NOUL LEGĂMÂNT

„Ca Adam, ei au călcat legământul.” Osea 6:7

R 4902 W. T. 15 octombrie 1911 (pag. 393-394)După crearea lui Adam, Dumnezeu a intrat într-o relaţie de Legământ cu el, pentru ca prin ascultare să poată avea viaţă eternă. Adam n-a reuşit; şi astfel acel Legământ a fost încălcat. Relaţia dintre Dumnezeu şi om s-a schimbat. Dumnezeu n-a mai întreţinut viaţa omului şi nici nu i-a mai dat totul pentru fericirea lui, ci sentinţa divină cu moartea a trecut asupra întregii rase umane. Din cauza stării nedezvoltate a pământului în acel timp, totul era favorabil pentru moartea omului, ca nevrednic de viaţă. Dumnezeu a sugerat însă că avea compătimire pentru omenire, şi că mai târziu va da o binecuvântare. Această promisiune implica împăcarea cu El. Mai târziu, Dumnezeu a făcut o promisiune specială lui Avraam — „Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine” (Gen. 12:3). În tot acest timp Dumnezeu a avut în vedere marele Plan pe care îl duce la îndeplinire, stabilirea unui Nou Legământ printr-un mare Mijlocitor între Dumnezeu şi om, care Îşi va sacrifica viaţa pentru a satisface Dreptatea divină.

Timpul nefiind venit pentru dezvoltarea marelui Mijlocitor, Dumnezeu a făcut un aranjament tipic cu naţiunea lui Israel. Acea naţiune a fost făcută să reprezinte lumea. Moise a fost făcut să reprezinte Mijlocitorul lumii. La Sinai Dumnezeu a intrat într-un Legământ cu Israel, nu direct, ci prin Moise, Mijlocitorul acelui Legământ al Legii. Dumnezeu S-a obligat să-i dea lui Israel viaţă eternă dacă vor ţine acea Lege (Exod 19:3-9). Moise a fost Mijlocitorul, sfătuitorul şi instructorul poporului pentru a-i aduce în starea unde să poată ţine Legea divină şi să aibă viaţă eternă. La timpul cuvenit s-a descoperit că Legea n-a dat viaţă eternă nimănui. Ce va face Dumnezeu? Era o nedumerire.

„La timpul cuvenit” Dumnezeu a trimis pe Singurul Său Fiu Conceput, calificat să fie Răscumpărătorul rasei lui Adam. La timpul cuvenit Isus, Fiul lui Dumnezeu, a devenit Răscumpărătorul, prin aceea că Şi-a dat viaţa să fie preţ de răscumpărare pentru lume, şi a început lucrarea de răscumpărare. Ca om, Isus nu putea să răscumpere şi să restaureze lumea, deoarece ca om se cerea să moară pentru a da preţul de răscumpărare. Prin urmare, prima Sa lucrare a fost să-Şi depună viaţa ca preţ de răscumpărare, să o depună în sensul de a o pune în mâinile Dreptăţii divine. În armonie cu aranjamentul divin, Tatăl L-a înviat din morţi la o nouă natură; şi El încă avea acest preţ de răscumpărare în contul Său.

În timpul veacului Evanghelic El atribuie meritul acestuia clasei Bisericii pentru a se putea uni cu El într-un legământ prin jertfă, în armonie cu Scriptura care zice, „Adunaţi-Mi pe credincioşii Mei care au făcut legământ cu Mine prin jertfă!” (Psa. 50:5). Jertfa lui Cristos şi jertfa membrilor Lui constituie „jertfele mai bune” decât cele ale lui Israel în tip. Aceste „jertfe mai bune” au început cu experienţele Domnului nostru la Iordan şi vor continua până la timpul când ultimul membru al Corpului Său va fi avut parte de suferinţele Sale şi va fi fost făcut părtaş gloriei Sale prin înviere.

MIJLOCITORUL COMPLET VA INAUGURA NOUL LEGĂMÂNT

Atunci, marele Mijlocitor complet, Domnul nostru şi membrii Săi, vor fi gata să inaugureze Noul Legământ pe care Dumnezeu l-a promis prin profetul Ieremia (Ier. 31:31). Acest Nou Legământ este intenţionat să binecuvânteze toate familiile pământului, aşa cum i-a spus Dumnezeu lui Avraam (Gen. 12:3). Promisiunea este că acest Nou Legământ va fi făcut cu Israel. Pentru a beneficia de acest Legământ, prin urmare, toate celelalte naţiuni şi popoare vor fi obligate să devină parte din Israel. Astfel, în cele din urmă, Avraam va deveni tatăl multor naţiuni. Toţi cei care vor veni în armonie cu Dumnezeu vor fi copiii lui Avraam, în sensul că vor ajunge la credinţa pe care a avut-o Avraam. Vor fi necesare atât credinţa cât şi ascultarea. De îndată ce va fi fost pecetluit, Noul Legământ va intra în vigoare. Cristosul se va prezenta ca Mijlocitorul Noului Legământ.

Acest Legământ va fi asemenea vechiului Legământ al Legii, dar va fi mai bun, superior, unul pentru care Legământul Legii a fost o umbră. Dumnezeu nu va lucra atunci cu Israelul în mod direct, ci prin Mijlocitor. În primul rând Vrednicii din Vechime vor fi pe deplin primiţi şi vor accepta bucuroşi pe Mijlocitorul şi toţi termenii şi condiţiile Noului Legământ. Deoarece ei vor fi perfecţi, vor fi cu totul în stare să respecte condiţiile lui. Ei nu vor avea nicio slăbiciune a cărnii, deoarece vor fi înviaţi din morţi fiinţe umane perfecte. În perioada domniei Mijlocitoare, Mijlocitorul va fi gata să ajute pe toţi cei care se vor întoarce la armonie cu Dumnezeu. Nimeni însă nu va fi adus imediat la punctul de comunicare cu Dumnezeu, ci se va lucra cu ei prin Mijlocitor până la sfârşitul Mileniului, când vor fi predaţi Tatălui. În timpul Veacului Mesianic toţi vor fi supuşi aranjamentelor Mijlocitorului şi aranjamentelor Tatălui prin El. Treptat, rezultatul va fi îndepărtarea inimii de piatră din toată carnea şi restaurarea întregii omeniri la ceea ce a fost pierdut — perfecţiune mintală, morală şi fizică. Cei care vor refuza să participe la această binecuvântare, ni se spune, vor fi nimiciţi din mijlocul poporului (Fapt. 3:22, 23). Cei care vor continua să progreseze vor ajunge la starea de perfecţiune a inimii, a minţii şi a corpului pe care Dumnezeu o cere.

OMENIREA VA FI RESTAURATĂ LA PERFECŢIUNE

La sfârşitul domniei Mijlocitoare toată omenirea va fi gata să aibă câştig din experienţele Mileniului şi va fi predată lui Dumnezeu, Dreptăţii divine. Atunci ei vor fi de fapt pe acelaşi plan pe care a fost Adam înainte de cădere, şi vor trebui să-şi menţină această relaţie de Legământ cu Dumnezeu. Dacă nu vor reuşi, precum Adam, atunci vor muri în Moartea a Doua. Dar dacă vor fi credincioşi, vor fi trecuţi în viaţă eternă. Proba va fi făcută de Dumnezeu, care îl va dezlega pe Satan pentru puţină vreme, pentru a demonstra cine va ceda la seducţiile lui (Apoc. 20:7-9). Dumnezeu doreşte ca numai aceia să aibă viaţă eternă care vor putea rezista la tot felul de probe şi a căror loialitate faţă de El va fi mai presus de puterea ispitei.

Astfel vedem că pregătirile pentru inaugurarea Noului Legământ au început atunci când Isus a venit în lume, şi încă continuă. Aceste pregătiri sunt: prima, dezvoltarea Preoţimii, Cap şi Corp, Marele Preot şi preoţii subordonaţi; a doua, oferirea „jertfelor mai bune”. Astfel avem întreaga imagine — Noul Legământ pe cale de a fi inaugurat, poporul pe cale de a avea binecuvântarea, exact ca şi cum ar avea dacă Dumnezeu i-ar primi la Sine şi ar lucra cu ei personal, cu compasiune şi milă. Dar El nu va primi şi nu va trece pe nici unul ca satisfăcător decât pe cei care vor fi perfecţi. Lucrarea Sa cu Biserica acum socotită perfectă este în vederea faptului că imperfecţiunile lor sunt compensate de către Avocat; şi ei, ca Preoţime împărătească, au o poziţie ca Noi Creaturi în Cristos.

Noi înţelegem că Noul Legământ va intra deplin în operare la începutul Mileniului şi că va aduce binecuvântări tot timpul Veacului. Sub acest Nou Legământ Dumnezeu va îndepărta păcatele şi inimile de piatră ale omenirii (Ezec. 36:26, 27). Dar Noul Legământ nu va fi personal între Dumnezeu şi omenire până când Mijlocitorul se va retrage (1 Cor. 15:24). După ce El se va retrage, relaţia de Legământ cu Dumnezeu va fi stabilită întocmai cum a fost cu Adam, şi Dumnezeu va garanta viaţă eternă tuturor celor care vor continua să asculte de Legea divină.