DE CE A PERMIS DUMNEZEU AMĂGIRILE NEDREPTĂȚII ALE SATANEI

„Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru, din toată inima voastră și din tot sufletul vostru.” Deut. 13:3 .

R 5799 W. T. 15 noiembrie 1915 (pag. 341-344)

Copiii lui Dumnezeu își dau seama că pentru ei acest text este plin de adâncă semnificație și importanță. Nu se gândește la el suficient de des și nu este suficient de tare accentuat. Cuvântul încearcă are sensul de probează, demonstrează. Cuvintele i-au fost adresate lui Israel, poporul ales al lui Dumnezeu, care intrase în legământ special cu El, învoindu-se să fie poporul Lui, pus la o parte de neamurile păgâne de care era înconjurat, pentru a fi un neam sfânt, comoara specială a lui Iehova, iar El se învoise să fie Dumnezeul lor. Deoarece ei promiseseră să se supună tuturor cerințelor lui Dumnezeu, era potrivit ca Dumnezeu să-i încerce. El n-a încercat neamurile păgâne, deoarece ele nu făcuseră nici un legământ cu El și nu erau în relație de servi ai Lui. Dar Israelul trebuia încercat. Caracterul încercării lor este arătat în context. Această încercare urma să fie făcută prin permiterea printre ei a învățătorilor falși, a profeților falși.

Să nu uităm că acest cuvânt, profet, în sensul lui cel mai larg, înseamnă unul care învață, precum și unul care prezice. Domnul a permis să fie printre israeliți unii care să spună lucruri intenționate să-i inducă în eroarea de a se închina altor dumnezei. Aceasta n-a fost din cauză că Dumnezeu nu putea doborî pe învățătorii mincinoși, ci a fost permis ca încercare pentru poporul care declara că este consacrat serviciului adevăratului Dumnezeu, ((376)) Iehova. Acești profeți mincinoși erau în stare să facă semne sau demonstrații spre a convinge de puterea lor miraculoasă. Dar Israelul a fost prevenit de Dumnezeu să nu dea atenție nici unui profet ale cărui învățături și fapte ar tinde să-i conducă departe de Iehova și de serviciul Său. Astfel de semne și minuni sunt încă însoțitori frecvenți ai religiilor păgâne, care sunt inspirate de Satan și de oștile lui de demoni.

Deoarece tot ce s-a întâmplat cu Israelul trupesc a fost pentru învățătura noastră (1 Cor. 10:11), textul nostru are o aplicare foarte convingătoare la Israelul spiritual. „Prințul demonilor” și oștile lui de spirite decăzute au mari puteri făcătoare de minuni, precum și o capacitate considerabilă de a prezice evenimente viitoare, uneori cu precizie uimitoare. Îngerii căzuți au astfel de cunoștință despre afacerile pământești, de asemenea și puterea de a citi gândul. Acest lucru a fost adevărat și în trecut.

Una dintre încercările pe care mediile spiritiste le foloseau în trecut era să spună despre moartea cuiva înainte ca aceasta să fie cunoscută. Ei spuneau, de exemplu, despre moartea unei persoane importante. Puteau spune, „Regele Suediei a murit astăzi”. Nu exista nici un mijloc de a verifica acea informație până venea vreo corabie; căci în zilele acelea, înainte de inventarea telegrafului și cablurilor transoceanice, știrile circulau foarte încet. Dar într-o lună sau două știrea venea și se dovedea a fi adevărată, așa cum fusese prezisă de mediu. Uneori se constata că persoana murise chiar la ora declarată de mediu. Astăzi mediile pot face mai puțin în această privință din cauza invențiilor moderne pentru transmiterea rapidă a informațiilor în toată lumea; dar ele au multe alte mijloace de a cunoaște faptele și a le comunica.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ESTE ÎNDRUMĂTORUL POPORULUI SĂU

Nu suntem informați despre puterea folosită de îngerii căzuți în facerea minunilor și a vindecărilor miraculoase, dar știm că nu este de la Dumnezeu. Copiii Domnului să nu uite că El ne-a dat Cuvântul Său și că El Se descoperă prin acest Cuvânt. Este suficient că El ne previne să nu avem nimic de-a face cu aceste puteri oculte. Exemple de asemenea preveniri se găsesc în următoarele Scripturi: Lev. 19:31; 20:6, 27; Deut. 18:10-12; 2 Împ. 17:17; 23:24; 1 Cron. 10:13; 2 Cron. 33:6; Isa. 8:19; Ier. 27:9, 10; 29:8, 9; Luca 8:26-35; Fapte 16:16-18.

Noi trebuie să cercetăm Scripturile și astfel să învățăm despre Dumnezeu și despre marele Său plan, și să nu permitem vreunuia dintre acești profeți mincinoși să ne depărteze de El sau să aibă vreo influență asupra noastră. Domnul permite în lume aceste influențe rele. De ce? Fiindcă alege acum pe mireasa Fiului Său și dorește ca membrii acestei clase să fie încercați. Numai permițând învățători mincinoși Își poate demonstra Sieși și îngerilor în ce măsură poporul care se declară a fi al Său Îi este loial, sau dacă ei vor urma doctrine false și învățători falși. Domnul va avea printre cei aleși numai pe aceia care I se vor supune și se vor încrede în El chiar și când nu-L vor putea discerne; atâta vreme cât au Cuvântul Său, mărturia Sa, trebuie să le fie suficient.

Tendința acestor învățători falși este să depărteze de singurul Dumnezeu adevărat spre închinarea la demoni. Sunt foarte mulți dumnezei, chiar și în America. Când un brahman vine să locuiască în această țară, el se închină aici la Brahma tot așa ca și în India. Și teosofii își fac chipurile sau idolii lor pentru a lua locul adevăratului Dumnezeu. Datorită civilizației mai mari, dumnezeii falși nu sunt totdeauna de lut, de bronz sau de lemn. Astăzi chipurile de idoli sunt și tipărite cu cerneală. Dumnezeii la care se închină păgânii din țările civilizate sunt foarte diferiți de Dumnezeul din Biblie.

Sunt foarte mulți astăzi în țările civilizate care nu se închină Dumnezeului adevărat. Unii au o idee abstractă despre principiul dreptății, și acest principiu este dumnezeul lor. Ei au și o idee despre principiul răului sau nedreptății, și acest principiu al răului pentru ei este diavolul, și este singurul diavol pe care-l recunosc. Acești oameni caută să facă bine dar sunt înșelați.

În zilele acestea apar tot mai mulți dumnezei falși. Există dumnezeul numit Noua Gândire. Credem că aceste teorii și idei noi, nescripturale, sunt de la demoni, care câștigă tot mai mare putere ca să înșele în acest timp. Nu știm dacă învățăturile false din trecut au fost recunoscute ca false de către cei care le-au învățat — promotorii lor n-au fost probabil conștienți că sunt învățători mincinoși. Așa este și astăzi. Învățătorii doctrinelor false, conducătorii tuturor acestor culte, vechi și moderne, care neagă sau golesc de conținut Scripturile, sunt înșelați. Spiritele rele sunt responsabile de mare parte din confuzia și dificultatea în care este lumea astăzi.

Apostolul Pavel, referindu-se la încheierea Vârstei Evanghelice, declară că doctrinele false se vor înmulți. El ne spune de ce mulți vor fi induși în eroare și înșelați. El spune, „Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această cauză Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă minciuna (Gen. 3:4), pentru ca toți cei care nu au crezut Adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie judecați” (2 Tes. 2:10-12). Sugestia de aici pare să fie că acei care au venit în legătură cu Dumnezeu și cu Adevărul Său vor fi atrași de Adevăr, ca acul busolei spre pol. Dumnezeu este marele Pol. Cei într-adevăr atrași spre El, cu greu vor fi deviați. Deși un ac magnetic ar putea fi temporar deviat de la pol, totuși va sări înapoi și va arăta direcția corectă. La fel este și cu poporul adevărat al lui Dumnezeu. Ei au afinitate pentru Adevăr, sunt influențați de el, magnetizați de el, atrași.

Aceștia au primit Adevărul din iubire de el, nu din iubire de a construi o denominație, nu din iubire de a solicita bani pentru o denominație, nu din iubire de anumite idei de-ale lor, ci din iubire de Adevăr în sine. Domnul nu va permite ca aceia care primesc Adevărul din iubire de el să fie dați la o parte. Dar El va trimite o lucrare de rătăcire celor care-l primesc din orice alt motiv sau pe orice alt temei. El va permite ca aceste lucrări ((377)) de rătăcire să fie răspândite larg, fiindcă intenționează să demonstreze adevărata atitudine a inimii fiecăruia din cei care s-au numit cu numele Său și și-au asumat angajamentele Sale. Astfel, cei cu inima loială vor fi descoperiți, și despre aceștia El spune, „Ei vor fi ai Mei ... Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc Eu”. Mal. 3:17.

SPIRITELE CĂZUTE SUNT ACTIVE ÎN SPECIAL ASTĂZI

Spiritele căzute au avut succes în toată lumea, înșelând și prinzând în cursă omenirea. Domnul informează pe poporul Său că aceste spirite vor fi în special active și seducătoare prin metodele lor de atac în Secerișul Vârstei prezente. „Duhul spune lămurit că în timpurile din urmă unii se vor îndepărta de credință, dându-și mintea unor duhuri înșelătoare și unor învățături ale demonilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni” (1 Tim. 4:1, 2). Suntem preveniți că această „fățărnicie” din partea spiritelor înșelătoare constă în personificarea „îngerilor de lumină” (2 Cor. 11:13, 14) și în pretenția că aduc „lumină nouă”.

Nu este nici un motiv ca spiritele să încerce a aduce lumină nouă printre barbari, deoarece ei dorm și sunt deja sub puterea înșelării și a doctrinelor false. Dar printre cei luminați și civilizați sunt stârnite gândirea și investigarea în acest început al marii Zile a Domnului. În ciuda influenței orbitoare a Satanei și a oștilor de spirite căzute mulți din aceștia se trezesc, și printre aceștia continuă Satan să fie ocupat.

Printre oamenii de astăzi vechea necromanție (chemarea spiritelor morților — n.t.) și incantațiile (descântecele — n.t.) nu vor fi deajuns; intelectul lor este prea treaz pentru a fi prinși de aceste lucruri. Chiar și înșelările spiritismului în manifestarea lui ca puteri supraomenești, prin darea de informații, scriere, fotografierea spiritelor, voci etc., toate cu scopul de a dovedi nemurirea omului și capacitatea morților de a avea comuniune cu cei de pe pământ, sunt prea grosiere și nechibzuite ca să înșele o parte mare a oamenilor inteligenți, și în special a celor consacrați lui Dumnezeu, însăși clasa pe care Satan este foarte nerăbdător s-o poticnească. În consecință, se fac schimbări în continuare — se îmbracă continuu „noi haine de lumină” și fiecare aspect al Adevărului prezent trimis de Dumnezeu ca „hrană la timp cuvenit” pentru sfinți este prompt contrafăcut pentru a înșela „dacă este posibil și pe cei Aleși”.

Dar nu este posibil să fie înșelați și deviați cei a căror credință în Dumnezeu, prin Cristos, este fixată, care se încred în meritul marii jertfe răscumpărătoare a lui Cristos și ale căror inimi sunt complet consacrate Domnului și serviciului Său. Aceștia nu vor „cădea niciodată”; dar toți ceilalți vor fi separați de credincioși. Dumnezeu astfel folosește mânia lui Satan în realizarea planurilor Sale încât se poate spune despre El că trimite lucrări de rătăcire care induc în eroare acum pe toți a căror credință nu este întemeiată sigur pe Stânca Cristos Isus, care n-au îmbrăcat „toată armătura lui Dumnezeu” dată în Cuvântul Său. Cei care-s atrași de eroare și-și găsesc plăcerea în ea sunt astfel descoperiți, iar judecarea lor ca nepotriviți pentru o parte în Împărăția cerească va fi demonstrată ca justă, sfântă și dreaptă în toate.

ÎNȘELĂRILE ȘTIINȚEI CREȘTINE ȘI ALE TEOSOFIEI

Printre uneltirile mai populare și mai rafinate ale marelui adversar și ale tuturor puterilor întunericului sunt Știința Creștină și Teosofia. Acestea din exterior, împreună cu teoria evoluționistă și teoriile antibiblice, numite Critica Radicală, gândirea avansată etc., din interior, sfâșie în bucăți tot Adevărul pe care bietele sisteme nominale l-au avut vreodată. Toate aceste teorii poartă semnele distinctive ale „tatălui minciunii” (Ioan 8:44). Acestea în unanimitate spun că omul este nemuritor. Criticii Radicali privesc mare parte din Cuvântul lui Dumnezeu ca „povești băbești”, inclusiv relatarea minunilor, istoria lui Adam și a Evei și căderea lor în Eden, istoria lui Iona și a marelui pește etc.

Numele de Știință Creștină este un termen nepotrivit pentru doctrinele doamnei Mary Baker Eddy. Învățăturile ei sunt lipsite de elemente științifice, iar cuvântul „creștină”, atașat ca parte a numelui dat teoriilor ei, este calculat de Satan numai să înșele și să distrugă pe poporul Domnului. Pentru adepții Științei Creștine, Cristos nu este Mântuitor, și nici n-a fost nevoie de un mântuitor. Cristos a fost numai un om bun, un adept al Științei Creștine, care a înțeles numai imperfect știința nouă pe care a introdus-o, dar care în aceste timpuri din urmă a fost deplin și perfect prezentată de către fosta doamnă Eddy din Boston. Știința Creștină are ca marcă de fabricație, ca să zicem așa, „Totul este viață; nu există moarte!” Astfel ei declară vechea minciună a lui Satan începută în Eden, „Hotărât că nu veți muri”. Isus a spus că Satan „a fost mincinos de la început și în el n-a fost adevăr”, nu de la începutul lui, ci de la începutul omului.

Diferitele nuanțe ale Universalismului se unesc în aceeași concluzie — Cristos n-a murit pentru a răscumpăra omul de sub puterea mormântului, cum spun Scripturile. El a fost numai un om ca alți oameni, un Învățător bun și înțelept, dar nu un Mântuitor în nici un sens substitutiv, susțin ei. Unii susțin că omul a provenit dintr-o maimuță sau dintr-un mormoloc sau protoplasmă; că el a fost o asemănare foarte nereușită și în nici un caz n-a fost un chip al lui Dumnezeu; că El a fost ca „o prăjitură coaptă pe jumătate”. Dar ei cred în unanimitate că omenirea evoluează treptat spre perfecțiune. Toți ne asigură prin chiar cuvintele lui Satan, „Hotărât că nu veți muri!” — moartea nu este decât un proces de evoluție; omul este propriul lui salvator.

Apoi este Teosofia — o teorie atrăgătoare pentru un bun număr de oameni cultivați și de bun gust care sunt dintre cei orbi, goi și flămânzi din bisericile nominale (Apoc. 3:17). Aceasta se remarcă drept una din cele mai noi și mai rafinate forme ale gândirii religioase. Dar cei versați în istoria veche știu că însăși esența ei este o reînviere a ideii centrale a hinduismului, și în multe caracteristici a așa-zișilor „mistici germani” din timpurile ((378)) medievale. Teosofia susține că „toate lucrurile sunt de la Dumnezeu”, în sens absolut și ridicol. Susține că toate existențele trecătoare au fost vărsate sau au fost aruncate afară dintr-o Ființă Infinită; că aceste ființe vărsate — îngeri, oameni, animale, păsări și diavoli — fiind părți din divinitate sunt nemuritoare, și (așa cum Satan a învățat totdeauna) „hotărât că nu vor muri”.

În armonie cu filosofia lui Socrate și a lui Platon (în timp ce neagă că aceștia sunt autorii sau chiar și șlefuitorii doctrinelor lor, și pretind că acești filosofi greci și-au primit informația, așa cum și ei și-o primesc acum, direct de la Dumnezeu prin comuniune și intuiție), Teosofia pretinde nu numai că omul va trăi un viitor veșnic, dar și că el a trăit trecutul veșnic. Ea apelează la cei cu minte slabă prin întrebarea, „N-ați văzut niciodată locuri care vi s-au părut ciudat de familiare prima dată când le-ați vizitat? Acelea au fost locuri pe care le-ați văzut înainte de a vă începe existența prezentă”. Și, ca în trecut, Satan poate ajuta o imaginație leneșă cu un vis. Teosofia susține că moartea nu este moarte, ci o naștere nouă; și că fiecare persoană va fi renăscută tot mereu până va fi dezvoltat suficient natura divină, și atunci va fi reabsorbită în Dumnezeu pentru veșnicie.

ÎNȚELEPCIUNEA OMULUI ESTE NEBUNIE PENTRU DUMNEZEU

Teosofia pretinde că nu se bazează nici pe teologie nici pe filosofie. Cuvântul Teosofie este definit de susținătorii ei ca Religia Înțelepciunii. Ei pretind că înțelepciunea acesteia este divină, rezultând din intuiție și comuniune directă cu Dumnezeu. Prin urmare ei resping raționamentele filosofice și revelația, cum sunt Scripturile, ca fiind piedici pentru adevărata înțelepciune. Ei au înlocuit Revelația lui Dumnezeu cu imaginația deșartă a propriilor lor minți imperfecte — meditații sfinte. „Zicând că sunt înțelepți, au înnebunit”, a fost scris prin autoritate divină despre o clasă similară. Rom. 1:21. 22.

Teosofia respinge toată religia revelată, ignoră toate doctrinele și pretinde a fi religia cauzei și efectului — că mai curând sau mai târziu facerea răului va reacționa asupra făcătorului de rău, aducându-i pedeapsa; iar facerea binelui va aduce răsplata. Ea pune pe Cristos și pe Moise la egalitate cu Socrate, Platon, Confucius și Mohamed, ca învățători ai lumii. Este gata să citeze din Biblie sau din Coran orice fragment care poate fi adus în sprijinul ei, dar nu privește nici o carte sau nici un om ca autoritate special inspirată. Pretinde a fi patroana fiecărei trăsături nobile și a fiecărui scop binevoitor, și este dornică să claseze ca teosofi pe toți oamenii populari. Favorizează facerea pomenilor și faptele bune, astfel făcute ca să fie văzute de oameni.

De aceea Teosofia este, cum pretinde a fi, în mod proeminent potrivită cu sentimentele majorității copiilor înțelepți ai acestei lumi, care nu apreciază nici imperfecțiunile lor și nici îndurarea lui Dumnezeu în Cristos. Ei spun, „Nu vreau să-mi plătească nimeni datoriile. Aștept să-mi plătesc singur pedeapsa pentru păcate — dacă fac vreunul”. Toți care au asemenea sentimente sunt copți pentru Teosofie. De fapt, toată „lumea creștină” este gata să-și lase fosta ancorare confuză în crezuri și să navigheze, având Teosofia ca pilot și faptele bune ca putere motivatoare, ca să ajungă într-un port de odihnă și fericire — dacă este un astfel de port; deoarece mulți din ei se îndoiesc. Vai! Cum ignoranța de Cuvântul și planul lui Dumnezeu și confuzia bisericilor nominale au pavat drumul spre această mare rătăcire de la crucea lui Cristos spre „altă evanghelie”, care de fapt nu este Evanghelie. Gal. 1:6-9.

Desigur că nici una din aceste înșelări nu găsește nici un rost pentru doctrina crucii lui Cristos — „Răscumpărarea pentru toți” — sau pentru mărturisirea ei „la timpul cuvenit”, acum sau mai târziu. Vezi 1 Timotei 2:4-6. Apostolul declară aici că Dumnezeu Mântuitorul nostru „vrea ca toți oamenii să fie mântuiți (din moartea adamică ce are acum stăpânire peste întrega lume), și să vină la cunoștința Adevărului; căci este un singur Dumnezeu și un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Omul Isus Cristos, care S-a dat pe Sine preț de răscumpărare pentru toți, să fie mărturisit la vremea cuvenită”. Dar nu, doctrina Bibliei despre o Răscumpărare care a fost în trecut și despre o Restabilire care urmează în viitor (Fapte 3:19-23) nu-și găsește nici un loc în nici una din aceste teorii.

MINCIUNA LUI SATAN, BAZA DOCTRINELOR FALSE

Aceste „puteri mincinoase” prezise pentru zilele noastre nu sunt de fapt nici una din ele puternice sau tari. Dimpotrivă, sunt foarte slabe. Dar ele au mare putere să înșele pe mulți din pricină că o mare parte a celor care se pretind a fi creștini în zilele noastre n-au devenit adevărați ucenici ai lui Cristos, ci sunt numai „neghină”, imitații de creștini. Printre cei care sunt creștini adevărați, puțini sunt „înțărcați de curând” (Isa. 28:9; Evr. 5:12-14). Puțini creștini din biserica nominală au ieșit mintal sau spiritual din scutecele lor. Puțini au folosit chiar și laptele Cuvântului lui Dumnezeu și au crescut prin el spre a folosi și aprecia „hrana tare” a Adevărului prezent, care este pentru bărbatul dezvoltat în Cristos. Nu este prin urmare surprinzător că acei care n-au fost afectați de spiritism și Swedenborgianism (Emanuel Swedenborg, 1688-1772, a fondat „Biserica Noului Ierusalim” — n.t.) se adună acum la Știința Creștină și Teosofie, ultimele realizări ale șiretlicurilor și înșelărilor Satanei.

Puterea acestor înșelări stă în erorile grave amestecate cu adevăruri susținute de mult de către creștini, din cauza „căderii” de la credința curată a bisericii apostolice, care a fost prezisă în Scripturi. Printre aceste erori nici una nu este menită a deschide cu mai mare eficiență inima și mintea la aceste teorii înșelătoare și distructive de astăzi decât credința ge-nerală în prima minciună — „Hotărât că nu veți muri”. Acceptarea generală a acestei minciuni rezultă dintr-o neputință de a înțelege doctrina biblică în privința vieții și nemuririi, care au fost ((379)) aduse la lumină de către Domnul nostru Isus prin Evanghelia Sa de mântuire din păcat, prin jertfa Sa de răscumpărare.

Orice eroare susținută întunecă și împiedică un adevăr; și noi am ajuns acum la timpul când fiecare copil al lui Dumnezeu are nevoie de toată panoplia Adevărului — armătura lui Dumnezeu. Cel care n-a îmbrăcat „toată armătura lui Dumnezeu” va cădea sigur în eroare în această „zi rea”, în acest „ceas al încercării, care va veni peste toată lumea, ca să încerce pe cei ce locuiesc pe pământ”. Și judecata trebuie să înceapă la „Casa lui Dumnezeu”. Cine va putea sta în picioare? Nimeni în afară de cei care se „zidesc în credința preasfântă” cu făgăduințele scumpe și doctrinele vitale ale Cuvântului lui Dumnezeu.

TOȚI VOR FI ÎNȘELAȚI, ÎN AFARĂ DE „CHIAR CEI ALEȘI”

Susținătorii acestor doctrine false sunt surprinzător de treji și de activi pretutindeni, în special în Statele Unite unde gândirea este cea mai activă și unde libertatea înseamnă adesea libertinaj. Sute de mii au îmbrățișat aceste erori ca lumină nouă și avansată. Pentru mulți măsura succesului lor nu este pe deplin vizibilă, deoarece succesul lor stă în vânarea liniștită a prăzii. Susținătorii lor se găsesc în aproape fiecare adunare a fiecărei denominații și în special printre cei mai cultivați; iar aspectul „îngerul de lumină” este arareori neglijat. Bisericile nominale sunt deja infiltrate, dospite cu aceste doctrine false.

Profeția scripturală, că „o mie vor cădea alături de tine (de Biserica adevărată) și zece mii la dreapta ta” (Ps. 91:3-14), se împlinește acum sub ochii noștri. Doctrina Răscumpărării, a sacrificiului înlocuitor al lui Isus Cristos pentru păcatele lumii, este proba. „Crucea” este acum marea piatră de poticnire, ca și în zilele Răscumpărătorului nostru la prima Sa venire. Aproape toți au căzut de la credința în această doctrină vitală și fundamentală a creștinismului, a Bibliei. Marea majoritate consideră acum pe Isus doar ca un Exemplu pe care să-l urmăm în anumite privințe, nu ca Răscumpărătorul nostru, Răscumpărarea noastră.

După învățăturile Scripturii, ne putem aștepta ca toți în afară de „chiar cei Aleși” ai lui Dumnezeu să se poticnească mai mult sau mai puțin prin erorile și spiritul lumesc al zilelor noastre (Mat. 24:24-27; 2 Pet. 2:3-11). „Îngerul de lumină” al sofismelor puterilor răului și al vindecărilor va înșela în mod sigur pe toți care n-au ochii înțelegerii deschiși prin atenția dată mărturiei Cuvântului sigur al lui Dumnezeu.

Facerea multor minuni este una din vechile șiretlicuri ale lui Satan și ale oștilor lui rele. Dacă boala și moartea sunt într-o măsură considerabilă sub controlul lui Satan în timpul domniei răului (Evr. 2:14), de ce el, în starea actuală de urgență, când căderea lui este atât de aproape, nu și-ar putea schimba metodele de lucru, ca să facă unele lucrări de vindecare, prin care să agațe unele erori și înșelări și Să orbească din nou pe unii cărora li s-au deschis treptat ochii înțelegerii sub lumina aurorei Zilei Milenare, a Zilei lui Cristos?

Noi credem că el adoptă această metodă și o va face încă și mai mult. Noi credem că Domnul nostru, prin întrebarea Sa, pertinent a sugerat aceasta când a spus: „Dacă Satan scoate afară pe Satan, este dezbinat împotriva lui însuși; deci, cum va dăinui împărăția lui?” și, „Dacă Satan se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci i-a venit sfârșitul” (Mat. 12:26; Marcu 3:26). Așadar, acum, deoarece împărăția lui Satan este gata să fie răsturnată, se face efortul de a o sprijini prin multe minuni efectuate prin agenții săi, unii fără s-o știe, alții cu voia, în mod fals și în numele lui Cristos.

CEI CREDINCIOȘI VOR STRĂLUCI ÎN CURÂND

Aceste diferite erori, „doctrine ale demonilor”, scot afară din Împărăția lui Dumnezeu „tot ce este pricină de poticnire și pe aceia care fac nelegiuire” (și aceștia constituie marea masă), în timp ce numai credincioșii, care vor primi Împărăția și vor fi comoștenitori în marea Sa Domnie mesianică, gata acum să fie inaugurată, vor sta în picioare (Efes. 6:11-13). Când această separare va fi completă — și noi credem că acum este aproape îndeplinită — focul marelui Timp de Necaz va face ravagii generale în aranjamentele prezente — sociale, financiare, politice, eclesiastice. Atunci toate erorile și minciuna din religie vor cădea pentru totdeauna. Atunci mica Turmă credincioasă a Domnului, după ce a primit nemurirea și natura divină, „va străluci ca soarele în Împărăția Tatălui lor”, așezată cu Cristos pe tronul Său (Apoc. 3:21). Timp de o mie de ani ei vor domni peste lume pentru împrăștierea întregii ignoranțe și orbiri, și pentru ridicarea tuturor familiilor Pământului, a celor vii și a celor morți.

Deci, toți care cunosc Adevărul, așa cum este prezentat în Cuvântul sigur al Domnului, să fie activi în răspândirea lui. Timpul este scurt! Dacă nu puteți propovădui pe cale orală în public, poate puteți propovădui în particular vecinilor, prietenilor și celor cu care veniți în atingere. Desigur că toți pot propovădui prin pagina tipărită și scrisă, precum și printr-o conduită zilnică corespunzătoare. Cei din jurul nostru au nevoie de orice ajutor le putem noi da; și dacă nu-l primesc foarte repede, sigur se vor încurca într-unele din înșelările de ultimă oră ale adversarului.