; **Efes. 5:26; Evr. 9:14; 1Ioan 1:7;
10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să* vă întăriți chemarea și alegerea voastră; căci, dacă faceți lucrul acesta, nu veți** aluneca niciodată.
*1Ioan 3:19.; **2Pet. 3:17;
11. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în Împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos.
12. De aceea, voi* fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar** că le știți și sunteți tari în adevărul pe care-l aveți.
*Rom. 15:14, 15; Filip. 3:1; 2Pet. 3:1; 1Ioan 2:21; Iuda 1:5.; **1Pet. 5:12; 2Pet. 3:17;
13. Dar socotesc că este drept, cât* voi mai fi în cortul acesta, să** vă țin treji aducându-vă aminte;
*2Cor. 5:1, 4.; **2Pet. 3:1;
14. căci știu* că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul** nostru Isus Hristos.
*Deut. 4:21, 22; Deut. 31:14; 2Tim. 4:6.; **Ioan 21:18, 19;
15. Îmi voi da osteneala, dar, ca, și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri.
16. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme* meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut** noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui.
*1Cor. 1:17; 1Cor. 2:1, 5; 2Cor. 2:17; 2Cor. 4:2.; **Mat. 17:1, 2; Mar. 9:2; Ioan 1:14; 1Ioan 1:1; 1Ioan 4:14;
17. Căci El* a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.”
*Mat. 3:17; Mat. 17:5; Mar. 1:11; Mar. 9:7; Luc. 3:22; Luc. 9:35;
18. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele* cel sfânt.
*Exod. 3:5; Ios. 5:15; Mat. 17:6;
19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare; la care bine faceți că luați aminte, ca la o* lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă și va răsări luceafărul** de dimineață în inimile voastre.
*Ps. 119:105; Ioan 5:35.; **2Cor. 4:4, 6; Apoc. 2:28; Apoc. 22:16;
20. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio* prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură.
*Rom. 12:6;
21. Căci nicio* prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci** oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt.
*2Tim. 3:16; 1Pet. 1:11.; **2Sam. 23:2; Luc. 1:70; Fap. 1:16; Fap. 3:18;

Capitolul 2

1. În norod s-au ridicat* și proroci mincinoși, cum și** între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care†† i-a răscumpărat și vor face*† să cadă asupra lor o pierzare năprasnică.
*Deut. 13:1.; **Mat. 24:41; Fap. 20:30; 1Cor. 11:19; 1Tim. 4:1; 2Tim. 3:1-5; 1Ioan 4:1; Iuda 1:18.; Iuda 1:4.; ††1Cor. 6:20; Col. 3:13; Efes. 1:7; Evr. 10:29; 1Pet. 1:18; Apoc. 5:9.; *†Filip. 3:19;
2. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Și, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău.
3. În* lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig** de la voi. Dar osânda îi paște de multă vreme, și pierzarea lor nu dormitează.
*Rom. 16:18; 2Cor. 12:17, 18; 1Tim. 6:5; Tit 1:11.; **2Cor. 2:17; 2Pet. 1:16.; Deut. 32:35; Iuda 1:4, 15;
4. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe* îngerii care** au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată;
*Iov 4:18; Iuda 1:6.; **Ioan 8:44; 1Ioan 3:8.; Luc. 8:31; Apoc. 20:2, 3;
5. dacă n-a cruțat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe*, acest propovăduitor** al neprihănirii, împreună cu alți șapte inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți;
*Gen. 7:1, 7, 23; Evr. 11:7; 1Pet. 3:20.; **1Pet. 3:19.; 2Pet. 3:6;
6. dacă a osândit El la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile* Sodoma și Gomora, ca să slujească** de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire,
*Gen. 19:24; Deut. 29:23; Iuda 1:7.; **Num. 26:10;
7. și* dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați;
*Gen. 19:16;
8. (căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, din pricina celor ce vedea* și auzea din faptele lor nelegiuite)
*Ps. 119:139, 158; Ezec. 9:4;
9. înseamnă că Domnul știe* să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți, ca să fie pedepsiți în ziua judecății:
*Ps. 34:17, 19; 1Cor. 10:13;
10. mai ales pe* cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea.
Ca niște îndrăzneți** și încăpățânați ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile,
*Iuda 1:4, 7, 8, 10, 16.; **Iuda 1:8;
11. pe când îngerii*, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor.
*Iuda 1:9;
12. Dar aceștia, ca* niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor
*Ier. 12:3; Iuda 1:10;
13. și* își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri** ziua în amiaza mare. Ca niște întinați și spurcați, se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste, când ospăteazㆆ împreună cu voi.
*Filip. 3:19.; **Rom. 13:13.; Iuda 1:12.; ††1Cor. 11:20, 21;
14. Le scapără ochii de preacurvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au* inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați!
*Iuda 1:11;
15. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam*, fiul lui Bosor, care a iubit plata fărădelegii.
*Num. 22:5, 7, 21, 23, 28; Iuda 1:11;
16. Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege: o măgăriță necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului.
17. Oamenii aceștia* sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună; lor le este păstrată negura întunericului.
*Iuda 1:12, 13;
18. Ei vorbesc* cu trufie lucruri de nimic, momesc, cu poftele cărnii și cu desfrânări, pe cei ce de abia** au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire.
*Iuda 1:16; Fap. 2:40.; **2Pet. 1:4; 2Pet. 2:20;
19. Le făgăduiesc slobozenia*, în timp ce ei înșiși sunt robi** ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit.
*Gal. 5:13; 1Pet. 2:16.; **Ioan 8:34; Rom. 6:16;
20. În adevăr, dacă*, după ce au** scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi.
*Mat. 12:45; Luc. 71:26; Evr. 6:4, etc.; Evr. 10:26, 27.; **2Pet. 1:4; 2Pet. 2:18.; 2Pet. 1:2;
21. Ar fi fost mai* bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată.
*Luc. 12:47, 48; Ioan 9:41; Ioan 15:22;
22. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: „Câinele* s-a întors la ce vărsase” și „scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă.”
*Prov. 26:11;

Capitolul 3

1. Preaiubiților, aceasta este a doua epistolă pe care v-o scriu. În amândouă caut să vă trezesc* mintea sănătoasă, prin înștiințări,
*2Pet. 1:13;
2. ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și* de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri.
*Iuda 1:17;
3. Înainte* de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi** după poftele lor
*1Tim. 4:1; 2Tim. 3:1; Iuda 1:18.; **2Pet. 2:10;
4. și vor zice: „Unde* este făgăduința venirii Lui? Căci, de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii!”
*Isa. 5:19; Ier. 17:15; Ezec. 12:22, 27; Mat. 24:48; Luc. 12:45;
5. Căci înadins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos* prin** Cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei
*Gen. 1:6, 9; Ps. 33:6; Evr. 11:3.; **Ps. 24:2; Ps. 136:6; Col. 1:17;
6. și că* lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.
*Gen. 7:11; Gen. 21-23; 2Pet. 2:5;
7. Iar cerurile* și pământul de acum sunt păzite și păstrate, prin același cuvânt, pentru focul** din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți.
*2Pet. 3:10.; **Mat. 25:41; 2Tes. 1:8;
8. Dar, preaiubiților, să nu uitați un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o* mie de ani, și o mie de ani sunt ca o zi.
*Ps. 90:4;
9. Domnul nu* întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă** răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci†† toți să vină la pocăință.
*Hab. 2:3; Evr. 10:37.; **Isa. 30:18; 1Pet. 3:20; 2Pet. 3:15.; Ezec. 18:23, 32; Ezec. 33:11.; ††Rom. 2:4; 1Tim. 2:4;
10. Ziua Domnului însă va* veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile** vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură, și pământul, cu tot ce este pe el, va arde.
*Mat. 24:43; Luc. 12:39; 1Tes. 5:2; Apoc. 3:3; Apoc. 16:15.; **Ps. 102:26; Isa. 51:6; Mat. 24:35; Mar. 13:31; Rom. 8:12; Evr. 1:11; Apoc. 20:11; Apoc. 21:1;
11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o* purtare sfântă și evlavioasă,
*1Pet. 1:15;
12. așteptând* și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor** pieri, și trupurile cerești se vor topi de căldura focului?
*1Cor. 1:7; Tit 2:13.; **Ps. 50:3; Isa. 34:4.; Mica 1:4; 2Pet. 3:10;
13. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri* noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea.
*Isa. 65:17; Isa. 66:22; Apoc. 21:1, 27;
14. De aceea, preaiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să* fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace.
*1Cor. 1:8; 1Cor. 15:58; Filip. 1:10; 1Tes. 3:13; 1Tes. 5:23;
15. Să credeți că îndelunga* răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preaiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui,
*Rom. 2:4; 1Pet. 3:20; 2Pet. 3:9;
16. ca și în toate epistolele lui, când vorbește* despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.
*Rom. 8:19; 1Cor. 15:24; 1Tes. 4:15;
17. Voi deci, preaiubiților, știind mai dinainte aceste* lucruri, păziți-vă** ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria;
*Mar. 13:23; 2Pet. 1:12.; **Efes. 4:14; 2Pet. 1:10, 11; 1Pet. 2:18;
18. ci* creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui** să fie slava, acum și în ziua veșniciei. Amin.
*Efes. 4:15; 1Pet. 2:2.; **2Tim. 4:18; Apoc. 1:6;