Vol. 19, Septembrie-Octombrie 2011, Nr. 6 


“SE NAȘTE UN POPOR DINTR-O DATĂ?”

“Înainte de a simți dureri a născut și înainte de a-i veni suferințele a dat naștere unui fiu. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Se naște un popor dintr-o dată? Abia a intrat în munci și fiica Sionului și-a și născut fiii!”

Isa. 66:7, 8 .

R 5211 W. T. 1 aprilie 1913 (pag. 99-100)

Numele “Sion” a fost aplicat în antichitate unui deal proeminent din Ierusalim, situat în partea de sud-vest a orașului și privit ca cel mai înalt dintre acelea pe care a fost zidit Ierusalimul. El cuprindea cea mai veche parte a cetății cu citadela; și fiind ocupat la început de un palat, a fost numit “cetatea lui David” (2 Cron. 5:2). A fost numit și “muntele cel sfânt”, sau “muntele sfințeniei” (Ps. 2:6), fiind locul inițial al Cortului Întâlnirii, fixat de David pentru primirea chivotului.

Profeții au folosit adesea numele, “Sion”, pentru Ierusalim însuși, și de asemenea pentru locuitorii lui, numiți uneori fiii și fiicele Sionului. A fost folosit și într-un sens mai larg, cum a fost și Ierusalimul, ca să desemneze toată națiunea lui Israel. Și deoarece Israelul trupesc a fost tipic pentru Israelul spiritual, numele Sion se aplică la Biserica Evangheliei, cu o semnificație încă mai adâncă, termen care, de-a lungul Veacului Evanghelic, a cuprins întregul corp al creștinilor declarați, toți aceștia fiind pe probă pentru locuri în Biserica triumfătoare — Biserica adevărată, Sionul din viitor și Sionul adevărat din acest Veac de acum, “Turma Mică” aleasă, căreia Tatăl are plăcere să-i dea Împărăția (Luca 12:32). În aplicarea simbolică a termenului, trebuie prin urmare să judecăm după caracterul profeției dacă se face referire la Casa trupească sau la Casa spirituală a lui Israel, sau la ambele; sau dacă la cea din urmă, dacă se aplică în sensul ei cel mai larg la Biserica nominală Evanghelică, sau la Mica Turmă Aleasă, singura Biserică adevărată în estimarea lui Dumnezeu.

Durerile simbolice din profeția de mai sus sunt o referire la marele timp de necaz — durerile care trebuie să vină peste Biserica nominală evanghelică, marele “Babilon”, din care unii sunt socotiți vrednici să scape (Luca 21:36). Aceasta este indicat de versetul precedent care localizează timpul acestei profeții, care este sincron cu acela când se aude “un glas răsunător îconfuzieș iese din cetate” (Babilon), și “un glas îde adevăr și prevenireș din templu” (Mica Turmă Aleasă a celor consacrați și credincioși), și “glasul lui Iehova, care dă vrăjmașilor Lui plata cuvenită” — în marele timp de necaz. Isa. 66:6.

Durerile care vin peste Sionul nominal — “creștinătatea”, “Babilonul” — va fi un necaz mare și dureros, “un timp de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt popoarele”. (Dan. 12:1.) Dar un lucru minunat pe care profetul trebuia să-l consemneze, este că trebuie să se nască un fiu din Sion înainte de a veni aceste dureri. Aceasta este o referire remarcabilă la faptul clar învățat în altă parte, că grâul copt al Bisericii evanghelice trebuie să fie separat de neghină, că trebuie să fie adunat în hambarul stării de siguranță, înainte ca arderea, necazul mistuitor, să vină peste aceasta din urmă. (Mat. 13:30.) Acest fiu este, prin urmare, Turma Mică — Sionul adevărat în estimarea lui Dumnezeu, Corpul lui Cristos, după cum este scris: “Salvatorul îCristos, Cap și Corpș va veni din Sion îBiserica evanghelică nominalăș și va îndepărta nelegiuirile de la Iacov îIsraelul sau Sionul trupescș.” Rom. 11:26.

Două Clase Născute În Sion

Acesta este Fiul care va binecuvânta toate familiile pământului (Gen. 28:14; Gal. 3:16, 29). Nașterea Fiului este Întâia Înviere. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de Întâia Înviere (Apoc. 20:6). Aceștia sunt concepuți de Dumnezeu acum prin Cuvântul Adevărului și sunt însuflețiți prin Spirit sfânt (Iac. 2:18; Efes. 2:1; Rom. 8:11), și la timpul potrivit — înainte de dureri — se vor naște în asemănarea glorioasă a lui Cristos.

Nașterea acestui Fiu a început cu peste o mie opt sute de ani în urmă, cu învierea lui Cristos Isus. Atunci a ieșit Capul acestui Corp al lui Cristos; și cum este de sigur că s-a născut Capul, așa este și că se va naște Corpul. ““Aș putea să aduc până la naștere și să nu las să nască?” zice Domnul. “Eu, care fac să nască, aș putea să împiedic oare nașterea?” zice Dumnezeul tău” (Isa. 66:9.) O, nu: “fiul”, Cristosul complet, marele Eliberator, se va naște.

Dar “Cine a auzit vreodată așa ceva?”, deoarece, nu numai că Trupul lui Cristos, adevăratul Sion biruitor, “neamul sfânt, poporul deosebit” va fi eliberat din Sionul nominal înainte de a intra în dureri, ci atunci când va fi în dureri se va naște și o Mulțime Mare de alți copii. Aceștia sunt Mulțimea cea Mare descrisă în Apocalipsa, ca venind din marele necaz, după ce și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului (Apoc. 7:14). Corpul lui Cristos, Fiul, născut înainte de dureri, va fi compus din acei care au auzit și s-au supus chemării, “Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu” etc. (Apoc. 18:4), și care au fost socotiți vrednici să aibă parte de prima înviere.

Copiii cei mulți născuți prin mare necaz vor fi acei credincioși din Sionul nominal, Babilon, care au îngăduit să devină în mare parte îmbătați de spiritul Babilonului, spiritul lumii, și care, prin urmare, nu sunt prompți să discearnă și să se supună vocii Domnului în acest timp de seceriș. Ei nu văd că este timp de seceriș, și prin urmare nu înțeleg lucrarea de separare pe care o face secera Adevărului de acum. Ei privesc pe servitorii lui Dumnezeu care mânuiesc secera ca vrăjmași, care li se opun lor și Domnului pe care ei Îl slujesc.

Marele necaz sau durerea care vine peste Sionul nominal este singurul lucru care-i poate convinge pe unii ca aceștia. Această clasă include un mare număr de copii ai lui Dumnezeu credincioși, al căror fel de viață este drept și în general cu băgare de seamă, dar care totuși sunt cu o minte lumească și care nu se aduc lui Dumnezeu ca jertfă vie, urmându-L prin vorbire de bine și prin vorbire de rău și suportând cu smerenie batjocorirea lui Cristos. Ei au respect față de opiniile, tradițiile și planurile oamenilor, și nu se supun deplin la voința și planul Domnului. Și numai când vor vedea naufragiul Sionului nominal — al creștinătății, al Babilonului — își vor da seama de erorile lui mari și vor fi eliberați din ele și din el.

Cristos O Piatră De Poticnire Pentru Israelul Spiritual

“Iată”, zice profetul, “pun în Sion o Piatră de poticnire și o Stâncă de cădere; și cine crede în El nu va fi dat de rușine” (Rom. 9:33; Isa. 8:14, 15; 28:16). Acea piatră de poticnire este  răscumpărarea prin sângele prețios al lui Cristos. Sionul trupesc s-a poticnit de acea piatră, și la fel acum Sionul spiritual nominal se poticnește de aceeași piatră; pentru că a fost “o piatră de poticnire, o stâncă de cădere pentru amândouă casele lui Israel” (Isa. 8:14) — trupească și spirituală.

Turma mică de biruitori aleasă nu se poticnește astfel, ci o recunoaște ca piatra din vârf a adevăratului Sion, amintindu-ne de cuvintele profetului: ““Iată pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și cine se încrede în El, nu va fi dat de rușine”. Deci, pentru voi care credeți îîn Cristos ca Răscumpărătorul vostru, care v-a cumpărat cu sângele Său scumpș, ea are această prețuire; dar pentru cei necredincioși … a ajuns … “o piatră de poticnire și o stâncă de cădere”. Ei se împiedică de Cuvânt, fiind neascultători; și la aceasta au fost rânduiți” (1 Pet. 2:6-8). Dumnezeu nu-Și propune să dea Împărăția Sa nici unuia care nu este credincios. Ei au nevoie de încercarea de foc a necazului viitor ca să-i aducă în atitudinea potrivită înaintea lui Dumnezeu; și ca atare trebuie să treacă prin mare strâmtorare.

În timp ce aceia care sunt cu adevărat concepuți de Dumnezeu și au fost însuflețiți prin spiritul Său la viața spirituală nouă, și care sunt credincioși în împlinirea legământului lor de consacrare deplină ca jertfe vii pentru Dumnezeu, se pot bucura în speranța Primei Învieri, și de a fi născuți înaintea durerilor ce vin peste Sionul nominal, pentru ei este de asemenea o pricină de bucurie că mulți dintre copiii mai slabi ai lui Dumnezeu, care se împiedică acum cu Sionul nominal, vor fi totuși recuperați în cele din urmă și vor fi mântuiți ca prin foc (născuți) prin marele necaz (durere), în care Sionul nominal va muri, dar din care ei vor ieși.

Bucurați-Vă Cu Ierusalimul

“Bucurați-vă împreună cu Ierusalimul și înveseliți-vă pentru el, toți cei care-l iubiți; împărțiți și bucuria cu el, acum toți cei care l-ați plâns.” “Căci voi crea Ierusalimul să fie un jubileu și poporul lui o bucurie. Eu Însumi Mă voi înveseli cu privire la Ierusalim și Mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor.” Isa. 66:10; 65:18, 19.

Această chemare la bucurie cu Ierusalimul urmează imediat anunțului profetic de naștere a Sionului, termenii Sion și Ierusalim fiind folosiți aici alternativ. Nașterea Sionului, înălțarea Corpului lui Cristos la puterea și gloria Împărăției va fi într-adevăr o pricină de bucurie pentru tot poporul. Pentru această înălțare și manifestare a fiilor lui Dumnezeu, toată creația așteaptă, suspinând și suferind durerile nașterii până acum. Rom. 8:19-23.

Când adevăratul Sion va fi astfel înălțat, atunci va urma marea lucrare a Împărăției. Durerile nașterii peste Sionul nominal care vor urma imediat, vor elibera repede pe copiii adevărați care vor fi încă în el, și ei vor ajunge la vederi mai largi și la principii mai înalte, și vor dezvolta caractere mai nobile. Conducerea toiagului de fier va supune repede toate lucrurile, zdrobind complet toată structura ordinii sociale actuale și împlinind procesul de nivelare care va face pregătire pentru domnia dreptății.

Atunci va începe marea domnie milenară a dreptății, când fiecare om va avea o ocazie deplină, dreaptă, să-și câștige viața veșnică prin credință și ascultare de Noul Legământ. Ocazia fiecăruia nu va fi mai mică de o sută de ani; totuși dacă va pierde tot acel timp fără să facă nici un pas spre reformare, acela va fi considerat nevrednic de viață și va fi distrus în Moartea a Doua (Isa. 65:20). Dar cel ascultător va mânca din bunurile țării (Isa. 1:19). “Vor construi case și le vor locui; îNu vor fi atâtea case de închiriat în zilele acelea probabil, ci ferme mai îmbunătățite și cultivate, de care proprietarii vor avea plăcere și confort.ș vor sădi vii și le vor mânca rodul. Nu vor construi case, ca altul să locuiască în ele; nu vor sădi vii, ca altul să le mănânce rodul; căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor î“își vor reînnoi puterea” — Isa. 40:31ș și aleșii Mei îtoți cei credincioși și ascultători atunciș se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Nu vor munci degeaba și nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânță îcopiiș binecuvântată de Domnul îbisericaș și urmașii lor vor fi împreună cu ei.” Isa. 65:21-23.

“Înainte de a Mă chema, le voi răspunde; în timp ce ei încă vor vorbi, Eu îi voi asculta” — așa va fi Domnul, așa de atent la interesele lor. ““Lupul și mielul vor paște împreună îreferirea aici poate fi la oamenii care înainte au avut caracter de lup sau de miel, sau chiar la animale, sau la ambele — expresia însemnând în oricare caz o domnie a păciiș, leul va mânca paie ca boul și șarpele se va hrăni cu țărână îaltă expresie asemănătoare cu aceea c㠓vrăjmașii Lui vor linge țărâna”, însemnând distrugerea șarpelui, sau mai degrabă a lui Satan, simbolizat prin șarpeș. Nici un rău, nici o pustiire nu se va face pe tot muntele îÎmpărățieș Meu cel sfânt”, zice Domnul.” Isa. 65:24, 25.

Astfel, nașterea adevăratului Sion va fi o pricină de bucurie printre toți cei care iubesc dreptatea cu adevărat; căci, deși mai întâi va zdrobi în bucăți toate speranțele lor mult îndrăgite, aceasta va însemna zorile speranței adevărate pentru toată lumea. Va umili toată mândria lor, îi va lipsi de toate posesiunile îndrăgite și de ceea ce au ajuns să stimeze ca drepturile lor, va zdrobi toate instituțiile lăudate, civile, sociale și religioase, și va nimici toată ordinea și toate speranțele lor, până când vor începe să vadă speranță în ordinea nouă a lucrurilor, inaugurată prin Împărăția lui Dumnezeu.

Da, bucurați-vă cu Ierusalimul, cu Sionul, și veseliți-vă cu el, toți cei care-l iubiți, precum și toți cei care plângeți pentru el acum și încercați să-l abateți de la cursul lui, nevăzând premiul de la sfârșitul vieții lui de sacrificiu credincios; căci în curând se va arăta gloria lui, nu numai pentru bucuria lui nespusă, ci și pentru bucuria și binecuvântarea “tuturor familiilor pământului”.