Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan

[1 2 3 4 5]

Capitolul 1

1. Ce* era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce** am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieții –
*Ioan 1:1; 1Ioan 2:13.; **Ioan 1:14; 2Pet. 1:16; 1Ioan 4:14.; Luc. 24:39; Ioan 20, 27;
2. pentru că viața* a fost arătată**, și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și†† vă vestim viața veșnică, viață care*† era la Tatăl și care ne-a fost arătată –
*Ioan 1:4; Ioan 11:25; Ioan 14:6.; **Rom. 16, 26; 1Tim. 3:16; 1Ioan 3:5.; Ioan 21:24; Fap. 2:32.; ††1Ioan 5:20.; *†Ioan 1:1, 2;
3. deci ce* am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia** noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos.
*Fap. 4:20.; **Ioan 17:21; 1Cor. 1:9; 1Ioan 2:24;
4. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria* voastră să fie deplină.
*Ioan 15:11; Ioan 16:24; 2Ioan 1:12;
5. Vestea*, pe care am auzit-o de la El și pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu** e lumină, și în El nu este întuneric.
*1Ioan 3:11.; **Ioan 1:9; Ioan 8:12; Ioan 9:5; Ioan 12:35, 36;
6. Dacă* zicem că avem părtășie cu El, și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul.
*2Cor. 6:14; 1Ioan 2:4;
7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții; și sângele* lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat.
*1Cor. 6:11; Efes. 1:7; Evr. 9:14; 1Pet. 1:19; 1Ioan 2:2; Apoc. 1:5;
8. Dacă* zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, și** adevărul nu este în noi.
*1Împ. 8:46; 2Cron. 6:36; Iov 9:2; Iov 15:14; Iov 25:4; Prov. 20:9; Ecl. 7:20; Iac. 3:2.; **1Ioan 2:4;
9. Dacă* ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să** ne curețe de orice nelegiuire.
*Ps. 32:5; Prov. 28:13.; **Ps. 5:2; 1Ioan 1:7;
10. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvântul Lui nu este în noi.

Capitolul 2

1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem* la Tatăl un Mijlocitora, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.
aSau: Advocat. Greacă: Paraclet, adică apărător, ajutor
*Rom. 8:31; 1Tim. 2:5; Evr. 7:25; Evr. 9:24;
2. El este* jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci** pentru ale întregii lumi.
*Rom. 3:25; 2Cor. 5:18; 1Ioan 1:7; 1Ioan 4:10.; **Ioan 1:29; Ioan 4:42; Ioan 11:51, 52; 1Ioan 4:14;
3. Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui.
4. Cine* zice: „Îl cunosc”, și nu păzește poruncile Lui, este** un mincinos, și adevărul nu este în el.
*1Ioan 1:6; 1Ioan 4:20.; **1Ioan 1:8;
5. Dar cine* păzește Cuvântul Lui, în el** dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită; prin aceasta știm că suntem în El.
*Ioan 14:21, 23.; **1Ioan 4:12.; 1Ioan 4:13;
6. Cine* zice că rămâne în El trebuie să trăiască** și el cum a trăit Isus.
*Ioan 15:4, 5.; **Mat. 11:29; Ioan 13:15; 1Pet. 2:21;
7. Preaiubiților, nu* vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care** ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul pe care l-ați auzit.
*2Ioan 1:5.; **1Ioan 3:11; 2Ioan 1:5;
8. Totuși vă scriu o poruncă* nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât și cu privire la voi; căci** întunericul se împrăștie, și lumina adevărată și răsare chiar.
*Ioan 13:34; Ioan 15:12.; **Rom. 13:12; Efes. 5:8; 1Tes. 5:5, 8.; Ioan 1:9; Ioan 8:12; Ioan 12:35;
9. Cine* zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum.
*1Cor. 13:2; 2Pet. 1:9; 1Ioan 3:14, 15;
10. Cine* iubește pe fratele său rămâne în lumină, și în el** nu este niciun prilej de poticnire.
*1Ioan 3:14.; **2Pet. 1:10;
11. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă* în întuneric, și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.
*Ioan 12:35;
12. Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele* vă sunt iertate pentru Numele Lui.
*Luc. 24:47; Fap. 4:12; Fap. 10:43; Fap. 13:38; 1Ioan 1:7;
13. Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la* început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl.
*1Ioan 1:1;
14. V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți* tari, și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, și ați biruit pe cel rău.
*Efes. 6:10;
15. Nu* iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă** iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.
*Rom. 12:2.; **Mat. 6:24; Gal. 1:10; Iac. 4:4;
16. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor* și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume.
*Ecl. 5:11;
17. Și lumea* și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.
*1Cor. 7:31; Iac. 1:10; Iac. 4:14; 1Pet. 1:24;
18. Copilașilor*, este** ceasul cel de pe urmă. Și, după cum ați auzit că are să vină Antihrist, să știți că acum†† s-au ridicat mulți antihriști: prin aceasta cunoaștem că*† este ceasul de pe urmă.
*Ioan 21:5.; **Evr. 1:2.; 2Tes. 2:3, etc.; 2Pet. 2:1; 1Ioan 4:3.; ††Mat. 24:5, 24; 2Ioan 1:7.; *†1Tim. 4:1; 2Tim. 3:1;
19. Ei au ieșit din* mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă** ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit, ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri.
*Deut. 13:13; Ps. 41:9; Fap. 20:30.; **Mat. 24:21; Ioan 6:37; Ioan 10:28, 29; 2Tim. 2:19.; 1Cor. 11:19;
20. Dar voi* ați primit ungerea din partea** Celui Sfânt și știți orice lucru.
*2Cor. 1:21; Evr. 1:9; 1Ioan 2:27.; **Mar. 1:24; Fap. 3:14.; Ioan 10:4, 5; Ioan 14:26; Ioan 16:13; 1Ioan 2:27;
21. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr.
22. Cine* este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul.
*1Ioan 4:3; 2Ioan 1:7;
23. Oricine* tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine** mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl.
*Ioan 15:23; 2Ioan 1:9.; **Ioan 14:7, 9, 10; 1Ioan 4:15;
24. Ce* ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți** rămâne în Fiul și în Tatăl.
*2Ioan 1:6.; **Ioan 14:23; 1Ioan 1:3;
25. Și* făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică.
*Ioan 17:3; 1Ioan 1:2; 1Ioan 5:11;
26. V-am scris aceste lucruri în* vederea celor ce caută să vă rătăcească.
*1Ioan 3:7; 2Ioan 1:7;
27. Cât despre voi, ungerea* pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți** trebuință să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v-a învățat ea.
*1Ioan 2:20.; **Ier. 31:33, 34; Evr. 8:10, 11.; Ioan 14:26; Ioan 16:13; 1Ioan 2:20;
28. Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când* Se va arăta El, să** avem îndrăzneală și, la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El.
*1Ioan 3:2.; **1Ioan 4:17;
29. Dacă* știți că El este neprihănit, să știți și că oricine** trăiește în neprihănire este născut din El.
*Fap. 14:22.; **1Ioan 3:7, 10;

Capitolul 3

1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să* ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că** nu L-a cunoscut nici pe El.
*Ioan 1:12.; **Ioan 15:18, 19; Ioan 16:3; Ioan 17:25;
2. Preaiubiților, acum* suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă**. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl†† vom vedea așa cum este.
*Isa. 56:5; Rom. 8:15; Gal. 3:26; Gal. 4:6; 1Ioan 5:1.; **Rom. 8:18; 2Cor. 4:17.; Rom. 8:29; 1Cor. 15:49; Filip. 3:21; Col. 3:4; 2Pet. 1:4.; ††Iov 19:26; Ps. 16:11; Mat. 5:8; 1Cor. 13:12; 2Cor. 5:7;
3. Oricine* are nădejdea aceasta în El se curăță, după cum El este curat.
*1Ioan 4:17;
4. Oricine face păcat face și fărădelege*; și păcatul este fărădelege.
*Rom. 4:15; 1Ioan 5:17;
5. Și știți că* El S-a arătat ca să** ia păcatele; și în El nu este păcat.
*1Ioan 1:2.; **Isa. 53:5, 6, 11; 1Tim. 1:15; Evr. 1:3; Evr. 9:26; 1Pet. 2:24.; 2Cor. 5:21; Evr. 4:15; Evr. 9:18; 1Pet. 2:24;
6. Oricine rămâne în El nu păcătuiește; oricine* păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut.
*1Ioan 2:4; 1Ioan 4:8; 3Ioan 1:11;
7. Copilașilor, nimeni* să nu vă înșele! Cine** trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit.
*1Ioan 2:26.; **Ezec. 18:5-9; Rom. 2:13; 1Ioan 2:29;
8. Cine* păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca** să nimicească lucrările diavolului.
*Mat. 13:38; Ioan 8:44.; **Gen. 3:15; Luc. 10:18; Ioan 16:11; Evr. 2:14;
9. Oricine* este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța** Lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.
*1Ioan 5:18.; **1Pet. 1:28;
10. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine* nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici** cine nu iubește pe fratele său.
*1Ioan 2:29.; **1Ioan 4:8;
11. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta*: să ne iubim** unii pe alții;
*1Ioan 1:5; 1Ioan 2:4.; **Ioan 13:34; Ioan 15:12; 1Ioan 3:23; 1Ioan 4:7, 21; 2Ioan 1:5;
12. nu cum a fost Cain*, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.
*Gen. 4:4, 8; Evr. 11:4; Iuda 1:11;
13. Nu vă mirați, fraților, dacă vă* urăște lumea.
*Ioan 15:18, 19; Ioan 17:14; 2Tim. 3:12;
14. Noi* știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine** nu iubește pe fratele său rămâne în moarte.
*1Ioan 2:10.; **1Ioan 2:9, 11;
15. Oricine* urăște pe fratele său este un ucigaș; și știți că niciun ucigaș** n-are viața veșnică rămânând în el.
*Mat. 5:21, 22; 1Ioan 4:20.; **Gal. 5:21; Apoc. 21:8;
16. Noi am cunoscut* dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat viața pentru noi; și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați.
*Ioan 3:16; Ioan 5:1, 13; Rom. 5:8; Efes. 5:2, 25; 1Ioan 4:9, 11;
17. Dar cine* are bogățiile lumii acesteia, și vede pe fratele său în nevoie, și își închide inima față de el, cum rămâne** în el dragostea de Dumnezeu?
*Deut. 15:7; Luc. 3:11.; **1Ioan 4:20;
18. Copilașilor, să* nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.
*Ezec. 33:31; Rom. 12:9; Efes. 14:5; Iac. 2:15, 16; 1Pet. 3:22;
19. Prin aceasta vom cunoaște că* suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui,
*Ioan 18:37; 1Ioan 1:8;
20. în orice* ne osândește inima noastră; căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile.
*1Cor. 4:4;
21. Preaiubiților*, dacă nu ne osândește inima noastră, avem** îndrăzneală la Dumnezeu.
*Iov 22:26.; **Evr. 10:22; 1Ioan 2:28; 1Ioan 4:17;
22. Și orice* vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și** facem ce este plăcut înaintea Lui.
*Ps. 34:15; Ps. 145:18, 19; Prov. 15:29; Ier. 29:12; Mat. 7:8; Mat. 21:22; Mar. 11:24; Ioan 14:13; Ioan 15:7; Ioan 16:23, 24; Iac. 5:16; 1Ioan 5:14.; **Ioan 8:29; Ioan 9:31;
23. Și* porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său, Isus Hristos, și să** ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El.
*Ioan 6:29; Ioan 17:3.; **Mat. 22:39; Ioan 31:34; Ioan 5:12; Efes. 5:2; 1Tes. 4:9; 1Pet. 4:8; 1Ioan 3:11; 1Ioan 4:21.; 1Ioan 2:8, 10;
24. Cine* păzește poruncile Lui rămâne în El, și El în el**. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat.
*Ioan 14:23; Ioan 75:10; 1Ioan 4:12.; **Ioan 17:21, etc..; Rom. 8:9; 1Ioan 4:13;

Capitolul 4

1. Preaiubiților, să* nu dați crezare oricărui duh; ci să** cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși.
*Ier. 29:8; Mat. 24:4.; **1Cor. 14:29; 1Tes. 5:21; Apoc. 2:2.; Mat. 24:5, 24; Fap. 20:30; 1Tim. 4:1; 2Pet. 2:1; 1Ioan 2:18; 2Ioan 1:7;
2. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta: orice* duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu;
*1Cor. 12:3; 1Ioan 5:1;
3. și orice* duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar** este în lume acum.
*1Ioan 2:22; 2Ioan 1:7.; **2Tes. 2:7; 1Ioan 2:18, 22;
4. Voi*, copilașilor, sunteți din Dumnezeu; și i-ați biruit, pentru că Cel** ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.
*1Ioan 5:4.; **Ioan 12:31; Ioan 14:30; Ioan 16:11; 1Cor. 2:12; Efes. 2:2; Efes. 6:12;
5. Ei* sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, și lumea** îi ascultă.
*Ioan 3:31.; **Ioan 15:19; Ioan 17:14;
6. Noi însă suntem din Dumnezeu; cine* cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul** adevărului și duhul rătăcirii.
*Ioan 8:47; Ioan 10, 27; 1Cor. 14:37; 2Cor. 10:7.; **Isa. 8:20; Ioan 14:17;
7. Preaiubiților*, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu.
*1Ioan 3:10, 11, 23;
8. Cine nu iubește n-a* cunoscut pe Dumnezeu**; pentru că Dumnezeu este dragoste.
*1Ioan 2:4; 1Ioan 3:6.; **1Ioan 4:16;
9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul* că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca** noi să trăim prin El.
*Ioan 3:16; Rom. 5:8; Rom. 8:32; 1Ioan 3:16.; **1Ioan 5:11;
10. Și dragostea stă nu* în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire** pentru păcatele noastre.
*Ioan 15:16; Rom. 5:8, 10; Tit 3:4.; **1Ioan 2:2;
11. Preaiubiților, dacă* astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții.
*Mat. 18:33; Ioan 15:12, 13; 1Ioan 3:16;
12. Nimeni* n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi, și dragostea** Lui a ajuns desăvârșită în noi.
*Ioan 1:18; 1Tim. 6:16; 1Ioan 4:20.; **1Ioan 2:5; 1Ioan 4:18;
13. Cunoaștem* că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său.
*Ioan 14:20; 1Ioan 3:24;
14. Și noi* am văzut și mărturisim că Tatăl** a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.
*Ioan 1:14; 1Ioan 1:1, 2.; **Ioan 3:17;
15. Cine* va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, și el în Dumnezeu.
*Rom. 10:9; 1Ioan 5:1, 5;
16. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu* este dragoste; și cine** rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne în el.
*1Ioan 4:8.; **1Ioan 3:24; 1Ioan 4:12;
17. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta; astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca* să avem deplină încredere în ziua judecății.
*Iac. 2:13; 1Ioan 2:26; 1Ioan 4:19, 21;
18. În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită izgonește frica; pentru că* frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a** ajuns desăvârșit în dragoste.
*1Ioan 3:3.; **1Ioan 4:12;
19. Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi.
20. Dacă* zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, și urăște pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubește pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe** care nu-L vede?
*1Ioan 2:4; 1Ioan 3:17.; **1Ioan 4:12;
21. Și aceasta este porunca* pe care o avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său.
*Mat. 22:37, 39; Ioan 13:31; Ioan 15:12; 1Ioan 3:23;

Capitolul 5

1. Oricine crede* că Isus** este Hristosul este născut din Dumnezeu; și†† oricine iubește pe Cel ce L-a născut iubește și pe cel născut din El.
*Ioan 1:12.; **1Ioan 2:22, 23; 1Ioan 4:2, 15.; Ioan 1:13.; ††Ioan 15:23;
2. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui.
3. Căci* dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și** poruncile Lui nu sunt grele;
*Ioan 14:15, 21, 23; Ioan 15:10; 2Ioan 1:6.; **Mica 6:8; Mat. 11:30;
4. pentru că oricine* este născut din Dumnezeu biruie lumea; și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră.
*Ioan 16:33; 1Ioan 3:9; 1Ioan 4:4;
5. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce* crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
*1Cor. 15:57; 1Ioan 4:15;
6. El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu* apă și cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge; și Duhul** este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.
*Ioan 19:34.; **Ioan 14:17; Ioan 15:26; Ioan 16:13; 1Tim. 3:16;
7. (Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul* și Duhul Sfânt, și** aceștia trei una sunt.)
*Ioan 1:1; Apoc. 19:13.; **Ioan 10:13;
8. Și trei sunt care mărturisesc (pe pământ): Duhul, apa și sângele, și aceștia trei sunt una în mărturisirea lor.
9. Dacă primim mărturisirea* oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; și** mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său.
*Ioan 8:17, 18.; **Mat. 3:16, 17; Mat. 17:5;
10. Cine* crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl** face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.
*Rom. 8:16; Gal. 4:6.; **Ioan 3:33; Ioan 5:38;
11. Și* mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și** această viață este în Fiul Său.
*1Ioan 2:25.; **Ioan 1:4; 1Ioan 4:9;
12. Cine* are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața.
*Ioan 3:36; Ioan 5:24;
13. V-am scris aceste* lucruri ca** să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică.
*Ioan 20:31.; **1Ioan 1:1, 2;
14. Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă* cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.
*1Ioan 3:22;
15. Și, dacă știm că ne ascultă, orice I-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.
16. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; și Dumnezeu* îi va da viața, pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este** un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela.
*Iov 42:8; Iac. 5:14, 15.; **Mat. 12:31, 32; Mar. 3:29; Luc. 12:10; Evr. 6:4, 6; Evr. 10:26.; Ier. 7:16; Ier. 14:11; Ioan 17:9;
17. Orice* nelegiuire este păcat; dar este un păcat care nu duce la moarte.
*1Ioan 3:4;
18. Știm că oricine* este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzește**, și cel rău nu se atinge de el.
*1Pet. 1:23; 1Ioan 3:9.; **Iac. 1:27;
19. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată* lumea zace în cel rău.
*Gal. 1:4;
20. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a* dat pricepere să** cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și†† viața veșnică.
*Luc. 24:45.; **Ioan 17:3.; Isa. 9:6; Isa. 44:6; Isa. 54:5; Ioan 20:28; Fap. 20:28; Rom. 9:5; 1Tim. 3:16; Tit 2:13; Evr. 1:8.; ††1Ioan 5:11-13;
21. Copilașilor, păziți-vă* de idoli. Amin.
*1Cor. 10:14;